Home About Browse Search
Svenska


Haraldsson, Linda and Hylander, Lars, 2012. Konsekvenser av ny jordförvärvslag : för befintliga och framtida markägare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
558kB

Abstract

Nuvarande jordförvärvslag är från 1979 och reglerar bland annat juridiska personers möjligheter att förvärva lantbruksegendom. Avsikten med lagen är att sysselsättning och bosättning ska främjas i glesbygdsområden. Man vill även att strukturförbättringar ska underlättas i omarronderingsområden. Ambitionen är också att bibehålla balansen mellan olika ägarkategorier, främst mellan privatpersoner och bolag. Detta genom att begränsa juridiska personers möjlighet att förvärva lantbruksegendom.
Frågan om juridiska personers rätt att förvärva mark har diskuterats den senaste tiden. Detta eftersom förutsättningarna ändrats radikalt sen lagens tillkomst, dels genom stigande fastighetsvärden och dels via brukningsenheternas storleksökning. Syftet med undersökningen är att klargöra hur befintliga och framtida ägare av lantbruksegendom skulle påverkas vid en eventuell ny jordförvärvslag, där juridiska personer får möjlighet att förvärva mark.
Bland de vanligaste företagsformerna i Sverige ingår enskild firma och aktiebolag. En enskild firma är en näringsverksamhet som en fysisk person driver. Ett aktiebolag räknas som en juridisk person och är den företagsform som ger mest skydd vid personligt ansvar. Till juridiska personer räknas bolag, kommuner, föreningar, stiftelser och kyrkan. För att dessa ska få köpa lantbruksegendom krävs oftast förvärvstillstånd, vilket beviljas av Länsstyrelsen på berörd ort. De lantbruksegendomar som drivs i aktiebolagsform upplever att de har en betydligt högre lönsamhet än de som drivs i andra former. Differensen mellan avkastningsvärde och marknadsvärde är kraftig, vilket har lett till att ett stort kapitalbehov i branschen föreligger inför framtiden. Detta ses som ett bekymmer vid bland annat generationsskifte.
Resultatet i studien bygger på en halvstrukturerad forskningsintervju med öppna intervjufrågor och där vi träffat personerna individuellt. Dessa är valda efter yrkesposition och deras kunskap inom ämnet, ett så kallad subjektivt urval. I vårt arbete har framkommit flera möjligheter vilka skulle underlätta för befintliga och framtida markägare om man ändrade lagen så att juridiska personer får förvärva mark. Dessa är att sammankoppla driftsbolaget med ägandet i fastigheten, få in annat kapital från andra branscher, att man inte behöver vara personligt ansvarig samt att underlätta vid generationsskifte. Även vissa hot har framkommit i studien. Dessa är högre fastighetspriser, hårdare kreditbedömning, konkurrens från utländska bolag samt att stora bolag ser skogen som en placeringsmöjlighet.
Våra slutsatser, sett ur ett lantbruksperspektiv, blir därför att en viss uppmjukning bör övervägas på jordbrukssidan, men med försiktighet på skogssidan. Lagen har viktiga syften och dessa bör beaktas vid en lagändring.

,

The current Land Acquisition Law dates from 1979 and governs the acquisition of agricultural property by legal entities. The purpose of the law is to promote employment and residence in rural areas. It is also to ensure that structural improvements will be facilitated by reparcelling areas and to maintain a balance between different ownership categories, particularly between private individuals and companies. This is done by limiting possibilities for legal entities to acquire agricultural property.
Recently, the issue of land acquisition by legal entities has been discussed due to the radical changes witnessed since the law went into effect. In part, these changes can be seen in rising property values and partly by unit size increases. The survey aims to clarify how existing and future owners of agricultural property would be affected by any new land acquisition law if legal entities were permitted to acquire land.
Among the most common forms of enterprise in Sweden are sole proprietorships and corporations. A sole proprietorship is a business that an individual runs. A limited company is a legal entity that provides maximum protection against personal liability. Companies, municipalities, associations, foundations and churches are also listed as legal entities. For these to be able to buy farm property a permit is usually required, which is granted by the local County Administrative Board. Farm properties operated as limited companies feel that they are much more profitable than those operated in other legal forms. The difference between their rate of return and market value is high, leading to a large future need for capital in the industry. This is viewed upon with concern, for example when making generational changes.
The results of the study are based on face to face, semi structured interviews with open ended questions. Purposive sampling was used to select interview participants chosen based on their professional position and their knowledge of the subject. The study revealed that if the law was changed to allow legal entities to acquire land, a number of positive opportunities would emerge. These opportunities include linking the operating company with ownership of the property, bringing in capital from other industries, the elimination of personal liability and smoother facilitation of generation shifts. There are also some threats that are highlighted in the study. These include higher real estate prices, stricter credit terms, competition from foreign companies and that large corporation’s view the forest as an investment opportunity.
Seen as from a farming perspective, the conclusions drawn from this study are that a certain relaxation should be considered in the agricultural ownership laws, but with caution when it comes to the laws concerning the forest in particular. The law has important intents and these should be considered when changing the legislation.

Main title:Konsekvenser av ny jordförvärvslag
Subtitle:för befintliga och framtida markägare
Authors:Haraldsson, Linda and Hylander, Lars
Supervisor:Larsson, Jan and Rosman, Jonas
Examiner:Zachrison, Mozhgan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK002 Study Programme in Business and Leadership 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:jordförvärvslag, jordförvärvstillstånd, juridiska personer, aktiebolag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1207
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1207
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Language:Swedish
Deposited On:13 Jun 2012 09:34
Metadata Last Modified:13 Jun 2012 09:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics