Home About Browse Search
Svenska


Klyft, Stina, 2012. BRANDSCAPE – några marknadsföringsstrategier för offentliga rum i Malmö och Manchester. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Stora förändringar har skett i vårt samhälle där globaliseringsprocesser har fört samman nationer och dess ekonomier. Marknadsplatser har smälts samman till en global marknadsplats och skapat ett beroendeförhållande mellan världens nationer. Beslutsfattande börjar flyttas från nationell till mellan- eller överstatlig nivå, och inom det kulturella området kan en internationell likriktning av konsumtionsmönster och kultur märkas. En förändrad marknadssituation har skapat en konkurrenssituation mellan städer, med krav på ständigt nya innovationer och kontinuerlig tillväxt. Många städer i västvärlden har genom omstruktureringar inom industrin blivit av med sin funktion och i många fall också sin identitet. Med ett fokus på ekonomisk tillväxt har en stadspolitik växt fram där städer ansvarar alltmer över sitt eget öde. I detta sammanhang har begreppet Brandscape uppstått. Utifrån ett samhälle där dimensioner av konsumtion och upplevelseindustrin tar allt större utrymme, börjar städer utforma centralt belägna platser med önskan att attrahera kapital, investerare och människor. Jag ställer mig frågan: Hur förhåller sig utformningen av stadens offentliga rum (urban landskapsarkitektur) till trenden att identifiera stadens varumärke?
För att lättare förstå innebörden av Brandscape har jag tittat närmare på två platser i städerna Malmö och Manchester. Detta för att enklare kunna göra kopplingar mellan teori och ”en verklighet”. Sagolekplatsen i Malmö tillhör stadens välkända satsning på temalekplatser och stadens image som Barn- och Ungdomsstad. I Manchester har Exchange Square, mitt i stadens kommersiella centrum, undersökts närmare då den har blivit utsedd till en nyckelplats i återuppbyggandet av stadens centrum efter bombattentatet 1996. De båda städernas industriella historia och hårda nederlag efter industrins omflyttning har gjort städerna mycket intressanta. I sitt sökande efter en ny övergripande funktion och identitet har de tagit till sig den framväxande stadspolitiken, samt drivkrafter och tendenser i vår samtid.

,

Major changes have occurred in our society where globalization processes have brought together the nations and their economies. Market places have amalgamated into a single global marketplace and created a dependency between nations around the world. Decision-making is beginning to move from national to sub-national or supranational level, and within the cultural field, an international standardization of consumption and culture are starting to happen. The changed market conditions have created a competition between cities, which demands for constant innovation and continuous growth. Many cities in the West, have through industrial restructuring lost their function as well as their identity. With a focus on economic growth, urban politics have emerged where cities have taken charge of their own destiny. In this context, the concept of Brandscape has arisen. In a society where the importance of consumption and entertainment/experience industry are growing, cities are beginning to design centrally located places to attract capital, investors and people. I asking myself the question: How does the design of a city’s public spaces (urban landscape architecture) relate to the trend of identifting the city’s brand?
In order to understand the meaning of the concept Brandscape, I have looked closer at two places within the cities of Malmö and Manchester. This is to be able to make connections between theory and ”reality”. Sagolekplatsen in Malmö belongs to the city’s renowned investment in theme playgrounds and the city’s image as a Child and Youth City. In Manchester has Exchange Square in the middle of the city’s commercial centre been further investigated, assigned as a key place in the rebuilding of the city centre after the IRA bomb in 1996. The two cities’ industrial history and harsh set back of the industry repositioning have made them very interesting in their search for a new function and identity, where they have embraced the emerging urban politics, as well as driving forces and tendencies in the contemporary society.

Main title:BRANDSCAPE – några marknadsföringsstrategier för offentliga rum i Malmö och Manchester
Authors:Klyft, Stina
Supervisor:Gustavsson, Eva
Examiner:Lindholm, Gunilla and Hunter, Erik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:brandscape, branding, city marketing, urban politics, Malmö, Manchester, Sagolekplatsen, Exchange Square
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1190
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1190
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2012 06:19
Metadata Last Modified:07 Jun 2012 06:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics