Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Åsa, 2012. Raps som fodermedel till slaktkycklingar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
961kB

Abstract

Att tillgodose slaktkycklingens behov av protein och aminosyror är viktigt för att de ska kunna ut-nyttja sin genetiska tillväxtpotential med bibehållen hälsa. Rapsmjöl och rapsfrö har en aminosyra-sammansättning som motsvarar kycklingens behov och det är av intresse att granska om dessa råvaror kan ingå i slaktkycklingens foder i större utsträckning än vad som görs idag. Syftet med denna studie var därför att utvärdera hur 10 %, 20 % och 30 % inblandning av rapsfrö och rapsmjöl (förhållandet 1:5) påverkar parametrar såsom tillväxt, foderintag, foderomvandlingsförmåga, fothälsa, lever- och sköldkörtelvikt samt träckens och ströbäddens TS-innehåll. Totalt ingick 140 kycklingar i försöket jämnt fördelade i 20 burar med 7 djur i varje. Försöket innefattade fyra foderbehandlingar innehål-lande 0-30 % raps. Kontrollgruppen fick foder innehållandes 0 % raps under hela försöket (dag 0-35). Övriga grupper fick dag 0-10 ett foder innehållandes 10 % raps. Dag 10-35 fortsatte en grupp med 10 % raps medan de övriga två grupperna gavs foder innehållandes 20 % respektive 30 % raps. Foder-intag och levande vikt registrerades varje vecka. Övriga parametrar registrerades genom uppsamling och analys av träck och ströbädd, visuell bedömning av kycklingarna och genom dissektion. Resultatet visade att kycklingarna som åt fodren innehållandes raps växte sämre och att foderintaget även sjönk när rapsinblandningen var 20 eller 30 %. Foderomvandlingsförmågan var negativt påverkad hos de kycklingar som åt 10 och 30 % raps. Sköldkörtelns vikt ökade signifikant med ökad inblandning av raps men ingen skillnad i träckens eller ströbäddens TS eller djurens fothälsa kunde ses. Resultatet tyder på att rapsmjöl och rapsfrö kan påverka kycklingarnas tillväxt och foderintag negativt men att rapsinblandning inte påverkar ströbäddens kvalitet. På grund av att aminosyrainnehållet inte var det-samma i alla foder behövs dock vidare studier som undersöker hur kycklingens tillväxt påverkas av rapsinblandning.

,

It is important to satisfy the chickens’ requirement of essential amino acids in order to be able to ex-ploit their genetic growth potential at retained bird health. Rapeseed meal and rapeseed have a compo-sition of amino acids corresponding to the needs of the chicken. Hence, it is of interest to assess if rapeseed meal and rapeseed can be included in chicken diets to a greater extent than is currently used. The purpose with this study was to evaluate how an inclusion of 10%, 20% and 30% rapeseed meal and rapeseed (1:5) affects production traits such as growth, feed intake, feed conversion ratio as well as foot health, dry matter of feces and litter, liver and thyroid weights. A total of 140 chicken, evenly distributed over 20 cages with 7 chickens per cage were included in the study. The control group re-ceived 0% rapeseed throughout the experiment (day 0-34). The other groups received day 0-10 a feed containing 10% rapeseed. Day 10-35, one group continued to receive the feed containing 10% rape-seed, while the other two groups was given a feed containing 20% or 30% rapeseed. Live weight, feed intake and feed conversion ratio were monitored every week. The other parameters were studied by collection and analysis of feces and litter, physical inspection of the chickens and through dissection of
7
organs. The result showed that the chickens given feed containing rapeseed had an inferior growth. The feed intake was lower for chickens given 20% rapeseed or more and the feed conversion ratio was worse at inclusion of 10% and 30% rapeseed. The thyroid weight increased with increasing rapeseed inclusion in the feed, but no difference in dry matter of feces and litter or foot health could be seen. The result suggests that rapeseed and rapeseed meal can negatively affect the growth and feed intake of the chicken, but not the quality of the litter. It is suggested that because the different feeds had dif-ferent amino acid content, more studies are needed to investigate how the growth of the chickens is affected by inclusion of rapeseed.

Main title:Raps som fodermedel till slaktkycklingar
Authors:Carlsson, Åsa
Supervisor:Eriksson, Maria
Examiner:Tauson, Ragnar
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:372
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:rapsmjöl, rapsfrö, kycklingar, fjäderfä, protein, foder, aminosyror
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1158
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1158
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Feed composition
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2012 11:11
Metadata Last Modified:25 May 2012 11:11

Repository Staff Only: item control page