Home About Browse Search
Svenska


Winge, Ulrika, 2012. Från planta till etablerat träd : påverkande faktorer för etableringen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Träd har alltid varit en del av världens historia. För människans välbefinnande och för miljöns bästa är det viktigt att träden förblir en del av denna. I takt med att urbaniseringen ökar och naturområdena krymper ombesörjs trädens fortlevnad bland annat av att många träd planteras. Långt ifrån alla träd lyckas dock etablera sig, varför det är så är en komplex fråga.
Träden genomgår en lång resa från att de är unga plantor tills att de står som etablerade träd på sin slutgiltiga växtplats. Denna långa resa, kallad distributionskedja, delas i föreliggande examensarbete in i nedanstående led:
- Plantskola
- Transport
- Leverans
- Mellanlagring
- Plantering
- Etableringsskötsel
Trädens resa börjar i plantskolan som ung planta. Här drivs de drivs upp genom olika odlingssystem och kvaliteten byggs upp. De olika odlingssystemen påverkar främst trädens rötter och beroende på trädets ändamål kan de olika typerna av rotsystem vara mer eller mindre lämpliga. Att trädet innehar en god kvalitet när det lämnar plantskolan är viktigt för att det ska få de bästa förutsättningarna för en framtida etablering. För att säkra och vidareutveckla den kvalitet som med åren byggts upp hos plantskolorna togs GRO:s Kvalitetsregler för plantskoleväxter fram, en skrift som samtliga av Sveriges plantskolor rättar sig efter.
Efter att träden lämnat plantskolan är det viktigt att resterande led av distributionskedja förvaltar den kvalitet som byggts upp. Resterande led är många och det finns åtskilliga moment i dessa som kan leda till en drastisk kvalitetsförsämring, i värsta fall till trädets död. För att träden inte ska tappa i kvalitet bevattnas samt emballeras de innan transport. Transporten innehåller få riskmoment om den sker inom Sveriges gränser, vid import av träd finns det däremot fler riskfaktorer.
I samband med leveransen sker en lossning och vid denna är det viktigt att träden lyfts av transportfordonet rätt för att inte skadas. Träden kontrolleras även så att de innehar den kvalitet som krävs för en lyckad etablering. Vikten av att personen som i fråga utför kontrollen innehar goda dendrologiska kunskaper är stor för att träden ska kunna bedömas på ett korrekt sätt.
Efter lossning och kontroll är det viktigt att ta hand om träden. Det bästa är om träden kan planteras omgående men om detta inte är möjligt sker en mellanlagring. Vid en eventuell mellanlagring måste trädets rötter skyddas om en kvalitetsförsämring ska undvikas innan trädet kommer till sin slutgiltiga växtplats. Då trädet planteras på sin slutgiltiga växtplats finns det många meningsskiljaktigheter om hur träden ska behandlas för att de bästa förutsättningarna till en god etablering ska skapas. Likaså finns det många meningsskiljaktigheter gällande etableringsskötseln.
Varje led i distributionskedjan innehåller moment som kan påverka trädens framtida etablering. Många av de moment som kan innebära en kvalitetsförsämring påverkas eller utförs av människor. För att undvika att träden tappar i kvalitet är därför kunskap om träd en genomsyrande faktor som måste finnas hos de personer som hanterar träden i alla led.
Att avgöra vad en misslyckad trädetablering beror på kompliceras av alla påverkande faktorer i de olika leden tillsammans med att träden kan leva på sin energireserv under en längre tid. Alla led måste därför ses som avgörande för trädens framtida etableringsförmåga och det är viktigt att varje led tar sitt ansvar för att bevara trädens kvalitet.
Föreliggande examensarbete har framkommit genom en litteratur- och intervjustudie. Distributionskedjan har kartlagts och en övergripande blick av varje led ges genom att trädens hantering beskrivs och genom att faktorer som kan påverka trädets etableringsförmåga lyfts fram.

,

Trees have always been part of the world's history. For human well-being and to benefit the environment, it is important that the trees will remain a part of it. As urbanization increases and the natural areas shrink many trees are planted to secure the trees' survival. Far from all the trees manage to establish themselves, why is a complex issue.
The trees are undergoing a long journey from being young plants until they are established trees on their final habitat. This journey, called the supply chain, is in this thesis shared into the following stages:
- Nursery
- Transport
- Delivery
- Intermediate
- Planting
- Establishing Care
The trees journey begins in the nursery as a young plant. Here they are being driven up by different cropping systems and the quality is built up. The different cultivation systems affect primarily the tree roots and depending on the trees purpose, the different types of root systems may be more or less appropriate. It is important that the tree has a good quality when it leaves the nursery. To secure and further develop the quality that has been built up over the years in the nurseries GRO's Quality Guidelines for nursery plants were produced, a document that all of Sweden's nurseries comply to.
After the trees left the nursery, it is important that the remaining stage of the supply chain manages the quality that has been built. The remaining stages are many and there are several elements of these that can lead to a drastic deterioration, in the worst case the trees death. The trees are being irrigated and packed before shipments so that they not will lose their quality. The shipment contains little element of risk if it occurs within the borders of Sweden, the importation of trees contains more risk factors.
When the trees are delivered it is important that the trees are lifted off the transport vehicle correctly so they not will be damaged. The trees are also controlled so that they have the quality required for successful establishment. The importance of the person concerned carries out control holds good dendrological knowledge is great for trees to be assessed properly.
After unloading and checking it is important to take care of the trees. Ideally, the trees can be planted immediately but if this is not possible is an intermediate. At all parts of the distribution the roots must be protected if a loss of quality should be avoided before the tree comes into its final habitat. When the trees are planted in their final habitat, there are many disagreements about how the trees will be treated to the best conditions for good establishment is to be created. Similarly, there are many disputes regarding the establishment management.
Each step in the distribution chain contains elements that may affect the trees' future establishment. Many of the operations which may involve a reduction in quality is affected or performed by humans.
To avoid the trees drop in quality is, therefore, knowledge of trees a pervasive factor that must be held by the persons dealing with trees in all directions.
To determine what a failed tree establishment depends on the complexity of the many influencing factors in the different stages together with the trees can live on their energy reserves for a long time. All points must therefore be seen as crucial for the trees' future establishment ability and it is important that each stage takes its responsibility to preserve the tree quality.
This thesis has been obtained through a literature review and interviews. The thesis describes the distribution chain and factors that can affect tree establishment ability are emphasized.

Main title:Från planta till etablerat träd
Subtitle:påverkande faktorer för etableringen
Authors:Winge, Ulrika
Supervisor:Östberg, Johan
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:träd, etablering, distributionskedja, plantskola, transport, leverans, lossning, mellanlagring, plantering, etableringsskötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1125
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1125
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2012 06:38
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:15

Repository Staff Only: item control page