Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Erik, 2012. Skogsbränslebalansen i Mälardalsområdet : kraftvärmeverkens syn på råvaruförsörjningen 2010-2015. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna studie har utförts på uppdrag av Skellefteå Kraft. Skellefteå Kraft är Sveriges femte största kraftproducent med kraftvärmeverk i Malå och Lycksele och bioenergikombinat i Skellefteå och Storuman.

Undersökningen avser Mälardalsområdet som här definieras som Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län samt Östergötlands län. Inom detta område bor 38 procent av Sveriges befolkning och här förbrukas 31 procent av landets totala energiförbrukning. Syftet med studien är att kartlägga utbudet och efterfrågan på biobränsle, med tyngdpunkt på skogsbränsle, inom Mälardalsområdet 2010 och om fem år. Dessutom skall arbetet belysa kraftvärmeverkens syn på råvaruförsörjningen samt hur de planerar att täcka det förmodat ökade behovet av biobränsle om den lokala tillgången inte täcker efterfrågan. Detta har gjorts med hjälp av analys av tillgänglig statistik, ett enkätutskick till samtliga kraftvärmeverk i Mälardalsområdet samt djupintervjuer med fyra personer (med råvaruansvar) på kraftvärmeanläggningar inom området.

Att beräkna tillgång och uttag av skogsbränsle har visat sig vara svårt då tillgänglig statistik är bristfällig. Med hjälp av uppgifter om produktiv skogsareal per län samt bonitet har uttagspotential ändå beräknats. Med hjälp av uppgifter på kraftvärmeverkens användning av lokalt skogsbränsle har faktiskt uttag av skogsbränsle uppskattas.

Potentialen för uttag av skogsbränsle i Sverige är mycket stor. Mellan 25 TWh till 53 TWh kan tas ut beroende på vilka restriktionsnivåer man räknar på. Av denna energimängd utnyttjas idag totalt i Sverige endast 8-10 TWh. I Mälardalsområdet däremot är uttaget av lokalt skogsbränsle större och redan idag måste ca 30 procent av använt skogsbränsle ”importeras” från södra och norra Sverige och från utlandet.

Energiföretagen känner sig väl rustade inför framtiden och har strategier för hanteringen av en eventuell brist på skogsbränsle. De allra flesta kraftvärmeverken har flexibla pannor med tillstånd att elda flera olika sorters bränsle. Kustnära lokalisering med närhet till hamnar är en styrka då det medger import. Ambitioner finns att öka förbränning av avfall men redan idag importerar vi betydande mängder sopor. Detta sortiment är ifrågasatt bland annat av miljöskäl.

Ett stort orosmoment inför framtiden är de tidsbegränsade elcertifikaten. När dessa går ut kan kraftvärmeverken komma att välja andra billigare och mindre miljövänliga bränslen.

Från PESTEL- och SWOT-analyserna framgår att kraftvärmeverken är väl medvetna om de omvärldsfaktorer som påverkar dem. De är också väl medvetna om sina styrkor och i viss mån sina svagheter.

Flera kraftvärmeverk i Mälardalsområdet planerar för utökad produktion och även långt gångna planer på nyetableringar av kraftvärmeverk finns. Behovet av skogsbränsle kommer att öka. Eftersom man knappast kan fylla detta ökade behov i någon större utsträckning med råvara från Mälardalen måste mer råvara importeras från södra och norra Sverige eller från utlandet. Med tanke på att en betydande del av tillgänglig ännu inte utnyttjad skogsråvara finns i norra Sverige, måste Skellefteå Kraft och andra energiföretag i Norrland rusta sig inför ökad konkurrens om den norrländska skogsråvaran.

,

This study was conducted on behalf of Skellefteå Kraft. Skellefteå Kraft is the fifth largest power producer in Sweden with energy plants in Malå and Lycksele and plants for combinate bioenergy in Skellefteå and Storuman.

The study concerns the region of Mälardalen, here defined as the counties of Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro and Östergötland. This region is home for 38 percentage of Sweden´s population and here is 31 percent of the country´s total energy consumed. The purpose of this study is to map supply and demand for biofuels, with an emphasis on wood fuel, in the region of Mälardalen 2010 and in five years. In addition, work will illuminate the Combinate Heat and Power (CHP) plant's view of the supply conditions and how they plan to cover the supposed increasing demand for biofuels if the local supply does not cover the demand. This was done using analysis of available statistics, a survey was sent to all power plants in the Mälardalen area and depth interviews with four people (with commodity responsibility) in CHP plants in the area.

Estimating the supply and extraction of forest fuels has proven difficult when the statistics are inadequate. By using data on the productive forest area by county and site productivity it has been possible to calculate collecting potential. Using data on the CHP plants use of local wood fuel the actually collecting of wood fuel in Mälardalen has been estimated. The potential for extraction of forest fuel In Sweden is very high. Between 25 to 53 TWh could be charged depending on the restriction level you count on. Of this amount of energy today only 8 – 10 TWh is used. In the region of Mälardalen, however the extraction of local wood fuel is much larger.

Today already a third of used wood fuels are imported from southern and northern Sweden and from abroad. The CHP plants feel well prepared for the future and have strategies for dealing whit a possible shortage of wood fuel. The vast majority of CHP plants have flexible boilers with permission to use several different types of fuel. Coastal location with proximity to ports is a strength when it allows import. Ambition is to increase the incineration of waste, but already today we import significant amounts of garbage. This range is in question, inter alia for environmental reasons.

A major concern for the future is the time-limited certificates for electricity. When they expire the CHP plants may choose cheaper and less environmentally friendly fuels.

The PESTEL and SWOOT analyses show that the CHP plants are well aware of the environmental factors that affect them. They are also well aware of their strengths and to some extent their weaknesses

Several CHP plants in the region of Mälardalen are planning for increased production and there are also advanced plans for new CHP plants there. The need for wood fuel will increase. Since you can hardly meet this increased demand to any greater extent with raw material from Mälardalen more raw material must been imported from other parts of Sweden or from abroad. Given that a significant proportion of available but yet not utilized wood fuel is located in northern Sweden, Skellefteå Kraft and other CHP plants should prepare themselves to face increased competition for the northern wood fuel.

Main title:Skogsbränslebalansen i Mälardalsområdet
Subtitle:kraftvärmeverkens syn på råvaruförsörjningen 2010-2015
Authors:Johansson, Erik
Supervisor:Bohlin, Folke
Examiner:Hultåker, Oscar
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:88
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Kraftvärmeverk, skogsbränsle, råvaruförsörjning, Mälardalsområdet, CHP plant, wood fuels, raw material supply, the region of Mälardalen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1113
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1113
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2012 06:23
Metadata Last Modified:04 May 2012 06:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics