Home About Browse Search
Svenska


Edlund, Emelie, 2012. Effekten av markbehandling på omfattning av snytbaggeskador. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Snytbaggen (Hylobius abietis) är en stor skadegörare i syd- och mellansvenska
skogsplanteringar. Senaste studier visar att snytbaggen ställer till stora problem även i norra
delarna av Sverige, speciellt längs kusten. Det vanligaste sättet idag för att skydda plantor mot
snytbaggeangrepp är att behandla plantor med insekticider i plantskolan. I FSC finns en
överenskommelse att kemiska medel för behandling av plantor mot snytbaggeskador ska
avvecklas.
SCA behandlade 2011 cirka 8 miljoner plantor. SCA har som mål att få fram lyckade
föryngringar i Norrland utan användning av insekticider. Detta ska ske genom en bättre
markberedning och val av planteringspunkt.
För att studera effekten av markbehandling och planteringspunkt på snytbaggeskador lades
våren 2011 ut ett fältförsök. Försöket planterades på tre hyggen placerade i området Viksjö
norr om Sundsvall. På varje hygge utfördes tre olika markbehandlingar; harvning,
högläggning med Karl-Oskar aggregatet och omarkberett. Ett syfte var att undersöka hur
snytbaggeangreppen varierade mellan markbehandlingarna första sommaren efter plantering.
Resultaten visade att plantor utan insekticidbehandling i högläggningen hade högst
överlevnad. För obehandlade plantor var dödligheten av snytbagge i högläggning, 23%, i
harvning, 33% och i omarkberett, 61%.
Resultaten visar att snytbaggeangreppen blir betydligt lägre i planteringspunkter med
mineraljord jämfört med humus. Det har även betydelse hur stor andel mineraljord som
plantan omges av, 100% mineraljord runt plantan resulterade i en plantdöd av snytbagge på
4%, samtidigt som 49-1% mineraljord hade motsvarande 36%.

,

The pine weevil is a major pest in the south and central Swedish forest plantations. Recent
studies show that pine weevil present a major problem in northern parts of Sweden, especially
along the coast. The most common way today to protect conifer seedlings from pine weevil
damages is to treat the seedlings with insecticides in the nursery. The FSC is an agreement
that the chemical agents used to treat seedlings against pine weevil damage will be phased
out.
SCA treated in 2010 about 8 million conifer seedlings. SCA´s goal is to produce successful
regeneration in the north of Sweden without the use of insecticides. This will be achieved
through better scarification and selection of planting spot.
To study the effect of scarification and planting spot on pine weevil damages a field study
was carried out in the spring of 2011. The experiment was planted on three clear-cuttings
placed in the area Viksjö north of Sundsvall. Each clear-cutting was performed by three
different scarifications, disk trenching, mounding with Karl-Oskar and unscarified soil. The
aim of the study was to examine how pine weevil damages varied between scarification first
summer after planting. Result showed that seedlings without treatment with an insecticide in
mounding had the highest survival. For untreated seedlings, the mortality of the pine weevil is
in mounding, 23%, in disk trenching, 33% and in unscarified soil, 61%.
The result showed that the pine weevil damages are significantly lower in the planting spot
with mineral soil compared with planting spot with humus. It is also of importance how much
mineral soil the seedling is surrounded by. 100% mineral soil around the seedlings resulted in
seedlings mortality at 4%, while 49-1% mineral soil was equivalent to 36%.

Main title:Effekten av markbehandling på omfattning av snytbaggeskador
Authors:Edlund, Emelie
Supervisor:Wallertz, Kristina and Skogström, Oskar
Examiner:Nilsson, Urban
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:187
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Snytbagge, markbehandling, planteringspunkt, skador
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1089
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1089
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2012 08:53
Metadata Last Modified:27 Apr 2012 08:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics