Home About Browse Search
Svenska


Djurachkovitch, Linnea, 2012. Effekter av jordens egenskaper och kvävegödsling på ekologiskt odlade trädgårdsblåbär. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
390kB

Abstract

Ekologisk odling av trädgårdsblåbär är möjlig och ofta fördelaktig då blåbär har krav på jorden och kvävetillförsel som lätt kan åtgärdas med ekologiska metoder. Odling av trädgårdsblåbär är tämligen nytt i Sverige och erfarenheterna är begränsade. Detta arbete har skrivits för att öka kunskaperna kring jordförhållanden, pH och kvävegödsling vid plantering och odling av trädgårdsblåbär.
Trädgårdsblåbär trivs i sura jordar med hög mullhalt och mår bra av organiska gödselmedel. För att göra odlingsplatsen mer passande för blåbär kan pH justeras till mellan 4.0-5.5 och mullhalten i en mineraljord kan med fördel höjas. Mullhalten kan ökas samtidigt som pH sänks genom jordförbättring med torv eller komposterad barrträdsflis eller bark. Behövs det en ytterligare pH-sänkning kan mineraliskt svavel användas. Detta kan antingen blandas i jorden eller lösas upp i vatten och vattnas ut. Vid användandet av ett kolrikt material som flis eller bark måste en ökad kvävegiva ges då den mikrobiologiska nedbrytningen av materialet gör kvävet otillgängligt för växterna.
En litteraturstudie har genomförts som visat att en bra markstruktur och markfukt samt en hög mullhalt är viktigare än att rätt andel makro- och mikronäringsämnen finns i marklösningen. Detta ger en ökad rottillväxt och en ökad yta för mykorrhizasvampar att kolonisera. Dessa båda faktorer förbättrar näringsupptaget och mykorrhiza kan dessutom skydda blåbär från skadliga halter av mangan och vissa metaller som annars kan vara faran med ett lågt pH. Flera försök och erfarenheter vittnar om att en hög mullhalt motverkar skadorna med ett högt eller lågt pH.
Vissa försök visar att ett lågt pH är viktigare än vilken kväveform som blåbären gödslas med. Vad detta beror på är osäkert men i en jord med lågt pH omvandlas organiskt bundet kväve till ammonium och förblir i denna form längre eftersom nitrifikationen hämmas i sura jordar. Blåbär klarar en blandning av båda former av kväve men tar upp ammonium mer effektivt och mår inte bra med enbart nitratkväve. Många organiska gödselmedel fungerar bra i blåbärsodling så länge pH-värdet kan hållas lågt.
Hur mycket kväve som behövs är olika på varje plats och ett bra redskap för att ta reda på rätt kvävemängd är bladanalys där kvävehalten bör vara mellan 1.7-2.1 % mitt i sommaren. För mycket kväve kan resultera i vinterfrostskador och reducerad skörd nästkommande år.

,

It is possible and often beneficial to grow blueberries organically because the soil and nitrogen demands of blueberries can easily be met with organic methods. Cultivation of blueberries is fairly new in Sweden and the experience is limited. This essay has been written for the purpose of increasing knowledge about soil conditions, pH and nitrogen fertilization at establishment and cultivation of blueberries.
Blueberries thrive in acid soils with high organic matter content and grow well with organic fertilizers. To make the growing location more suitable for blueberries, the pH can be adjusted to a value between 4.0-5.5 and a mineral soil will benefit from increased organic matter content. Organic matter content can be increased while pH is lowered by incorporation of peat or aged coniferous sawdust or bark. If further acidity is necessary mineral sulfur can be used. Sulfur can either be incorporated in the soil or be dissolved in water and distributed by the irrigation system. When using carbon-rich materials such as sawdust or bark, increased nitrogen fertilization is necessary to compensate for the decomposition of the material which makes the nitrogen unavailable to plants.
A literature study has been conducted and has shown that good soil structure together with good soil moisture and high organic matter content is more important than the correct proportions of macro- and micronutrients in the soil solution. This results in an increased root growth and an increased area for mycorrhizal fungi to colonize. These two factors improve nutrient uptake and mycorrhizae have the ability to protect blueberries from harmfully high levels of manganese and some metals that may otherwise be the case in acidic soils. Several trials and experience suggests that high humus content prevents the damage caused by either too high or too low pH.
Some trials show that a low pH is more important than the nitrogen fertilizer form blueberries receive. What causes this is uncertain, but in an acidic soil organically bound nitrogen is mineralized as ammonium and remains in that form for a longer time since low pH inhibits nitrification. Blueberries respond to a mixture of both ammonium and nitrate, but will use ammonium more efficiently and will not grow well with only nitrate nitrogen. Many organic fertilizers will perform well for blueberries as long as the pH can be kept low.
The amount of nitrogen which is needed is different for each location. To find out the right amount for each location a leaf analysis is a good tool. In the middle of summer the nitrogen level should be between 1.7-2.1 %. Too much nitrogen fertilization can lead to winter frost damages with a reduced harvest the next year.

Main title:Effekter av jordens egenskaper och kvävegödsling på ekologiskt odlade trädgårdsblåbär
Authors:Djurachkovitch, Linnea
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:Vaccinium corymbosum, Vaccinium angustifolium, Mullhalt, pH, Organiska gödselmedel, Jordförbättring, Ammonium, Nitrat, Blåbär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1043
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1043
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2012 05:36
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics