Home About Browse Search
Svenska


Cronholm, Emma, 2012. Järnvägsnära gestaltning - med fokus på Tyringe stationsområde. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Det här arbetet handlar om järnvägsnära gestaltning. I samhället har
inställningen till järnvägen och dennas omgivningar växlat från att
ligga i fokus under slutet på 1800- och början på 1900-talet till att
hamna i skymundan på 1960-talet på grund av bilens framgångar.
Under denna tid sparades det in mycket på järnvägen vilket har satt
sina spår ända fram tills idag. I planeringen för framtiden är järnvägen
återigen aktuell att diskutera, nu som en viktig del i uppfyllandet av Det
transportpolitiska målet .
För att uppnå det nämnda målet måste tågtrafiken bli en naturligare
del av ett ökat kollektivt resande. Tågtrafiken är idag marknadsstyrd
och det är därför viktigt att sätta resenärens upplevelse i fokus, för
att kunna förbättra tågtrafiken och för att göra järnvägen till ett mer
attraktivt och användbart transportmedel.
Målet med det här examensarbetet är att skapa ett gestaltningsförslag
som förbättrar upplevelsen av omgivningen längs med järnvägsspåret
i Tyringe, beläget i norra Skåne, med fokus på ett mer detaljerat
förslag till förändring av Tyringe stationsområde. Syftet är att
med hjälp av gestaltningsförslaget undersöka problematiken kring
järnvägsarkitektur, för att där kunna skapa en attraktivare upplevelse
för tågresenärer, förbättra ortens kvalitéer och bidra till uppfyllandet
av transportpolitiska mål. För att göra detta har studien byggts upp av
en litteraturstudie, tågresor, platsbesök och gestaltande undersökningar
av Tyringes järnvägsarkitektur. Litteraturen har berört dels teknik- och
säkerhetsaspekter kring järnvägen, dels litteratur om tågresenärens
upplevelser ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.
En inventering, observation och analys kring järnvägen i Tyringe
resulterade i ett gestaltningsförslag i två delar. Den första delen är ett
övergripande förslag på åtgärder längs med Tyringes infarter som syftar
till att skapa en god trafikantupplevelse för resenären och representera
Tyringes kvalitéer. Den andra delen är ett mer detaljerat förslag på hur
stationsområdet i Tyringe kan förändras, för att bli attraktivare och
tillgängligare för både Tyringe som helhet och för
tågtrafiken.
Problematiken kring järnvägens barriäreffekt och säkerhetsavstånd
har haft en stor roll i arbetet med gestaltningen och som en
del i diskussionen. Hur kan dessa två aspekter hanteras i ett
gestaltningsförslag där både järnväg och människor måste fungera
tillsammans?
I examensarbetets framarbetade förslag har Tyringes kvalitéer
förstärkts längs med infarten och även berikat trafikantupplevelsen.
Vid stationsområdet har utformningen förbättrats, både för resenär
och tätort. Stadsrummet har förtydligats vilket gör det enklare att
orientera sig i centrum och det finns fler möjligheter att mötas.
Övergången mellan trafikslagen har också blivit effektivare vilket
främjar det kollektiva resandet, vilket i sin tur bidrar till att uppfylla Det
transportpolitiska målet .
Säkerheten har på särskilda punkter ökat vilket totalt sett gett en
tryggare miljö i jämförelse med dagens utförande. Sammantaget bidrar
förslaget till att Tyringe framstår som attraktivare plats utan baksidor.

,

This master thesis in landscape architecture deals with landscape
architecture in the surroundings of the railway. Regarding the railway
has the standpoint of the society varied during history. In the late 19th
century and the beginning of the 20th there was a focus on the railway.
The focus changed in favor of the car, which became popular in the
60s. During that time the railway was set under hard rationalizations.
In the work of achieving the goal of sustainable transportation in the
future (in Swedish: “Det transportpolitiska målet ”), the railway is once
again an important alternative transport mode to the car.
One way of creating sustainable transportation in the future is by
increasing the use of public transport. The railway traffi c is market
controlled. Therefore one way to carry through the goal could be to
put the traveler’s experience in focus to be able to improve the train
traffi c and subsequently make the railway a more attractive mean of
transportation.
The aim of this master thesis is to make a design proposal that
ameliorate the experience of travelling by train through Tyringe,
situated in the northern Scania. Following that goal my aim is to carry
out a design proposal in the surroundings of the railway focusing
mostly on a detailed proposal at Tyringe station area. The general
objective is to investigate problem areas related to railway architecture
to be able to create a more attractive experience for train travelers,
to enhance the qualities of the city and to contribute to the goal of
creating a sustainable transportation in the future.
The work method consisted of a literature study, railway journeys,
site excursions and design investigations of the railway architecture
in Tyringe. The literature covered both the technical- and safety
perspective of the railway and the environmental psychology
perspective of the train passenger.
The inventory, the observations and the analysis resulted in a design
proposal divided in two parts. The fi rst part is an overall proposal of
measures that could be carried out along the approach to Tyringe, to
create an attractive traffi c experience and to improve the representation
of Tyringe. The second, more detailed part is a design proposal for
the station area, to make it more attractive and accessible both as a
functional urban space in Tyringe and as a part of the railway traffi c.
The barrier that the railway creates and the safety distances parallel to
it are both problem areas that have been central issues in the working
process and in the fi nal discussion. It is interesting how these aspects
can be dealt with in a design proposal where railway and humans must
be able to co-exist.
The conclusion of this design proposal is that the surroundings
visible from the tracks while approaching Tyringe now satisfy both the
representation of the city and the traffi c experience. The design of the
station area is now enhanced, both for the passenger and for Tyringe.
The urban space has been clarifi ed which makes it is easier to orientate
and there are more opportunities to meet people. The transition points
are more effi cient between the different transportation modes, which
boost the use of public transport. The safety aspect has been improved
from the present design. Finally, Tyringe has now a better opportunity
to appear as a attractive place without negative backsides.

Main title:Järnvägsnära gestaltning - med fokus på Tyringe stationsområde
Authors:Cronholm, Emma
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:Wingren , Carola and Gustavsson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:järnvägsnära gestaltning, stationsområde, järnvägsstation, Tyringe, trafikantupplevelse, banestetik, infart, tågtrafik, kollektivtrafik, Det transportpolitiska målet, tågstation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1012
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1012
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2012 07:41
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics