Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Per, 2012. Hållbar vattenplanering : en studie av Kristianstad kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Idag ställs det allt större krav för utformandet av våra städer för
att anpassa oss för framtiden. Ett stort mål för utvecklingen av
våra städer är att gå i riktning mot ett mer hållbart samhälle.
Något som har hanterats ganska lite i stadsplaneringen är
vattenfrågorna i städerna. Vattnet har behandlats som en
självklarhet i Sverige och när man har velat göra sig av med det
så har man behandlat det som en obegränsad resurs. Med EU:s
nya ramdirektiv riktas blickar mot vattenfrågorna i vilka man ska
arbeta för en långsiktig hållbar hantering.
Intentionen med detta examensarbete har varit att skapa en
övergripande förståelse inom ämnet hållbarvattenplanering.
Litteraturstudien inom ämnet vattenplanering har ämnats
ligga till grund för fördjupningsdel där det har utförts en
gestaltning av en dagvattendamm/översvämningsyta i
Kristianstad kommun. Förstudien har gjorts i litteratur om
vattenplanering och hållbarhet, vidare har en litteraturstudie
gjorts av dagvattensystem. Som steg tre i fördjupningen har
en studie gjorts av Kristianstads uppkomst och utveckling samt
en övergripande studie av vattenhistoriska händelser i stadens
vattensystem.
Gestaltningen har utförts utifrån förutsättningar på platsen
vilken ligger i utkanten av stadskärnan i området Österäng/
Björket. Analyser har gjorts för att skapa en förståelse av platsen
för att skapa en fungerande design till planeringsförslaget.
Analysmetoder som har använts har varit Lynchs
läsbarhetsanalys, SWOT-analys och en vattengenomsläpplighets
analys av området. Arbetet har haft till avsikt att diskutera ett
aktuellt ämne och tillämpa några tankar på ett konkret förslag.

,

The claims in the design of our cities are growing today, as an
adaption for the future. A big goal for the development of our
cities is the development towards a more sustainable society.
Something that has been handled quite little in the past in the
townplanning is water issues in the cities. The water has been
managed as something that is taken for granted in Sweden.
When it needed to be removed was it handled as an endless
resource. With the new framework for water by EU, was the
glance pointed on water issues, about working for a long-term
sustainable management of water.
The intentions for this thesis have been to get a broad
understanding in the field of sustainable waterplanning. The
literature study in the subject waterplanning was supposed to be
a broad study for the in-deep part, where a design of a daywater
pond/flooding area in Kristianstad municipality has been
designed. As pilot study have a literature study about planning
and sustainability been used, after have a literature study been
made about daywatersystems. As third step has a study been
made about the origin and development of the city and also a
broad study about water historical circumstances of the water
systems in the city.
The design has been developed from circumstances on the
site. The project site is placed in the border of the central city,
in the Österäng/Björket area. Analysis has been made to get
an understanding about the place and as a result of create an
operational design for the planning suggestion. Analysis methods
that have been used are Kevin Lynch´s legibility analysis, SWOT
– analysis and a waterpermeability analysis of the area. The
work has had a goal to discuss an actual topic and practice some
thoughts on a concrete suggestion.

Main title:Hållbar vattenplanering
Subtitle:en studie av Kristianstad kommun
Authors:Lindström, Per
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Skärbäck, Erik and Persson, Jesper
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:planering, hållbarhet, dagvatten, Kristianstad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-938
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-938
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2012 11:36
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics