Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Andreas, 2011. Krymper barrmassaved vid lagring? : en fallstudie i SCA:s Tövasystem. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
676kB

Abstract

Som en följd av avvecklingen av flottningen i Norrland byggde SCA upp ett system med omlastningsplatser i inlandet där virket skulle lastas om från lastbil till järnväg för vidare transport till sundsvallsindustrierna, det så kallade Tövasystemet. Tövasystemet är uppbyggt av fyra inlandsterminaler belägna i Krokom, Hoting, Bräcke och Östavall. Dessutom finns en mottagande terminal i Töva väster om Sundsvall. Virke körs in med lastbil till terminalerna där det mäts in av VMF och lossas med traktor. Virkesomsättningen i Töva-systemet var 2008 1,8 miljoner m³fub. På dessa omlastningsplatser/terminaler lagras även virket kortare eller längre tid. Det lagret används i virkesförsörjningskedjan som ett bortre industrilager då järnvägstransporterna är tillförlitliga. Under tiden systemet har varit i drift har man kunnat notera att det uppkommit en differens i volym mellan vad som mätts in i Tövasystemet och vad som mätts in vid den mottagande industrin. En hypotes som växt fram genom interna utredningar är att virket krympt genom torkning. Den här studien syftade alltså till att ta reda på om krympning hinner uppstå under normala lagringstider i Tövasystemet och om krympning kan förklara volymdifferensen mellan virket som mäts in på terminal och virket som mäts in på industrin . Tidigare har inga undersökningar genomförts för att undersöka krympning av rundvirke vid lagring.
För att ta reda på om krympning skedde har noggranna mätningar genomförts på provstockar av barrmassaved på virkesterminalen i Krokom. Studien omfattade två försöksled. Ett med vinteravverkat och ett med våravverkat virke för att se om det fanns några skillnader i torkningsförlopp mellan dessa. Provstockarna togs från två för området normala slutavverkningar. Lagringstiderna för det vinteravverkade virket var 18 veckor och för det våravverkade virket 14 veckor. Mätningen har genomförts som en sektionskubering med hjälp av omkretsmätningar. Eftersom man förväntade att krympningen skulle gå snabbare i ändarna av stocken, vilket skulle kunna ha lett till en överskattning av krympning vid topp-rotmätning genomfördes sektionskuberingen så att även mätpunkter för topp-rotmätning erhölls. Barktjockleken mättes med skjutmått och barktäckningen skattades med en frekvensstudie då barktäckningen noterades på fyra punkter vid varje mätställe. Vidare så genomfördes fuktkvotsprover på virket genom att såga trissor ur stockarna samt väga och torka dessa. Krympningen under bark i försöket var ca 1 % men den var ej signifikant då standaravvikelsen blev relativt hög under de aktuella lagringstiderna.. Alla uppföljningar påvisade däremot krympning under bark. På bark däremot skedde en signifikant krympning från ca 2 % till ca 4 %. Det förekom ingen skillnad mellan krympningen sektionskuberat och topp-rotmätt. Utvecklingen av fuktkvoten under försökets gång stämde väl överens med tidigare studier där fuktkvot undersökts i andra sammanhang.
Krympningen sker först och främst i barken där den uppträder redan vid relativt korta lagringstider. Försöket hade gett samma resultat även om inte sektionskubering hade använts. Krympningen kan förklara en del av de uppmätta skillnaderna mellan de volymer som mäts in i systemet och de volymer som faller ut vid industri.

,

As a consequence of the phasing out of log rafting in Northern Sweden SCA in 1968 created a system of terminals in the inner part of the country where the wood was reloaded from trucks to railroad for further transport to the coast located mills –Tövasystemet. On those terminals timber and pulpwood is stored for varied periods. The store is used as a buffer in the wood supply chain. During the use of this system, there has been a difference between volumes measured coming in to the system and volumes measured coming out of the system at industrial site.
A hypothesis from internal investigations was that wood dries and shrinks during storage. The aim of this study was to investigate if round wood shrinks during normal time of storage, and if the difference in volume can be explained by shrinking caused by dehydration. There are no former studies of shrinkage of round wood during storage.
To investigate if shrinkage occurred, precise measurements were carried out on sample logs of softwood pulpwood at the SCA round wood terminal in Krokom. The sample logs where collected from two for the area normal clear cuttings. Logs from two different cuttings where used because the study included two sets of observations. One felling took place during wintertime and one during springtime to see if there was any difference in dry out lapse between these two. The measurements were made as sectional measurement of volume by circumference measurements. Since suspicion existed that the logs would shrink more rapidly in the ends due to exposure, which could have caused an overestimation of shrinkage by top-base measurements. The sectional measurement of volume was carried out so that the measure points for top-base measurements where included. The quota of water where measured by castors from sample logs. The shrinkage under bark in this study was approximately 1 percent but was not statistically significant since the standard deviation was relatively high during the used period of storage, 4-18 weeks. Every follow-up indicated shrinkage under bark. On bark there was a significant shrinkage from approximately 2 to 4 percent. There was no difference in shrinkage between sectional measurement and top-base measured. The progress of the decrease of quota of water during this study agreed with previous studies where the quota of water has been examined in other contexts.
Shrinkage was mainly taking place in the bark and occurs already with relatively short periods of storage. There were no statistical differences between the two methods for volume measurement.

Main title:Krymper barrmassaved vid lagring?
Subtitle:en fallstudie i SCA:s Tövasystem
Authors:Nilsson, Andreas
Supervisor:Mörling, Tommy
Examiner:Walfridsson, Erik
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2011:14
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:krympning, massaved, barrmassaved, lagring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-911
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-911
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 Feb 2012 07:17
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics