Home About Browse Search
Svenska


Lindbäck, Michaela, 2011. Ättider i olika system att tillföra hästar grovfoder. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
334kB

Abstract

Dagens domesticerade hästar erbjuds ofta en energirik foderstat, som till stor del består av kraftfoder. Trots att hästens näringsbehov är täckt, uppfylls inte den naturliga ättiden eftersom kraftfoder konsumeras fort. Även om hästen endast utfodras med grovfoder, som den naturligt är gjort för att äta, kan den drabbas av övervikt. Det beror på att vi idag har förbättrade metoder vid skörd och lagring av grovfoder. Resultatet blir ett grovfoder som är mycket näringsrikt. Utfodring med ett sådant grovfoder till hästar som inte producerar eller arbetar hårt, gör att näringsbehovet täcks av en mindre mängd av detta grovfoder. Den mindre mängden gör att ättiden blir kort, vilket kan resultera i att hästen utvecklar beteendestörningar. Syftet med studien var att undersöka om ättiden för grovfoder kan förlängas genom att göra det svårare för hästen att komma åt det. Dessutom genomfördes en sorteringsstudie med hackad lusern för att se om hästen sorterar ut vissa beståndsdelar i fodret.

I studien ingick nio ridhästar av olika ålder och ras uppstallade i ett kollektivstall i mellansverige. Hästarna tilldelades hösilage på tre olika sätt, på golvet, i hönät eller i höpåse. Vid varje tillfälle fick hästarna 40 minuters ättid. Studien genomfördes som ett change-over försök, där varje försöksled pågick under tre dagar i följd med tre dagars uppehåll mellan varje. Mellan perioderna utfodrades de med hösilage och eventuellt kraftfoder i mängd som hästägaren bestämt. Under försöket registrerades olika beteenden bl.a. ”tuggar med kontakt”, ”tuggar utan kontakt”, ”rörelse” och ”kontakt med vattenhink”. I sorteringsstudien tilldelades sju av de nio hästarna lusern hackad strå vid ett tillfälle under 20 minuter. Prover på det ännu inte konsumerade fodret togs ut efter 10 och 20 minuter och analyserades på torrsubstans, aska och VOS (Våmvätskelöslig Organisk Substans).

Det var stora individuella skillnader i ätbeteende mellan hästarna. Om grovfodret tilldelades i hönät blev ättiden längre jämfört med om det tilldelades på golvet. I hönät äter dock hästen i en onaturlig ställning jämfört med om den äter från marken. Under de första 10 minuterna av sorteringsstudien sjönk ask- och VOS-innehållet i det lämnade fodret, vilket tyder på att de valde att konsumera foderdelar med högre ask- och VOS-innehåll först. Efter 20 minuter var dock värdena jämförbara med ursprungliga foderprovet.

Slutsatsen är att både hönät och höpåse förlänger ättiden i jämförelse med utfodring på golvet, men hönät var mer effektivt i detta avseende. Hästarna i studien verkade också sortera ut och konsumera det mest smältbara och energirika delarna av fodret först.

,

Today's domesticated horses are often offered a high energy diet, which consists largely of concentrates. Even if the horse's nutritional needs are covered, the natural eating time is not satisfied because the concentrates are consumed quickly. Even if the horse only fed on roughage, as it naturally is made for eating, it can become overweight. It is because we now have improved methods of harvesting and storage of forage. The result is forage that is highly nutritious. The feeding of such forage for horses that do not produce or work hard, results in nutritional needs are covered by a small amount of this forage. The small amount results in a short eating time, resulting in the horse to develop behavioral problems. The purpose of this study was to examine whether the eating time of forage can be extended by making it more difficult for the horse to get to it. In addition, a sorting study with chopped alfalfa was performed to see if the horse sort out some feed components.

The study included nine horses of different age and breeds stabled in a public stable in middle of Sweden. The horses were offered silage in three different ways, on the floor, in a hay-net or in a hay-bag. In each case the horses got 40 minutes eating time. The study was conducted as a change-over experiment, where each experimental period lasted for three consecutive days with three day´s break between each. Between periods they were fed with silage and concentrate in any amount that the horse owner decided. During the experiment data of behaviors including "chew with contact", "chew without contact", “movement” and “contact with water bucket” was recorded. In the sorting study seven of the nine horses was offered lucerne chopped straw on one occasion in 20 minutes. Samples of the not yet consumed feed were taken out after 10 and 20 minutes and were analyzed for dry matter, ash and VOS (Rumen digestible organic matter).

There were large individual differences in eating behavior between the horses. If the roughage was offered in a hay-net the eating time get longer than if it were offered on the floor. However, in a hay-net the horse eats in an unnatural position compare if the horse eat from the floor. During the first 10 minutes the ash- and VOS-content fell in the left feed sample, suggesting that they chose the parts with higher ash and- VOS-content. After 20 minutes, however, the values were comparable to the original feed sample.

The conclusion is that both hay-net and hay-bag extend the eating time compare to feeding on the floor, but the hay-net was more effective in this regard. The horses also appeared to consume the most digestible parts of the feed first

Main title:Ättider i olika system att tillföra hästar grovfoder
Authors:Lindbäck, Michaela
Supervisor:Rundgren, Margareta
Examiner:Jansson, Anna
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:362
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010H Agriculture Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Ättid, Ättider, häst, grovfoder, sortering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-898
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-898
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Feed technology
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2012 14:46
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics