Home About Browse Search
Svenska


Mårtensson, David, 2007. Handbok i biogas. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
92kB

Abstract

Det finns ett stort intresse i miljövänlig framställning av bioenergi, och där lämpar sig biogas mycket väl. Inom lantbruket har vi goda förutsättningar för biogasproduktion och trots ett stort intresse för bioenergi finns en tveksamhet ändå. Mycket beror på en tuff marknad med dålig lönsamhet samt ett avancerat regelsystem som måste följas. Tillstånd och stöd måste sökas vilket kräver mycket tid och ett stort intresse.

En biogasanläggning klassas som miljöfarlig verksamhet när den överstiger 150 000 m³ i gasproduktion och då krävs tillstånd från länsstyrelsen. Detta är en ansökan som består av tre delar: grunddel, teknisk beskrivning samt en fullständig miljökonsekvensbeskrivning.

Det finns en del stöd att söka för bioenergiframställning. Främst är det klimatinvesteringsprogrammet klimp, som ersatte det förra lokala investeringsprogrammet LIP, som är aktuellt. Detta stöd söks genom den kommun eller region där verksamheten är planerad. Det nya landsbygdsprogrammet är alldeles nytt och det finns ännu ingen praxis för hur bidragen kommer att fördelas. Dock är det troligt att miljövänliga investeringar premieras. Viktigt är att ansökan lämnats in innan betalning av den tänkta verksamheten påbörjats.

Det finns ett sug efter de produkter som fås av biogas. Det enklaste är att förbränna gasen oförädlad i en anpassad gaspanna för att få ut värme. Kraftvärme är det som verkar vara mest intressant för gårdsbaserade anläggningar. Av gasen görs el och värme efter behandling av en gasturbin eller gasmotor. Normalt fördelas energin på 1/3 el och 2/3 värme. Biogasen är dyr att rena och det krävs en renhet av metan på 97 % för att sälja den som fordonsgas eller naturgas. Detta gör att framställning av fordonsgas bara är aktuellt på stora anläggningar i närheten av köparen.

Ekonomin är stark beroende på de energibehov som finns i närheten av anläggningen, särskilt värmebehov. Det finns goda möjligheter att få anläggningen att vara en ekonomiskt riktig investering, utan att ta hänsyn till värdeökning på substrat/gödsel beroende på förbättrade gödselvärde och minskad lukt.

,

There is a huge interest in environmentally friendly bioenergy, and that suits biogas very well. Within the agriculture, we have good conditions for biogas production but despite a big interest for bioenergy there is a questionable attitude among the farmers. A lot depends on a tough market with poor profitability and an advanced rule system that must be followed. Condition aids must be applied and that requires a lot time and a lot of interest.

A biogas plant is classified as environment dangerous activity if it exceeds 150 000m ³ in gas production and then there are required conditions from the county board. This is an application that consists three parts: basis part, technical description and a complete environment consequence description.

There is an aid to apply for bioenergy request. To begin with there’s the climate investment program “klimp” that replaced previous local investment program “LIP”. This aid is applied through local commonwealth or region where the activity is deliberate. The new countryside program is brand new and there is still no practice for how the contributions will be distributed. However, the plausible is that environmentally friendly investments will be rewarded. Important is that the application has been submitted before the project begun to be paid.

There is a desire on the market after the products made from biogas. The most simple method is to burn the gas in an adapt gaspan in order to produce heat. A Heat & power generation seems to be the most interesting alternative for farm based plants. Electricity and heat is produced by a gasturbine or gasengine. The effect in normally about 1/3 electricity and 2/3 heat. The biogas is costly to clean and it is required a cleanness of metan of 97% in order to sell it as vehiclegas. This means that it’s only interesting in big plants and the near of consumers.

The economy is strongly depended on the energy needs that are close to the plant, special heat needs. There are good possibilities for plants to be an economic correct investment, without taking consideration of value increase on organic manure depending on improved properties and decreased smell.

Main title:Handbok i biogas
Authors:Mårtensson, David
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:Larsson, Jan
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2007:40
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:bioenergi, biogas, biogasanläggning, bioenergiframställning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-874
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-874
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:19 Jan 2012 12:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page