Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Stina, 2012. Bildandeprocessen för svenska biosfärområden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
988kB

Abstract

Biosfärområden utgör ett nätverk av modellområden som praktiskt visar hur man nyttjar jordens resurser på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Dessa områden utses av Unesco:s program Man and Biosphere (MaB). Min studie utgår från två frågor i syfte att visa hur det går till när ett svenskt biosfärområde bildas. Uppsatsen skall dels svara på vilka drivkrafterna bakom bildandet av biosfärområdena är, dels visa hur och varför personer och organisationer i Sverige engagerar sig i bildandeprocessen. Detta undersöks med hjälp av litteraturstudier och kompletterande intervjuer. Det är viktigt att sprida kunskap om denna process eftersom biosfärområden utgör verktyg i det globala hållbarhetsarbetet.

Litteraturstudier av främst rapporter från Naturvårdsverket och dokument publicerade av Unesco visar att det bör finnas ett brett samarbete mellan olika intressenter när biosfärområden bildas. Intervjuer med verksamma personer inom svenska MaB bekräftar detta. Litteraturstudierna visar också att MaB och Naturvårdsverket är pådrivande och ekonomiskt stöttande aktörer för både biosfärområden och kandiderande områden. Den primära slutsatsen är att
medborgarmedverkan är den viktigaste komponenten i ett långsiktigt fungerande biosfärområde och är därför särskilt angeläget vid bildandeprocessen.

Min förhoppning med denna kandidatuppsats är att den ska inspirera läsaren till ett engagemang för den lokala samhällsutvecklingen. Alla medborgargrupper
är viktiga i det arbetet.

,

Biosphere Reserves make a network of model regions that physically show how resources can be used in an ecologically, economically and socially sustainable
way. These regions are elected by Unesco:s programme Man and Biosphere (MaB). This thesis aims to examine how Biosphere Reserves are established in Sweden. This study is based on two questions. Firstly, what are the driving forces
behind the creation of Biosphere Reserves? Secondly, how and why are people and organisations in Sweden involved in the creation process? This is investigated with the use of literature studies and interviews. Spreading knowledge about Biosphere Reserves is of significance because they are
important tools in the global quest for sustainable development.

The study of reports and documents published by Unesco and others, show the importance of a broad cooperation between groups of interest when Biosphere Reserves are to be established. Interviews with members of the Swedish MaBcommittee confirm this. The literature studies also show that MaB and Naturvårdsverket (Swedish Environmental Protection Agency) support candidates as well as established Biosphere Reserves. The primary conclusion is
that citizen participation is the key component in a Biosphere Reserve, if it is to function on a long-term basis. Citizen participation is therefore of special
importance when Biosphere Reserves are established.

My intention in this thesis is to inspire the reader to get involved in the local development of both society and the nature it is situated in. All citizen groups are important participants in this pursuit.

Main title:Bildandeprocessen för svenska biosfärområden
Authors:Andersson, Stina
Supervisor:Lizitsin, Katri
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:biosfärområde, hållbarhet, MaB, naturvård, Unesco
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-879
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-879
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2012 08:54
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page