Home About Browse Search
Svenska


Silvemark Junemar, Joanna and Vikholm, Kristina, 2012. Dubai - ett framgångsrecept eller dårskap?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Det här examensarbetet är en fallstudie som beskriver
stadsutvecklingen i staden Dubai i Förenade arabemiraten.
Examensarbetet syftar till att svara på frågorna
Hur har Dubai stad utvecklats från och med oljans
upptäckt fram till idag? och Hur ser den övergripande
planeringen ut för Dubais framtida stadsutveckling?
METOD;
Vår fallstudie är en sammanvävd redogörelse av en
litteraturstudie och egna upplevelser från en studieresa
i Förenade arabemiraten.
Litteraturstudien bestod av tre huvuddelar. I den första
delen var syftet att få grundläggande fakta och vi läste
bland annat guideböcker och såg dokumentärer om
Dubai. I litteraturstudiens andra del fokuserade vi på
vad som fanns vetenskapligt publicerat om Dubais
stadsutveckling fram till idag. I den tredje delen sökte
vi information om Dubais framtida stadsutveckling,
främst dokument framtagna av Dubais myndigheter.
I studieresan besökte vi Dubai i tolv dagar. En viktig
del av studieresan var att göra platsbesök i fl era av
Dubais stadsdelar för att få en bild av hur stadsutvecklingen
och stadslivet såg ut på olika platser i staden
idag. Vi besökte stadsdelar som skiljde sig från varandra
i struktur, arkitektur och invånare för att få en
stor spännvidd och en helhetsbild av staden. Vi valde
att dokumentera stadsdelarnas utformning och karaktäristiska
drag som till exempel hushöjder. Vi dokumenterade
även vilken sammansättning av funktioner stadsdelarna hade som hotell, köpcentra, kontor och/eller boende.
Stadslivet dokumenterade vi genom att fotografera och
anteckna vem som bodde var i staden, hur människorna
förfl yttade sig och var de träffades. Vi observerade
vilka som använde vilken typ av färdmedel, dess
kostnader och hur lång tid det tog att färdas med olika
kombinationer av kommunikationssätt. Under platsbesöken
prövade vi även själva att förfl ytta oss i staden
genom att testa olika kommunikationssätt.
För att se var stadslivet ägde rum dokumenterade vi
på vilka platser människor träffades, något som vi i
fallstudien benämner sociala platser. Vi dokumenterade
vilken typ av sociala platser det fanns i de olika
stadsdelarna som till exempel parker och köpcentra.
När vi besökte olika sociala platser undersökte vi
vilken grad av tillgänglighet de hade beroende på om
de var inhägnade, om det kostade att gå in och om det
fanns öppettider. Vi undersökte användningen av dessa
platser genom att observera vem som var där och vad
de gjorde.
Under studieresan besökte vi även Abu Dhabi, Förenade
arabemiratens huvudstad, i tre dagar. För Abu
Dhabi gjorde vi en litteratursökning och studieresa med
samma upplägg som för Dubai fast i mindre skala.
Anledningen till att vi besökte Abu Dhabi var att vi
ville se hur en annan stad i Förenade arabemiraten såg
ut. På det sättet kunde vi förstå Dubai bättre och veta
om utvecklingen i Dubai var specifi k för Dubai eller
gällde hela landet. Fokus i fallstudien är Dubai men vi
använder Abu Dhabi som referensstad.
RESULTAT;
Dubai har på bara några decennier vuxit från en liten
by till en modern storstad. Den höga byggtakten har
mångdubblat Dubais yta som på 1950-talet var 3,5 km2
till att i början på 2000-talet vara 605 km2 (Pacione,
2005). De många spektakulära projekten som byggts,
till exempel den konstgjorda palmön Palm Jumeirah
och världens högsta byggnad Burj Khalifa, har gjort
Dubai internationellt känt. Det har varit ett gynnsamt
investeringsklimat som lockat till sig rika investerare
och företag från hela världen. Ett stort fokus har varit
att göra Dubai till en av världens främsta turistdestinationer som kan konkurrera med Paris och New York.
De stora nöjes- och shoppinganläggningarna drar turister
i mängder, år 2007 var antalet turister i Förenade
arabemiraten 6 miljoner (Utrikespolitiska Institutet,
2011) och 2015 förväntas siffran bara för Dubai vara
15 miljoner (Dubai Department of Tourism and Commerce
Marketing, 2010/2011).
Statsskicket har haft stor betydelse för den snabba
stadsutvecklingen. Förenade arabemiraten är en absolut
monarki som styrs av en shejk som ärvt makten. Det
har lett till att beslutsprocesser inte fi nns på samma
sätt som i Sverige och beslut kan fattas snabbt då det
endast är shejkens åsikt som betyder något (Rehnberg,
2008). Även befolkningen har haft betydelse för den
snabba stadsutvecklingen. Den hade inte varit möjlig
utan immigrationen av gästarbetare från främst Asien.
Dessa gästarbetare arbetar långa pass till låga löner,
ofta 1000-2000 kr per månad.
Dubais stadsutveckling har skett okontrollerat och
tagit mer och mer land i anspråk. Staden saknade en
central stadskärna och fl era platser benämndes som
centrum. Flera nya stadsdelar byggdes som egna städer
där invånarna skulle kunna bo, arbeta och leva på ett
och samma ställe. På vår studieresa såg vi att många
byggprojekt var avstannade som en konsekvens av
den internationella fi nanskrisen 2008-2009 då många
utländska investerare lämnade landet.
Avstånden i staden var stora och bilen var det huvudsakliga
färdmedlet. I gaturummet prioriterades bilen och som fotgängare var det svårt att förfl ytta sig. Dubai
saknade offentliga platser men hade ett fåtal platser
för sociala möten i form av köpcentra och parker. Vi
benämner inte dessa platser som offentliga då de har
öppettider och inträdeskostnader.
Dubais myndigheter har publicerat två visionsdokument.
Dessa var dock innehållsfattiga, de presenterade
mål men inga lösningar på hur målen skulle uppnås.
Vi anser att det saknades en övergripande planering för
Dubais framtida stadsutveckling.
Vi uppfattade att mycket i Abu Dhabi och Dubai var
lika. I fallstudien trycker vi på de skillnader vi upplevde.
Till exempel fanns stora skillnader mellan städernas
framtida stadsutveckling. Abu Dhabi hade tagit fram
och publicerat omfattande visionsdokument.
DISKUSSION;
Är Dubai ett framgångsrecept eller dårskap? Både
ja och nej, det beror på vem man frågar och vems
intressen man vill ta tillvara. Vi, som besökande
landskapsarkitekter, är kluvna. Staden har haft en
otrolig ekonomisk framgång och lockat besökare från
hela världen. Vi ifrågasätter dock metoderna för att nå
denna framgång då stadsutvecklingen är helt beroende
av utnyttjandet av lågavlönade gästarbetare. Att expandera
staden så snabbt utifrån ekonomiska spekulationer
och inte se till behovet har lett till att många av stadens
skyskrapor ekar tomma, precis som stadskassan.
Bristen på övergripande planering ser vi som ett stort
hot för den framtida stadsutvecklingen i Dubai. Vi tror
dock att Dubai har potential att bli ett framgångsrecept
om det satsas på en övergripande stadsplanering och
att dessa planer offentliggörs. På så sätt kan utländska
investerare få tillbaka förtroendet och återvända och
fortsätta investera sina pengar i Dubai. Emellertid
måste villkoren och levnadsförhållandena bli bättre för
gästarbetarna så att alla stadens invånare kan ta del av
framgången.
Det skulle vara spännande att besöka Dubai igen om 10-20 år för att se om det är en välmående och fungerande stad!

,

This master thesis is a case study describing the urban
development in the city of Dubai in the United Arab
Emirates. The thesis aims to answer the questions How
did Dubai city evolve from when the oil was discovered
up until today? and What is the overall strategy for
Dubai’s future urban development?
METHOD;
Our case study is based on a literature study and a fi eld
trip to the United Arab Emirates. The literature study
consisted of three main parts. In the fi rst part the aim
was to get basic facts and we read among other things,
guide books and watched documentaries about Dubai.
The second part focused on what was scientifi cally
published on Dubai’s urban development to date. In the
third part we sought information about Dubai’s future
urban development, mainly documents produced by the
Dubai authorities.
Under the field trip we visited Dubai during twelve
days. An important part of the fi eld trip was to make
site visits in several of Dubai’s districts to get a picture
of how urban development and city life was like in
different places in the city today. We visited districts
that differed from each other in structure, architecture
and residents to achieve an overall picture of the city.
We chose to document the districts design and characteristic
features such as building heights. We also documented the composition of functions that the districts had, such as hotels, shopping centers, office and/or residential arias. We documented the urban life by photographing and note who lived where in the city, how they moved and where they met. We observed who used the different type of transportations, its cost and how long it took to travel with different combinations of communication.
To see where the city life took place, we documented
the sites where people met, in the case study we call
these places social sites. We documented the type of
social sites that existed in the various districts such as
parks and shopping malls. When we visited different
social sites, we examined the degree of access they
had, depending on opening hours and entrance fees.
We investigated the use of these sites by observing
who was there and what they did.
During the fi eld trip we also visited Abu Dhabi, the
capital of the United Arab Emirates, for three days. For
Abu Dhabi we did a literature study and a fi eld trip, but
on a smaller scale than Dubai.
The reason we went to Abu Dhabi was that we wanted
to see how another city in the United Arab Emirates
looked like. That way we could understand Dubai
better and know if the development in Dubai was
specifi c to Dubai or was similar in the whole country.
The focus of the case study is Dubai but we use Abu
Dhabi as a reference city.
RESULTS;
Dubai has in just a few decades grown from a small
village into a modern metropolis. The rapid construction
pace has multiplied the area of Dubai, that in the
1950s was 3,5 km2 and at the beginning of the 21th
century was 605 km2 (Pacione, 2005). The many
spectacular projects that have been built, such as the
artifi cial palm island Palm Jumeirah and the world’s
tallest building Burj Khalifa, has given Dubai an international reputation. It has been a favorable investment
climate that attracted wealthy investors and companies
from around the world. A major focus has been to
make Dubai one of the world’s top tourist destinations
that can compete with Paris and New York. The big
entertainment and shopping facilities attracts a lot of
tourists, in 2007, the number of tourists in the United
Arab Emirates was 6 million (Utrikespolitiska Institutet,
2011) and in 2015 the expected fi gure for just
Dubai is believed to be 15 million (Dubai Department
of Tourism and Commerce Marketing, 2010/2011).
The government has been of great importance for the
rapid urban development. United Arab Emirates is an absolute monarchy ruled by a sheik who inherited the
power. A consequence of this is that decisions can be
made quickly when it’s only the sheik’s opinion that
matters (Rehnberg, 2008). The rapid urban development
would not have been possible without the immigration
of guest workers mainly from Asia. These guest
workers are working long hours for a low salary.
Dubai’s urban development has been uncontrolled and
claimed more and more land. The city lacked a central
core and several places were called city center. Several
new districts were built as separate cities where residents
could live and work in one place. In our fi eld trip
we saw that many construction projects were halted
as a consequence of the international fi nancial crisis
of 2008-2009 when many foreign investors left the
country.
The distances in the city were long and the car was the
main mode of transport. In the street space the car was
prioritized and as a pedestrian, it was diffi cult to move.
Dubai lacked public places, but had a few places for
social meetings in the form of shopping centers and
parks. We do not call these places public as they have
opening hours and entrance fees.
Dubai authorities have published two vision documents,
whose content were poor. They presented goals but no solutions on how to meet the goals. We believe that there was no overall planning for Dubai’s future
urban development. Our opinion is that much in Abu Dhabi and Dubai were
the same. In the case study, we point out the differences
we experienced. For example, there were large
differences between the cities’ future urban development,
Abu Dhabi had published numerous vision documents.
DISCUSSION;
Is Dubai a recipe for success or madness? Both yes and
no, it depends on who you ask and whose interests you
want to keep in mind. We, as visiting landscape architects,
are torn. The city has had an incredible economic
success and attracted visitors from all over the world.
We question, however, the methods for achieving this
success when urban development is entirely dependent
on the use of low-paid migrant workers. To expand the
city so quickly based on fi nancial speculation and not
demand has led to that many of the city’s skyscrapers
are echoing empty, just as the city treasury.
In our opinion, the lack of overall planning is a major
threat for the future of urban development in Dubai.
However, we believe that Dubai has the potential to
succeed if urban planning becomes a main focus and
the plans are published. This allows foreign investors
to regain confi dence and return and continue to invest
their money in Dubai. However, the living conditions
must be improved for guest workers so that all city
residents can take part of the success.
It would be exciting to visit Dubai again in 10-20 years
to see if it’s a prosperous and viable town!

Main title:Dubai - ett framgångsrecept eller dårskap?
Authors:Silvemark Junemar, Joanna and Vikholm, Kristina
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Dubai,, Förenade arabemiraten, stadsutveckling, stadsplanering, stadsliv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-869
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-869
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2012 10:31
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics