Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Lina, 2012. Ahr - transformation av kulturlandskapet : från produktionslandskap till upplevelselandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

I den tid vi lever nu arbetar bara en liten del av befolkningen med produktion i det öppna landskapet. Städerna växer samtidigt som fler flyttar från än till glesbygderna. När distansen till landsbygden ökar skapas nya tolkningar, värdesättningar och användningsområden för landskapet. Det öppna landskapet förknippas av många inte längre med ett produktionslandskap utan med ett rekreationslandskap för fritidsaktiviteter. Kraven på tillgänglighet, service och upplevelser ökar och det öppna landskapet befinner sig i en ny situation.

Gotland tar varje år emot hundratusentals besökare
och turistindustrin är en växande global marknad. Intresset för natur- och kulturturism ökar och Länsstyrelsen på Gotland har formulerat ett program för hur detta ska hanteras i framtiden. I programmet pekas området kring Ahr på norra Gotland ut som pilotprojekt för hur den här typen av turism kan utvecklas. Ahr är ett inaktivt industrilandskap med spår från kalkbrytning och ingår sedan 2001 i Bästeträsk naturreservat. Mitt arbete tar utgångspunkt i detta område, där jag vill visa hur ett tidigare produktionslandskap kan användas som upplevelselandskap. Arbetet lyfter fram möjligheterna
med att tänka in existerande strukturer i landskapet som en del av det nya för att skapa en helhet. Målet är att visa de möjligheter landskapet vid Ahr besitter men i dagsläget inte utnyttjar. I arbetet förmedlas och tillgängliggörs landskapet vid Ahr genom gestaltning. Natur, kultur, rekreation och tillgänglighet förenas genom arkitektur. Transformationen av kulturlandskapet vid Ahr utspelar sig mellan gammalt och nytt och resultatet innebär att ett nytt lager adderas i landskapet.

Arbetet består av två delar

Del 1;
I inledningen formuleras arbetets utgångspunkt, dess syfte, mål och frågeställning. Texten om det öppna landskapets utveckling hanterar frågor kring hur synen på landskapet har förändrats under det senaste århundradet och hur detta ställer nya krav på vår omgivning. I landskapsanalysen
undersöks landskapets uppbyggnad, kommunikationer, upplevelsevärden och särdrag. Den första delen av arbetet avslutas med att projektområdets problem och möjligheter definieras.

Del 2;
I början av den andra delen presenteras visionen
för projektet. Visionen skapar riktlinjer och mål för hur området ska utvecklas i framtiden. Under konceptet visas hur visionen kan lösas genom gestaltning. Gestaltningsförslaget undersöker, visualiserar och iscensätter det nya landskapet vid Ahr. Arbetet avslutas med en diskussion och reflektion om de frågor som behandlats och nya som dykt upp under arbetets gång.

,

In these days only a small part of the population
works with production in the open landscape. Cities are growing and more people move from than to the countryside regions. When the distance to the countryside is increasing, new interpretations, values and forms of using the landscape grows through the modern people. For many people the landscape is no longer associated with a production landscape, but with a recreational landscape for recreation and activities. The requirements for availability, service and experience increases and the open landscape is in a new context.

Each year hundreds of thousands tourists visit Gotland for their vacation and the tourist industry is a growing global market. Interests in natural and cultural tourism is increasing and the County Administration of Gotland has formulated a program for how this should be handled in the future. The program defines the area around Ahr in northern Gotland as a pilot project for how this type of tourism can be developed. Ahr is an inactive industrial landscape with traces of limestone quarry. Today Ahr is a part of the nature protected area Bästeträsk. My project is based in this area, where I want to show how an earlier production landscape can be used as a recreational landscape. The work highlights the potential of integrate existing structures as part of the new recreational landscape to create a whole. The goal is to show the underlying potential of the landscape in Ahr, which is not being used today. The project shows and makes the area more available through a new design. The project is about nature, culture, recreation and availability and how these can be united through architecture. The transformation of the cultural landscape at Ahr takes place between the past and the future, and the result is a new layer that is added to the landscape.

The work consists of two parts

Part 1;
In the introduction the projects aims, objectives and issues are presented. The chapter about the open landscapes development deal with issues about how the use and perception of the landscape has changed over the past century and how this creates new demands on our environment. The landscape analysis examines the landscapes architecture, infrastructure, values and features. The first part of the project ends with a summary of the project area's main problems and opportunities.

Part 2;
In the beginning of the second part, the vision for the project is presented. The vision creates guidelines for how the area should be developed in the future. A concept is developed to show how the vision can be solved through architecture. The overall design for the area visualizes the new recreational landscape at Ahr. At the end of the project I make conclusions and reflections about the issues that the work has dealed with.

Main title:Ahr - transformation av kulturlandskapet
Subtitle:från produktionslandskap till upplevelselandskap
Authors:Andersson, Lina
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Andersson, Thorbjörn and Paget, Susan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:planering, landskapsgestaltning, rekreation, naturvård, kulturlandskap, landskapsanalys, upplevelsevärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-877
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-877
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2012 13:37
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page