Home About Browse Search
Svenska


Dahlsjö, Anders and Mattsson, Lars-Johan, 2011. Situationen för lökodlingen i Sverige, Åland och Finland : en studie av lantbrukarnas syn på lökodlingen idag och i framtiden. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sammanfattning
För tillfället råder en stor osäkerhet inom lökodlingen i såväl Sverige som Finland på grund av att bekämpningsmedlen Stomp och Totril, som är huvudherbicider i lökodlingen, kommer att förbjudas senast 2014. Det råder också en viss osäkerhet på grund av de låga prisnivåerna på lök de senaste åren. De låga priserna beror till största delen på att importerad lök i hög utsträckning har tagit sig in främst på den svenska marknaden. De finländska odlarna känner inte av denna press från importen fullt lika mycket eftersom de finländska konsumenterna, i högre utsträckning än de svenska, väljer att köpa inhemska produkter trots att de är dyrare. Även Åland har analyserats särskilt i denna studie eftersom en tredjedel av den finländska lökodlingen finns här och löken, tillsammans med chipspotatisen, är den mest betydande grödan på Åland.

Mot bakgrund av detta syftar denna studie till att undersöka hur lökodlarna ser på den nuvarande situationen och framtiden för lökodlingen i de olika länderna. Därmed kan eventuella skillnader inom lökproduktionen påvisas i de geografiska områdena. Detta görs genom ett antal intervjuer med svenska, åländska och finländska lökodlare. Fokus under intervjuerna ligger på den enskilde lantbrukarens tankar och åsikter om dagens situation och hur denne ser på framtiden dels för det egna företaget men även för den inhemska lökodlingen i stort.

Svaren sammanställdes och analyserades sedan med hjälp av 16 hypoteser som satts upp utifrån teorikapitlet. Hypoteserna berör områdena företagets omvärld, företagets livscykel och målsättningar, företagsledning i lantbruksföretag samt beslutsfattande. I analyskapitlet förkastades eller bekräftades hypoteserna av det empiriska materialet och sedan drogs ett antal slutsatser.

Studien visar att odlarna i samtliga geografiska områden upplever importen som ett hot, främst mot prisbilden. Alla odlare är också överens om att lökproduktionen måste ske på lika villkor inom EU, eftersom det är en gemensam marknad. Det är ohållbart att förbjuda bekämpningsmedel i Sverige och Finland som får användas i Holland och Danmark. Gemensamt för odlarna i samtliga områden är också att det är viktigt med en bra relation till uppköparen vare sig det handlar om en förmedlare eller grossister. Det innebär en stor trygghet att veta att det går att få löken såld. Trenden går också mot att lantbrukarna blir mer och mer företagsinriktade vilket bekräftas av att de svenska odlarna ser räkenskaperna som den viktigaste informationskällan. De finländska och åländska odlarna ser de ekonomiska skälen som de viktigaste till att lökodlingen bedrivs på gårdarna.

För att förbättra situationen för odlarna och minska osäkerheten är en aktivare odlingsrådgivning och fler försäljningskanaler två möjligheter för Ålands del. För de finländska odlarnas del skulle situationen kunna förbättras om utsädet köptes in centralt, liksom det görs i Sverige och på Åland, istället för att varje odlare själv ska köpa in utsädet.

,

Summary
Currently there is great uncertainty in the onion farming in both Sweden and Finland due to that the pesticides Totril and Stomp, which is the main herbicides in onion farming, will be banned by 2014. There is also some uncertainty due to the low prices of onions in recent years. The low prices depend largely on that imported onions to a large extent have entered mainly onto the Swedish market. The Finnish farmers are not pressured by this phenomenon as much as the Swedish farmers thanks to the Finnish consumers´ willingness to buy domestic products even though they are more expensive. The Åland Islands have been analyzed separately in this study because a third of the onion farming in Finland is located here and onions, along with potato chips, are the most important crops in Åland.

Against this background, this study aims to examine how onion farmers look at the current situation and future of onion farming in the countries studied. Hereby the study will also display potential differences within onion production in the geographical areas. This is done through a series of interviews with onion farmers in Sweden, Åland and Finland. The focus during the interviews is on the individual farmer's thoughts and views on the current situation and how he sees the future for their own company but also for the domestic onion farming in general.
The responses were compiled and then analyzed using the 16 hypotheses that were set based on the theory chapter. The hypotheses concern the areas of business environment, the company´s lifecycle and objectives, senior management in the farming business and decision making. The analysis chapter rejected or confirmed the hypotheses in light of the empirical evidence and then a number of conclusions were drawn.

The study shows that farmers in all geographic areas experience imports as a threat, mainly to the pricing of the onion. All growers also agree that onion farming must be conducted on equal terms in Europe, because it is a common market. It is untenable to ban pesticides in Sweden and Finland, which may be used in Holland and Denmark. Common to growers in all areas is that it is important to have a good relationship with the purchaser, whether it is an intermediary or wholesaler. It means a great comfort to know that it is possible to get the onions sold. The trend is also towards the farmers are becoming more and more business oriented. This is confirmed by the Swedish growers see the accounts as the main source of information. The Finnish and Åland farmers see the economic reasons as the key to that onion farming is conducted on their farms.

To improve the situation for the farmers and reduce uncertainties is an active farming advice and more sales channels two possibilities for Åland. For Finnish farmers the situation would be improved if the seed were purchased centrally, as it is done in Sweden and Åland, instead of every farmer himself would buy the seed.

Main title:Situationen för lökodlingen i Sverige, Åland och Finland
Subtitle:en studie av lantbrukarnas syn på lökodlingen idag och i framtiden
Authors:Dahlsjö, Anders and Mattsson, Lars-Johan
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:707
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Lökodling, Företagsledning, Förutsättningar, Strategier, Utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-833
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-833
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:30 Dec 2011 14:12
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics