Home About Browse Search
Svenska


Svensson , Tobias Karl Leif, 2011. Utvärdering av en ny mall för en systematisk genomgång av hundens normala rörelsemönster : hur användbar är mallen för undervisning av veterinärstudenter?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
742kB

Abstract

Arbetet syftade till att skapa och utvärdera ett undervisningsmaterial om normalt rörelsemönster hos hund för veterinärstudenter. Undervisningsmaterialet byggdes kring en mall som skulle möjligöra för studenterna att på ett systematiskt sätt gå igenom hundens normala rörelsemönster. Mallen utformades med befintliga mallar för hältdetektion som grund. Dessa mallar bearbetades och omformades till en ny mall utgående från normalt rörelsemönster. Undervisningsmaterialet hade ytterligare två delar, ett filmarkiv med friska hundar som rör sig i främst skritt och trav filmade från sidan, bakifrån och framifrån, samt en sammanställning av hundens gångarter och grundläggande begrepp inom rörelseanalys hos hund. När undervisningsmaterialet var färdigt skapades en övning där studenterna skulle använda mallen samtidigt som de tittade på filmer ur filmarkivet. Övningsinstruktioner och undervisningsmaterial lades upp på internet tillsammans med en utvärdering. Samtliga studenter i årskurs 4 på veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet fick tillgång till undervisningsmaterialet, övningen och utvärderingen via sin studentinloggning. Av sjuttioåtta studenter i årskurs 4 besvarade tjugofem utvärderingen.

Studenterna var överlag mycket positiva till övningen och mallen. Exempelvis poängsattes övningens totalintryck i medelpoäng till 4,4 på en skala mellan 1 och 5. Materialets användbarhet bedömdes som hög och materialet ansågs vara lättbegripligt. Både övningens instruktioner och dokumentet med grundbegrepp fick i medeltal 4,56 poäng med avseende på den textmässiga kvaliteten. Studenterna visade stor vilja att upprepa övningen och upplevde själva att de ökade sitt kunnande om normalt rörelsemönster hos hund genom att göra övningen. Den genomsnittsliga ökningen i eget värderat kunnande efter övningen jämfört med före var 1,12 poäng högre på en femgradig skala. Vidare forskning krävs dock för att undersöka om det rör sig om en reell kunskapsökning.

Förhoppningsvis kan arbetet inspirera till fler utvärderingar av befintliga och nya checklistor/mallar och fler vetenskapliga utvärderingar av undervisningsmaterial för veterinärstudenter.

,

The work aimed at creating and evaluating an educational material for veterinary students about the normal patterns of movement in dogs. The teaching material was created around a template that would enable students to systematically go through the normal movement pattern of the dog. The template was created with inspiration from existing templates for lameness detection. These templates were combined and remodeled into a new template focused on normal patterns of movement. The teaching material had two additional parts, an archive of videos showing healthy dogs moving in mostly walk and trot, filmed from the side, rear and front, and a summary of the dog's gaits and basic concepts of motion analysis in the dog. When the teaching material was ready an exercise in which the students would use the template while watching videos from the archive were created. The instructions for the exercise were posted on the internet along with the educational material and an evaluation. All students in year 4 of the study program in veterinary medicine at the Swedish University of Agricultural Sciences had access to the teaching material, the exercise and the evaluation through the student internet login. Twenty-five of the seventy-eight students in the fourth grade responded to the evaluation.

The students were generally very positive to the exercise and the template. For example, the overall impression of the exercise was in mean scored 4.4 on a scale between 1 and 5. The usefulness of the teaching material was judged to be high and the material was considered to be readily understood. Both exercise instructions and the document with the basic concepts was given an average score of 4.56 in terms of their textual quality. The students were generally willing to repeat the exercise and felt that they increased their knowledge about the normal pattern of canine movement by doing the exercise. Based on self-evaluation, the mean increase in their knowledge after the exercise compared to before was 1.12 points higher on a five-point scale. Further research is needed, however, in order to find out if there is a real increase in knowledge.

Hopefully, the work can inspire to more evaluations of existing and new checklists/templates and more scientific evaluations of educational material for veterinary students.

Main title:Utvärdering av en ny mall för en systematisk genomgång av hundens normala rörelsemönster
Subtitle:hur användbar är mallen för undervisning av veterinärstudenter?
Authors:Svensson , Tobias Karl Leif
Supervisor:Byström, Anna and Ekstedt, Elsiabeth
Examiner:Persson, Elisabeth
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2011:54
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:rörelseanalys , hund , checklista, utvärdering av undervisningsmaterial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-829
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-829
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Dec 2011 11:02
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics