Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Malin, 2011. De vanligaste bristerna i svensk djurhållning : med inriktning på lantbrukets djur och häst. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
443kB

Abstract

Sammanfattning
Statens Jordbruksverk ansvarar för den centrala kontrollen av djurskyddet i Sverige. De kontrollerar och säkerställer att samhället fungerar enligt de lagar som riksdagen bestämt. De utövar offentlig kontroll, samordnar kontrollmyndigheterna samt ger dem stöd, råd och vägledning. Sedan 2009 har länsstyrelserna ansvaret för djurskyddskontrollerna i Sverige.

Under år 2010 utförde Sveriges länsstyrelser 12 882 kontroller och det skrevs 1541 förelägganden och förbud. Under samma år uppmättes antalet lantbruksdjur- och hästföretag till 21 586 med nötkreatur, 17 509 med häst, 8 657 med får, 1 695 med svin samt 102 med fjäderfän. Djurskyddsinspektörernas uppgift är att se till att djurskyddslagstiftningen efterlevs.

Genom att veta vilka de vanligaste bristerna är i djurhållningar kan man jobba förebyggande mot dessa. Man kan även lägga mer resurser på kontroller av djurhållningar med potentiellt högre risk där dessa brister kan uppstå. Att känna till bristerna kan leda till att man uppmärksammar små och tidiga tecken på att en brist håller på att uppkomma och därmed förhindra detta, vilket även bidrar till att djur inte behöver påverkas negativt. Även att kunna visa för djurhållaren den negativa effekt bristerna kan ha på djurhållningen och dess ekonomiska lönsamhet. Syftet med arbetet är att undersöka vilka som är de vanligaste bristerna som leder till föreläggande inom lantbrukets djur och häst.

För att utföra studien begärdes det ut det första föreläggandet från varje månad på häst eller lantbrukets djur åren 2009 och 2010 från alla Sveriges länsstyrelser. Bristerna från förelägganden placerades in i lämplig punkt i checklistan för respektive djurslag. På grund av för få förelägganden gällande gris och fjäderfä tas dessa inte upp i studien då inga slutsatser kan dras angående dessa. Resultatet är baserat på 234 förelägganden från 16 länsstyrelser.

På häst var de vanligaste bristerna att hovarna inte inspekteras och verkas vid behov, att sjuka och skadade individer inte gavs nödvändig vård, säkerheten i hästarnas miljö rörande farliga föremål och inredning, att de inte gavs tillräckligt och välbalanserat foder, att kraven på betesmarker, markytor, stängsel med mera inte var uppfyllda samt att man inte uppfyllt kraven för utegångsdjur. De vanligaste bristerna på nötkreatur rörde smutsiga djur, att nödvändig vård inte gavs till sjuka och skadade djur, förekomst av skaderisker, att individer inte ges tillräckligt och välbalanserat foder, att liggytor ej var rena och torra samt att kraven för utegångsdjur inte är uppfyllt. När det gällde får och get var de vanligaste bristerna att klövar inte inspekteras och verkas vid behov, eftersatt ullvård, smutsiga djurutrymmen där en god hygien som främjar en god djurhälsa inte upprätthålls, förekomst av skaderisker, ej rena och torra liggplatser, att djuren inte ges tillräcklig och välbalanserad näringstillförsel samt att kraven för utegångsdjur inte var uppfyllda.

Bristerna påverkar djurvälfärden negativt vilket även drabbar djurhållaren då negativ välfärd i många fall leder till nedsatt produktionseffektivitet. Det i sin tur leder till en minskad lönsamhet för djurhållaren.

,

Abstract
The Swedish board of agriculture is responsible for the central control of animal welfare. They control and ensure that society functions according to the laws that the government has stipulated. They exercise official supervision, and coordinate the inspection authorities and give them support, advice and guidance. Since 2009, the county administrative boards (länsstyrelserna) have the responsibility for control of animal welfare.

In the year 2010, the Swedish county administrative boards did 12 882 inspections and wrote 1541 injunctions and prohibitions. In the same year the number of businesses working with farm animals and/or horse were recorded to 21 586 with cattle, 17 509 with horses, 8 657 with sheep, 1 695 with pigs and 102 with poultry. The animal welfare officers' role is to ensure that animal welfare legislation is maintained.

By knowing the most common deficiencies in animal housing, we can work to prevent them. More resources can also be allocated to monitoring the animal management in businesses where there is a potentially higher risk that such deficiencies may occur. Being aware of the existence of deficiencies can make it possible to observe small and early signs that a problem is about to arise, and thus prevent this. This also contributes to the animals not being adversely affected. It will be possible to show the keeper how the negative effects of the deficiencies affect the livestock and its economic profitability. The purpose of this work was therefore to examine which are the most common types of noncompliance that lead to injunctions within the areas of keeping farm animals and horses. To perform this study the first injunction from every month during the years 2009 and 2010, which was related to horse or farm animals, were requested from all country administrative boards in Sweden. The deficiencies noted in the orders were placed into an appropriate point in the checklist for each species. Because of the small number of injunctions regarding poultry and pig, these are not included in the study. Therefore no conclusions can be drawn regarding these species. The result in the study is based on 234 injunctions from 16 county councils.

The most common deficiencies for horses are: the hooves are not inspected and trimmed when necessary; sick and injured animals were not given the necessary care; an unsafe environment for the horses regarding hazardous objects and layout; horses not being given sufficiently balanced diets; lack of compliance with the requirements for pasture, land surfaces, fences, etc.; and the failure to meet the requirements for outdoor animals. The most common deficiencies for cattle are: dirty animals; necessary care was not given to sick and injured animals; the presence of injury hazards; lack of properly balanced diets; the resting area not being clean and dry; and that the requirements for outdoor animals were not fulfilled. For sheep and goats the most common deficiencies are: the hooves were not inspected and trimmed when necessary; neglected wool care; dirty enclosures in which good hygiene to promote good animal health is not maintained; the presence of injury hazards; lack of clean and dry resting places; lack of an adequate and balanced nutrition for the animals; as well as non-fulfillment of the requirements for outdoor animals. These deficiencies affect animal welfare. This also affects the keeper in a negative way and in many cases leads to a reduced production efficiency, which in turn leads to reduced profitability.

Main title:De vanligaste bristerna i svensk djurhållning
Subtitle:med inriktning på lantbrukets djur och häst
Authors:Larsson, Malin
Supervisor:Staaf Larsson, Birgitta
Examiner:Gunnarsson, Stefan
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:253
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Djurskydd, Lantbrukets djur, Häst, Brister, Välfärd, Föreläggande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-774
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-774
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2011 11:06
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics