Home About Browse Search
Svenska


Schönfeldt, Fredrik, 2011. Tillfällig landskapsarkitektur : studie och projekt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Varför tillfällig landskapsarkitektur?
Jag var nyfiken på vad det innebär och det var inget som hade nämnts under utbildningen utan det var något som jag själv hade kommit i kontakt med via hemsidor, böcker och magasin. Jag var nyfiken på vad det kunde vara samtidigt som jag trodde att det var något som kunde genom föras ganska snabbt och enkelt. Steget från idé till något färdigt var betydligt kortare än vid ett traditionellt landskapsarkitekturprojekt.

Ju mer jag lärde mig och gick in i projektet desto mer upptäckte jag att de oändliga möjligheter som jag först trodde mig se i verkligheten var något helt annat. Exempelvis begränsningarna som de rent ekonomiska, eller att markägaren ska godkänna ens idé eller frågor om hållbarhet och säkerhet i det offentliga rummet.
Det som hade attraherat mig i de flesta av de projekt jag tittat på var bland annat en tillsynes frihet i dem. Dels i de materialen som användes och sättet de användes på och dels de situationer de skapades för. I många fall visar de också på en avsaknad av funktion och deras främsta syfte är att bara upplevas och/eller förundras över. Samtidigt som det ofta var en idé som drevs till sin spets.
Men många av dem har existerat i situationer utan de krav som en offentlig miljö ställer.

Jag valde att driva mitt projekt som ett traditionellt projekt, det vill säga som vilket annat som helst. Detta för att undersöka vad som krävdes för att genomföra en tillfällig lösning trots att det inte fanns möjligheterna att gå hela vägen med bygglovsansökan. En variant hade varit att bara göra det utan tillstånd men det kändes för enkelt. Mycket av svårigheten i alla projekt är att ta sin idé genom alla regler, föreskrifter och speciella situationer som uppstår och fortfarande ha något som man är nöjd med tillslut. Det fanns mer att lära att göra på det här sättet.

Det här var utgångspunkten, men projektet utvecklas från något som bara skulle upplevas till att mer fokusera på funktionen. Skälet till det här var att projektet tog en vändning på grund av att det visade sig svårt att genomföra något på kommunal mark. Jag tog därför kontakt med Svenska Bostäder och med det så förändrades projektets förutsättningar. Eftersom den plats jag fick tillstånd att vara på var kvartersmark, tyckte jag att det krävdes ett förslag som främst kunde användas. En anledning var att jag tyckte att om man gör något på någons annan mark, i det här fallet de som bor i husen runt omkring. Så borde man göra något som de boende runt omkring kan använda. Inte bara göra något som stillar ens egen nyfikenhet.

Det här examensarbetet består av en inledning, en undersökande del, en förslagsdel och avslutande reflektioner. Den första delen är en introduktion till tillfällig landskapsarkitektur, en litteraturstudie samt två intervjuer och kommentarer till dessa.

Den andra delen beskriver mitt projekt med start i platsen och hur jag prover min idé med enkla skisser i skala 1:1 med kartong och omslagspapper. Med erfarenhet från skissandet byggde jag två varianter och ställer ut dem på platsen och fotograferar dem.

Förutom att försöka gå till botten med ett ämne var själva byggandet väldigt tillfredställande. Dels att jag handgripligen faktiskt byggde något men också att behöva fundera konkret hur pallarna skulle upplevas. Samtidigt som jag var tvungen att ta ställning till vilka dimensioner jag skulle använda och hur jag skulle bygga dem. Att se något förvandlas från en ritning till objekt.

I de avslutande reflektionerna beskrivs mer utförligt hur mitt projekt förändrades.

,

I was curious about what it meant and it was something that hadn’t been mentioned during my training but rather something that I myself had discovered through websites, books and magazines. I was curious what it could be. In addition, I believed it implemented relatively quick and easy. That the step from idea to a finished project was much shorter than in a traditional landscape architecture project.

The more I learned about my project and as it developed, the more I discovered that the endless possibilities that I first thought I saw in reality was something quite different. For example, limits like the purely economical, or that the landowner will accept an idea or issues like durability and safety in the public domain.

What had attracted me in most of the projects I looked at was an apparent freedom. First, in the materials used and how the landscape architects utilize it and in the situations the landscape architect created. In many cases, they also showed a lack of function and their main purpose was to experience and / or to be amazed. While at the same time, it was often an idea taken as far as possible.
However, many of them have only existed in situations without the requirement that a public domain demands.

I chose to pursue my project as a traditional project. That is to investigate what was required to realize a temporary project, although it was not possible to go all the way with building permit applications. An alternative would be without permission, but it felt too easy. Much of the difficulty of any project is to take the idea through all rules, regulations and special situations that arise, and still have something that you are happy with the end. There is more to learn by doing it this way I believe.

This was the starting point, but the project evolved from something just to experience to focus on function. The reason for this was that the project took a turn because it proved difficult to implement something on municipal land. I therefore contacted Svenska Bostäder (municipal housing firm owned by Stockholm City) and then the conditions of the project changed. Since the place I got permission to use was between blocks of houses, I thought it needed a proposal that primarily was usable. One reason was that I thought that if you do something on somebody’s courtyard, in this case those who live in the houses around it. One should do something that the residents around it can use. Not only do something that mitigates your own curiosity.
This thesis consists of an introduction, an exploratory part, a part with my proposal and concluding reflections.
The first part is an introduction to temporary landscaping, a literature review and two interviews and comments on them.
The second part describes my project, starting with the place. In addition, how I tried my idea with simple sketches in a scale of 1:1 with cardboard and wrapping paper. With the experience from the sketches, I built two versions, display them on the spot, and photograph them.
In addition to trying to find the underlying cause of a topic, the construction process was very satisfying. First, that I was physically actually building something but also that I needed to think how they were to be experienced. While at the same time, I had to consider what dimensions I should use and how to build them. To see something transformed from a drawing to an object.
The concluding reflections describe in more detail how my project evolved.

Main title:Tillfällig landskapsarkitektur
Subtitle:studie och projekt
Authors:Schönfeldt, Fredrik
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Paget, Susan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Tillfällig landskapsarkitektur, Studie, Projekt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-777
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-777
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2011 15:22
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page