Home About Browse Search
Svenska


Bohlin, Linnea, 2011. Dynamik i urbana planteringar : gestaltningsexempel för kvartersparken Kungsängen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Idag saknar många landskapsarkitekter tillräcklig kunskap om hur växter ut-veck¬las, vilket gör att många planteringar inte utvecklas som man planerat. Genom att använda sig av växt¬dynamik kan planteringar bli hållbarare, få för¬bättrade sociala, biologiska och estetiska kvalitéer samt locka fler målgrupper. Syftet med uppsatsen är att presentera exempel på kunskap som krävs för att gestalta dynamiska plan¬teringar i urban miljö. Studien utgår från frågeställningen ”Hur kan man gestalta en dynamisk plantering med naturlik karaktär i en offentlig park”? I arbetet presen¬teras två planteringsförslag för en kvarterspark i industriområdet Kungsängen i Uppsala. Platsen för kvartersparken ä¬r idag hårdgjord och jordmånen är torr. Beroende på hur mycket man förbättrar den kan man få en torr eller normalfuktig jordmån. Därför har jag valt att göra ett planterings¬¬förslag för torr jordmån och ett för normalfuktig jordmån. Från kvarters¬parken är det långt till närmaste områden med naturkänsla. Jag har därför använt olika naturtyper som förebilder till mina förslag. Inspirations¬källa till den torra platsen har varit en tallbacke och inspiration till den normalfuktiga platsen kommer från en slänt med ekar. Målet har inte varit att återskapa natur eller att skapa en naturlig biotop utan fokus har varit att gestalta urbana plan-teringar men att låta dem utvecklas likt naturen över åren. I planterings-förslagen skapas dynamik av att det sker en förändring i växtmaterialet. I det torra förslaget planteras tall och björk med en undervegetation av lingon¬oxbär, äng och gräsmatta. I början dominerar ängen och gräset tillsammans med björkarna. Senare växer tallarna till sig, fler lingonoxbär planteras in och björk¬arna röjs och sköts som skottskogar. I förslaget med ekar planteras ekar in i två omgångar. I början får under¬vegetationen med buskgrupper och perenner domi¬nera och senare ekarna. Jag har försökt utgå från växternas krav på ståndort och det har därför varit viktigt att växtmaterialet får den yta och de förutsätt¬ningar som det behöver samt att plantera i stora ytor och flera vegetationsskikt för att minska skötsel¬behovet. Det nya som uppsatsen bidrar med är att tillämpa kunskaper från skogsbruket i urbana planteringar. Jag tar på så sätt hjälp av redan genomförd forskning för att skapa dynamiska planteringar.

,

Many landscape architects don´t have enough knowledge about plant growth and because of that many plantings don´t develop as planned. If we use the dynamics in plants, the plantings can get more sustainable and have move social, ecological and aesthetic qualities to attract various users. The aim of this candidate work is to present examples of knowledge that we need when designing dynamic plantings in an urban environment. The paper has been based on the question ”How can we design a dynamic planting with a natural character in a public park”? The work is concreted in two planting proposals for a neighborhood park in Uppsala.
The park site has a hard surface and the soil is dry. Depending on how much the soil is processed you can get a dry or a normal wet soil. I have therefore created two drawings, one for dry and one for normal wet soil. From the park it’s far to the nearest nature-like area so I have used two nature types as an inspiration for the plant compositions. Inspiration to the dry soil comes from a pinewood and the inspiration source to the normal wet was a slope with oak trees. The proposals don’t represent recreated nature areas. Instead the main focus has been to design urban plantings that can develop during the years like nature. The dynamic in the proposal is created by a change in plants.
In the proposal for the dry soil the area is planted with pine and birch and an undergrowth of cotoneasters, meadow areas and grass. In the beginning the planting is dominated by birch, grass and meadow. Later the pines and cotoneasters take over and the birch is cut down every 20th years. In the grove the oaks are planted at two different occasions. The groundcovers are meant to dominate the plantings at start, then gradually becoming predominated by the trees. I have tried to let the plant’s claim on the environment be a guiding principle for this work and it has therefore been important that the plants are given the space and the condition needed. To minimize the management required I have worked with extensive areas and different vegetation layers.
The news in this paper is to use knowledge from the forestry in urban plantings. Thus the paper uses already known science applied in another topic

Main title:Dynamik i urbana planteringar
Subtitle:gestaltningsexempel för kvartersparken Kungsängen i Uppsala
Authors:Bohlin, Linnea
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:växtdynamik, successio, naturlik park, gestaltning kvarterspark, naturlika planteringar, grönytor, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-692
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-692
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2011 12:35
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics