Home About Browse Search
Svenska


Ahlström, Hanna and Kjellberg, Emelie, 2011. Balkongen i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
44MB

Abstract

Balkongen i staden – Vad vet vi egentligen om den? Att vi vet för lite om balkongen i staden visar sig bland annat genom att den svenska balkongen inte används i den utsträckning den har potential att göra. Många stadsbor känner sig osäkra och främmande inför balkongen och dess förmåga att formas utefter deras olika intressen, aktiviteter, behov, önskemål, stilar och utsikter. För att kunna vända stadsbornas osäkerhet till glädje och engagemang inför hur balkongen i staden kan utformas och användas behöver stadsborna få tillgång till såväl information som inspiration rörande
balkongens historiska utveckling, olika värden och kvaliteter samt framtida möjligheter.

Balkongen kan ha stor betydelse för stadsbons hälsa och välmående genom att vara en grönskande aktivitet, upplevelse och utsikt. Likaså påverkar grönskande balkonger stadens ekologi och klimat genom att
bidra med stor artvariation, en lägre stadstemperatur, ökad luftfuktighet, förbättrad luftkvalitet och minskad ljudnivå i staden. En välplanerad balkong har dessutom stor positiv inverkan på såväl bostadens ekonomiska värde som på de boendes affektionsvärde, då den påverkar hela lägenhetens intryck och attraktivitet mer än en tom eller oplanerad balkong. Det är därför viktigt att uppmärksamma balkongen som ett betydelsefullt element i staden.

Frågan är om det är landskapsarkitektens ansvar att uppmärksamma balkongens betydelse som ett viktigt element i staden? Är det istället arkitektens, författarens, programledarens, journalistens eller någon annans ansvar att förmedla kunskap samt inspiration kring utformning och användning av balkongen i staden? Men vem bättre än landskapsarkitekten besitter dock kunskapen och känner till betydelsen av grönska i staden?
Landskapsarkitekter engagerar sig, tillsammans med många andra professioner, i att få in grönska i städerna på olika sätt. Till exempel genom grön arkitektur eller olika typer av småskalig stadsodling. Balkongen i staden är dock inte något som någon profession tar till sig som sitt ansvarsområde.

Genom att vända sig till stadsbor för att förmedla kunskap och inspiration kring balkongen i staden är förhoppningen att kunna påverka stadsbor till att börja utforma och använda sin balkong i större utsträckning som den tillgång den faktiskt är – en värdefull förlängning av det privata hemmet. Examensarbetet "Balkongen i staden" är således ett försök till att samla
inspiration och kunskap om ämnet, lättillgängligt på ett och samma ställe.

Ett sätt att nå ut till svenska stadsbor med den samlade kunskapen och inspirationen kring balkongen i staden var att utforma en användbar broschyr
i samarbete med JM AB. Broschyren är till för JMs kunder som köper lägenhet med tillhörande balkong och innehåller information, inspiration samt konkreta balkongförslag. På så sätt finns en större möjlighet till att förverkliga en mer variationsrik och grönskade stad utan större ingrepp eller kostnader, vilket påverkar stadslivet på flera olika sätt. Stadsborna är trots allt de som i slutändan lever i, utvecklar och förverkligar staden.

NYCKELORD: balkong, stad, stadsodling, JM AB, stadsbor, odlingskärl, folkbildning,lägenhet, landskapsarkitektur.

,

The city balcony – What do we really know about it? That we know too little about the city balcony is shown, among other things, by the fact that the Swedish balcony is not being used to the extent as it has the potential to do. Many city residents feel insecure and unfamiliar with the balcony and its ability to be formed towards their various interests, activities, needs, preferences, styles and views. In order to turn the resident’s uncertainty to joy and commitment for how the city balcony can be designed and used, the city residents need access to both information and inspiration concerning the balcony’s historical development, different values and qualities as well as future opportunities.

The balcony may be of great significance for the city resident’s health and wellbeing by being a lush green activity, experience and view. Likewise green
balconies affect the city’s ecology and climate by contributing with a great variation of species, lower urban temperatures, increased humidity, better
air quality and reduced noise in the city. A welldesigned balcony also has a huge positive impact on both the apartment’s economic value as well as
the resident’s sentimental value, since it affects the entire apartment’s appearance and attractiveness more than an empty or unplanned balcony. Therefore, it is important to pay attention to the balcony as a significant element in the city.

The question is whether it is the landscape architect’s responsibility to consider the importance of the balcony as an important element in the city? Is it instead the architect, author, TV hostess, journalist or someone else’s responsibility to impart knowledge and inspiration about the design and use of the city balcony? But who better than the landscape architect possess the knowledge and know the importance of greenery in the city? Landscape architects are involved, along with many other professions, in adding greenery to cities in different ways. For example by green architecture or various types of small-scale urban farming. However, the city balcony is not something that any professional will take responsibility for.

By appealing to city residents in order to deliver knowledge and inspiration concerning the balcony in the city, the hope is to influence the city residents to design and use their balcony to a greater extent and as the asset it actually is – a valuable extension of the private home. The thesis "The city balcony" is thus an attempt to gather inspiration and knowledge about the subject, accessible in one place.

One way to reach out to the Swedish city residents with the collected knowledge and inspiration concerning the city balcony was to develop a useful brochure in collaboration with JM AB. The brochure is directed to JM’s customers who is purchasing apartments with associated balconies and includes information, inspiration and concrete balcony proposals. In this way, there is a greater opportunity to realize a more varied and verdant city without much interventions or expenses, which affects urban life in several ways. City dwellers are, after all, those who are living in, developing and realizing the city.

KEYWORDS: balcony, city, urban farming, JM AB, city residents, pots, non-formaleducation, apartment, landscape architecture.

Main title:Balkongen i staden
Authors:Ahlström, Hanna and Kjellberg, Emelie
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Bergsjö, Ann and Ahlklo, Åsa
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:balkonger, stad, stadsodling, JM AB, stadsbor, odlingskärl, folkbildning, lägenheter , landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-661
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-661
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2011 05:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page