Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Erik Peder, 2011. Lokaldemokrati genom urban odling : en outnyttjad resurs för stadsplaneringen?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

En ännu förbisedd och relativt oetablerad aktör i Sveriges offentliga rum är de
urbana odlingsinitiativen. Den av stadsinvånarna initierade odlingen utforskar
hållbara handlingsmönster, och skapar en plattform där medborgaren tillåts samla
sina kunskaper och åsikter om det offentliga rummet. Genom att undersöka hur
dessa odlingsgrupper samarbetar med kommunen, vill jag utreda hur detta
samarbete kan utvecklas till en lokal demokrati.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dessa odlingsinitiativ kan
användas som en resurs vid stadsplanering. Uppsatsen ger en övergripande
inblick i dialogen och samarbetet mellan kommunala tjänstemän och två lokala
odlingsinitiativ i Uppsala. För att undersöka vilka förutsättningar ett samarbete
har, och hur detta gestaltar sig har litteratursökningar i ämnet utförts. Intervjuer
med initiativtagarna för de urbana odlingsgrupperna, samt intervju med Uppsalas
park- och driftschef har genomförts.

Resultatet av litteraturstudien ger en delad bild av användning av de urbana
odlingsinitiativen i Sverige. Odlingsgrupperna har en påvisbar nytta vid
utvecklandet av lokala demokratier, och även som resurs vid statsutvecklingen.
Mina intervjuer visar en bild av Uppsala där tjänstemännens inställning till
odlingsgrupperna är positiv, och ger grupperna stöd i form av vissa praktiska
resurser. Odlingsinitiativen saknar dock finansiellt stöd, och detta hämmar deras
verksamhet och möjlighet att utveckla full potential.

De slutsatser jag drar i uppsatsen är att odlingsinitiativen har förutsättningar
för att på flera plan vara en resurs att tillgå vid stadsplaneringen. Jag har dock
inte funnit några exempel som påvisar användandet av odlingsinitiativen i arbetet
med lokala demokratier, där medlemmarnas åsikter beaktas i särskild mening,
och ges uttryck till exempel i beslutsprocessen. Anledningarna kan tänkas vara
många, och jag har hittat några tänkbara faktorer som påverkar detta i mitt arbete.
Däremot är samarbetet med odlingsinitiativen som praktisk resurs mer utvecklat i
andra delar av landet, bland annat i Malmö.

,

Overlooked and relatively unestablished players in Sweden’s public spaces are
the urban farming initiatives. The cultivation initiated by the city's inhabitants is
exploring sustainable patterns of behavior, and creates a platform where citizens
are allowed to gather their views and their knowledge of the public space. By
examining how these farming initiatives are working with the municipality, I will
examine how this cooperation can be developed into a platform for local
democracy.

The purpose of this discourse is to examine how these urban farming
initiatives can be used as a resource for urban design. The essay also seeks to
identify how the dialogue between municipal officials and two local farming
initiatives in Uppsala works. For that purpose, I have conducted literature
searches on the subject, and done interviews with the initiators of the urban
farming groups. I have also interviewed Uppsala's park and chief operating
officer.

The results of this study provide a picture of a diverse use of the urban farming
initiatives in Sweden. Urban farming groups have a demonstrable benefit in the
development of local democracy, and also as a resource for state
development. The interviews resulted in an understanding of Uppsala, where
officials' attitude towards farming groups are positive, and the municipality also
contributes with assistance in the form of some practical resources. The farming
initiatives, however, lack financial support, and this hampers their activities and
their ability to develop the full potential of the groups.

The conclusions I draw in this discourse is that farming initiatives have the
potential, on several levels, to act as a resource available for urban design
initiatives. However, I have not found any practical examples that demonstrate
the use of farming initiatives in the work of developing local democracies, where
the members' views come into account while working with the decisions at
hand. The reason for this may vary, but I have found a few possible factors
influencing this in my work. However, collaboration with farming initiatives as a
practical resource is more developed in other parts of the country, inter alia
Malmö.

Main title:Lokaldemokrati genom urban odling
Subtitle:en outnyttjad resurs för stadsplaneringen?
Authors:Olsson, Erik Peder
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:urban odling, lokaldemokrati, stadsplanering, hållbar utveckling, resurs, Uppsala, offentliga rum, medborgardeltagande, dialog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-549
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-549
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2011 06:37
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics