Home About Browse Search
Svenska


Ekdahl, Anna, 2011. Centrum i Centrum : drivkrafter bakom centrala lokaliseringar av köpcentrum och konsekvenser för den omgivande stadsmiljön, med Östra Centrum i Kristianstad som exempel. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Det här examensarbetet som skrivs inom landskaps-
arkitektprogrammet vid SLU, Alnarp har som huvud-
syfte att undersöka hur köpcentrum, centralt belägna
i staden, påverkar den omgivande stadsmiljön. Ge-
nom en fallstudie av ett aktuellt köpcentrumsprojekt,
kopplad till teorier om bl.a. stadsbyggnad avser jag att
i uppsatsen försöka svara på frågorna:
Vad kan det finnas för drivkrafter bakom lokaliseringar av
köpcentrum centralt i städerna?
Vad får köpcentrumsetableringar centralt i städerna för konse-
kvenser för den omgivande stadsmiljön?
Som objekt för fallstudien har jag valt Östra Centrum-
projektet i Kristianstad, där kommunen tillsammans
med företaget Steen & Strøm just nu planerar för en
omvälvande förnyelse av stadskärnan med ett köpcen-
trum som huvudattraktion.
Fallstudien är kvalitativ och undersöker vad som kan
komma att hända när Östra Centrumprojektet realise-
ras och varför.
Uppsatsen inleds med en litteraturstudie där historiska
kopplingar mellan stad och handel studeras. Därefter
redovisas ett urval av aktuella stadsbyggnadsideal och
planeringstrender: Hållbarhet, Förtätning och Pri-
vatisering av offentligt rum. Avslutningsvis studeras
fenomenet shopping och hur det hanteras inom arki-
tekturen.
Litteraturstudien är värdefull för att förstå de val som
har gjorts i Östra Centrumprojektet, hur handeln ge-
nerellt hanteras i planeringen och hur det specifika
projektet förhåller sig till övergripande stadsbygg-
nadsideal.
I Fallstudien, som baseras på egna analyser, studier
av projekthandlingar och intervjuer, beskrivs hur det
nya köpcentrumet Östra Centrum förhåller sig till den
gamla stadsmiljön i Kristianstad och hur projektet
hänger samman med kommunens utveckling och pla-
ner för övrigt. Som referenser studeras även tre andra
aktuella köpcentrumsprojekt: Entré, Mobilia och Ca-
roli City, samtliga belägna i Malmö.
I en utvärdering av de förändringar av Kristianstads
stadsmiljö som Östra Centrum för med sig används
dessa projekt som jämförelse. Flera likheter när det
gäller övergripande värderingar finns i framförallt i tre
av projekten: Östra Centrum, Mobilia och Caroli City.
Här finns en ambition att integrera köpcentrumen i
stadskärnans bebyggelse.
Fallstudien av Östra Centrum visar hur utformning-
en av det specifika centrumet påverkar just den om-
givningen. I Östra Centrumprojektet ingår fler delar
utöver själva köpcentrumet som också påverkar om-
givningarna markant. I fallstudien har hela projektet
studerats, inte bara köpcentrumet.
I uppsatsens diskussionsavsnitt förs en mer generell
diskussion kring möjliga drivkrafter bakom lokalise-
ringar av köpcentrum centralt i städerna och de even-
tuella konsekvenserna för den omgivande stadsmiljön.
Sådant som tas upp i avsnittet är bl.a. shoppingens
värdefulla sekundära effekter och varför köpcentrum
bör integreras i en hållbar stad.
Som möjliga, interrelaterade drivkrafter bakom att
köpcentrum lokaliseras eller rustas upp/expanderar
på centrala platser i städerna anges i uppsatsens slut-
satser framförallt övergripande mål om en tät, blandad
och därmed hållbar stad. Även kommuners medvetna
satsningar på handel och krav från tidspressade och
miljömedvetna kunder har stor betydelse.
Konsekvenser av de centrala lokaliseringarna för den
omgivande stadsmiljön kan bl.a. vara att
ett Centralt läge sporrar till en utvidgning av uppdra-
get i ett specifikt köpcentrumsprojekt. Att vi får en
mer privatiserad stadsmiljö, men också en kvalitets-
höjning av vistelseplatser jämfört med befintliga situa-
tioner. Att bilberoendet minskar, men biltrafiken ökar.
Avslutningsvis presenteras möjligheter och risker som
dessa konsekvenser medför.

,

The main purpose of this masters thesis, written
within the landscape architecture programme at SLU,
Alnarp, Sweden, is to examine how shopping malls,
located in city centres, affect the surrounding city en-
vironment. By making a case study of a contemporary
shopping mall project and connect it to theories about
urban development I hope that I, in this thesis, will be
able to answer the questions:
What driving forces may be behind central locations of shopping
malls in cities?
What consequences will establishing shopping malls in central
locations in cities have for the surrounding city environment?
The object of my case study is the Östra Centrum
project in Kristianstad, Sweden where the municipa-
lity and Steen & Strøm (a Scandinavian shopping mall
company) are currently planning a city centre renewal
with a shopping mall as the main attraction.
The case study is qualitative and explores what might
happen when the Östra Centrum project is realized
and why.
The first part o f the thesis consists o f a literature stu-
dy where historical connections between commerce
and city are described. Thereafter contemporary ideals
and trends concerning urban development are presen-
ted (such as sustainability, urban densification and pri-
vatizing public space). Finally shopping and how it is
dealt with in architecture is studied.
The literature study is an important key to understan-
ding the choices made in the Östra Centrum project,
how commerce is generally considered in planning
and how the specific project relates to overall urban
development ideals.
In the case study, based on my own analyses, studies
of project documents and interviews, a description is
presented of how Östra Centrum relates to the old
city environment in Kristianstad and how the project
is connected to the municipality’s future plans for de-
velopment. As references, three other shopping mall
projects are studied: Entré, Mobilia and Caroli City,
all in Malmö, Sweden. In an evaluation of the chan-
ges that Östra Centrum brings about for the city en-
vironment in Kristianstad, these projects are used for
comparison.
Several similarities in overall values can be found in
at least three of the projects: Östra Centrum, Mobilia
and Caroli City. They all share an ambition to integrate
the shopping mall with the city centre. The case study
of Östra Centrum shows how the design of the spe-
cific shopping mall affects the specific surroundings.
The Östra Centrum project contains other elements
than the shopping mall. They also considerably affect
the surroundings. The case study comprises the entire
project, not just the shopping mall.
In the discussion part of the thesis, possible driving
forces behind central locations of shopping malls in
city centres and consequences for the surrounding city
environment is more generally debated. The valuable
secondary effects of shopping and the integration of
shopping malls in sustainable cities are topics that are
brought up.
As possible, inter related driving forces, the thesis
points out overall aims of a dense, mixed and therefore
sustainable city as well as municipalities’ conscious in-
vestments in commerce and demands of convenience
and environmental responsibility from consumers.
The consequences for the surrounding city environ-
ment can for instance be that a central location of a
shopping mall stimulates to an expansion of the de-
sign task in a specific shopping mall project. It can be
that the city environment becomes increasingly priva-
tized, but also a better quality of remaining public pla-
ces compared to the current situation. It can be that
car dependency is reduced, but traffic increases.
Finally possibilities and risks of these consequences
are presented.

Main title:Centrum i Centrum
Subtitle:drivkrafter bakom centrala lokaliseringar av köpcentrum och konsekvenser för den omgivande stadsmiljön, med Östra Centrum i Kristianstad som exempel
Authors:Ekdahl, Anna
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:Wingren, Carola and Skärbäck, Erik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Förtätning, Handel, Hållbarhet, Shopping, Konsumtion, Köpcentrum, Planering, Stadsbyggnad, Östra Centrum, Stadsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-497
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-497
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Aug 2011 06:38
Metadata Last Modified:11 Dec 2013 06:33

Repository Staff Only: item control page