Home About Browse Search
Svenska


Ekholm, Christian and Röhfors, Johan, 2011. Ekonomisk analys av växtodlingsföretaget med beaktandet av risk : en fallstudie med fokus på lönsamhet och risk. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

De senaste årens situation för växtodlare i Sverige har inneburit en ökad betydelse av att kunna hantera risker i sin verksamhet. Dessa risker tenderar att få en större och större betydelse för lönsamheten då förutsättningarna på marknaden skiftar allt snabbare. För lantbrukarens del innebär det att han/hon idag måste hålla sig mer uppdaterad om vad som händer på marknaden än hur det var tidigare. Flertalet prognoser antyder att lantbrukets lönsamhet kommer att vara pressad i framtiden. Då förändringar som tycks ske i allt snabbare takt har en stor påverkan på lönsamheten är det därför av stor vikt för lantbrukaren att kunna bedöma olika risker och därefter fatta kloka beslut.

Teorier om lantbrukarens nytta och risker har använts i studien för att på ett rimligt sätt analysera resultaten. De riskkategorier som studeras i arbetet är produktionsrisk och pris/marknadsrisk. För att göra det möjligt att studera och bedöma dessa risker samt deras omfattning, måste den rådande situationen och dess egenskaper fastställas. Detta gjordes genom att samla in historiska pris- och avkastningsdata. Dessa data har i första hand inhämtats från fallgården och från externa källor. Dessutom har en intervju genomförts med lantbrukaren för att kunna analysera hur denne uppfattar och hanterar risker i sin verksamhet.

De data som samlats in används i en resultatberäkningsmodell som genererar simulerade resultat. 3 grödfördelningar representerar investeringsalternativ som jämförts med varandra för att avgöra vilken av de tre grödfördelningarna som är mest fördelaktig. Med fördelaktig menas den grödfördelning som är mest lönsam med beaktande av risk. Den totala risken beroende av de riskkategorier som nämns i stycket ovan redovisas även för varje grödfördelning. Vidare fastställs hur stor del av risken som är hänförlig till respektive riskkategori. Riskkategorierna består av produktionsrisk som är kopplad till produktionen och uttrycks i varierande skördenivåer. Pris/marknadsrisken uppstår på grund av fluktuerande priser på marknaden på insatsmedel och vid försäljning av spannmål.

Grödfördelningarna, tillika investeringsalternativen rangordnas i en SERF- model (stochastic efficiency with respect to a function), vilken gör det möjligt att studera alternativen med avseende på beslutsfattarens riskaversion. En SERF-modell jämför samtliga alternativ samtidigt, med varandra. Oberoende av vilket mått på riskaversion, var grödfördelning 3 det mest fördelaktiga alternativet. Grödfördelningen var i det fallet uppdelad på 320 ha vete, 200 ha vårkorn, 46 ha havre, 137,7 ha raps och 50 ha oljelin. I de övriga grödfördelningarna odlas enbart 4 olika grödor.

Slutsatserna besvarar syftet i arbetets inledande kapitel. Av resultaten att döma så utgör pris/marknadsrisken den enskilt största risken av de som studerats. Den högsta uppmätta risken är en kombination av pris/marknadsrisk och produktionsrisk. Resultaten visar även att en dryg tredjedel av de simulerade resultaten är negativa. Produktionsrisken utgör den lägsta risken för ett negativt resultat.

,

Recent years, the situation for farmers in Sweden has led to increased importance of being able to manage risk in their businesses. These risks tend to increase the impact on profitability when changes in market conditions are accelerating. For the farmer, this means that he / she must stay more up to date on what's happening in the market than before. Many forecasts suggest that farm profitability will be under higher pressure in the future. When changes appear to occur at an accelerating rate, it gives a graeter impact on profitability, it is therefore of great importance for the farmer to assess the various risks and then make wise decisions.

Theories regarding the farmer's benefits and risks have been used in the study to simplify the analyzing of the results. The risk categories studied in this thesis is production risk and price / market risk. To make it possible to study and assess these risks, and their extent, the current situation and its characteristics must be determined. This was done by collecting historical price and yield data. These data were primarily obtained from the farm, but also from external sources. In addition, an interview with the farmer was carried out in order to analyze how he perceives and manages risks in the business.

The data collected are used in a performance calculation that generates the simulated results. 3 croprotationplans represents investment options which are compared with each other to determine which of the three that is most beneficial. With beneficial means the croprotationplan that has the highest profit with respect to risk aversion. The overall risk depends on the risk categories mentioned in the text above are also reported for each croprotationplan. It also determine how much of the risk attributable to each risk category.

The croprotationplans, which also represents the investment options are ranked in the SERF-model (stochastic efficiency with respect to a function), which makes it possible to study the options with regard to the decision maker's risk aversion. A SERF model compares all the options simultaneously, with each other. Regardless of any measure of risk aversion, croprotationplan 3 is the most advantageous option. This particular croprotationplan were divided in 320 hectares of wheat, 200 hectares of spring barley, 46 hectares of oats, and 137, 7 hectares of rapeseed and 50 hectares of linseed. In the other croprotationplans only four different crops were grown.

The findings are designed to answer the questions raised in the purpose of the opening chapter. The result shows that the price / market risk is the single greatest risk of those studied. The highest measured risk is a combination of price / market risk and production risk. The results also show that over a third of the simulated results are negative. Production risk has the lowest risk of a negative result.

Main title:Ekonomisk analys av växtodlingsföretaget med beaktandet av risk
Subtitle:en fallstudie med fokus på lönsamhet och risk
Authors:Ekholm, Christian and Röhfors, Johan
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:676
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:prisrisk, marknadsrisk, resultat, sannolikhet, riskattityd, simulering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-475
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-475
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Investment, finance and credit
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:18 Jul 2011 06:58
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics