Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Yannic, 2011. Svenska unghästdomare och tränares definition på hopphästens teknik. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
686kB

Abstract

Dagens avel är målinriktad. De flesta uppfödare siktar på att få fram internationellt konkurrenskraftiga hästar inom en speciell gren till exempel dressyr eller hoppning. De vill avla fram internationellt konkurrenskraftiga hästar med god exteriör, hållbarhet och som kan prestera bra på tävlingsbanorna. Man försöker tidigt urskilja inriktning, förmåga och om det blir en bra tävlingsindivid vid unghästbedömningar, så som tre-årstest, kvalitetsbedömning, och unghästchampionat.
Hästen har flera egenskaper som kan vara till både fördel och nackdel beroende på ändamålet, vad är det egentligen som avgör om man har en bra hopphäst eller inte.
Denna studie undersöker tre frågeställningar. Vilka egenskaper anser domarna och tränarna är avgörande för att det skall bli en bra hopphäst? Vilka vinklar är viktig för en bra frambens- och bakbensteknik? Finns det en samsyn hos våra domare/tränare när det gäller bedömning av unghästens teknik och förmåga?
Denna studie riktade sig till unghästdomare och A-tränare i hoppning i Sverige, dessa fick svara på en enkät med fem frågor om hästens egenskaper, vilken vinkel som är avgörande i fram respektive bakbenstekniken, hur stor vikt i procent de lägger vid varje bedömningspunkt vid sin bedömning och fem filmsekvenser att bedöma, där de skulle sätta ett sifferbetyg 1-10 på totala tekniken, ett på frambenstekniken och ett på bakbenstekniken. I studien ingick fyra valacker och ett sto i åldrarna sex till tolv år, och dessa bedömdes på sin tävlingshöjd. Hästarna bedöms under ryttare och kommer från ett räcke med tre galoppsprång fram till bedömningshindret som är en oxer. Svarsfrekvensen i denna studie som besvarade hela enkäten var 29 %, och på fråga ett till sex 47 %. Egenskaper man eftersöker i första hand hos en hopphäst är ”scope”, ett gott självförtroende och hög intelligens, även en bra ridbarhet är viktigt för prestationen. En återkommande åsikt är att utan rätt inställning är det ingen bra häst oavsett hur hästen ser ut i sin exteriör. Interiören är alltså en väldigt avgörande faktor om det blir en bra häst eller inte. Frambenstekniken är lättare att definiera än bakbenstekniken. Utifrån bedömningarna av filmsekvenserna ser man en mycket stor spridning på hur språnget betygssätts, sifferbetygen skiljer sig med fyra poäng på vissa hästar och bedömningsgrupper. Även ryttaren har en stor avgörande del i hur bra hästen egentligen skall bli, den kan påverka hästen både negativt och positivt.
Studiens slutsats var att det finns skillnader mellan domare och tränare när det kommer till bedömning av den optimala hopphästen. Detta på grund av att olika personer värderar olika saker som mer eller kanske mindre viktiga. Samsynen hos Svenska domare/tränare är svag. Kanske det mest överensstämmande som framkommit är att hästens egen inställning och grundutbildning är det viktigaste för att få en optimal hoppindivid.

,

Many breeders have their own goal with their breeding, their own specialization, for example show-jumping or dressage. Most of them want to breed international competitive horses with good exterior, and sustainability, horses that will preform well at competitions. The breeding evaluations of three and four year old horses and youthstock competitions, are where we try to establish the use, and capability, and performance as a competition individual.
The horses have many traits that can be both pro and con depending on the purpose of the horse. What is it that determines a good jumper?
This study is based on the following questions. What traits are the judges and trainers considering to be important for a good jumper? Which angles are important for a good front- and hind-legs technique? Is there some kind of consensus among our judges and trainers considering youngstock evaluations?
The study has been directed towards youthstock judges and A-trainers in jumping, in Sweden. They all answered an survey containing five questions concerning the horses properties, which angels are crucial both for front and hind legs, how … in percentage they give to each evaluation step during his or her evaluation, and five film sequencers to evaluate. Where as they should determine a grade from one to ten on the over all technique, one grade for the front legs techniques and one for the hind legs.
The study contained four geldings and one mare in the age range of six to twelve, and all were evaluated considering their ability to compete. All horses were evaluated while ridden and the evaluation sequence was from a straight fence with three cantering leaps facing a twofold fence, which was the evaluation fence. The answering frequency in this study was 29% and answering the first six questions were 47%.
Traits that they first of all are looking for within a jumper, are the scoop, a good confidence, and a high intelligence. Also high rideability is important for the performance. A repetitive opinion is that without the right attitude the horse does not perform well whether or not it has good exterior. The front legs technique is easier to define than the hind legs technique. Considering the evaluations of the film sequencers the study shows a wide spread in evaluating the jump. The ratings difference up to four points among the horses and judging groups. Also the rider has a big influence in whether or not the horse is going to perform well, the rider influence the horse both positive and negative.
The study concludes that there are differences between the judges and trainers when it comes to evaluate the optimal jumper. Mostly this depend on that different persons consider different properties to be more or less important. Consensus among Swedish youthstock judges is weak. Maybe the most important and agreeable properties among the questioned judges and trainers are the horse's attitude and the basic education to produce an optimal jumper.

Main title:Svenska unghästdomare och tränares definition på hopphästens teknik
Authors:Jönsson, Yannic
Supervisor:Morgan, Karin and Roepstorff, Lars
Examiner:Fredricson, Jens
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K15
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:YHIPP Equine Studies Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:hoppteknik, hoppning, unghästbedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-472
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-472
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2011 13:45
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics