Home About Browse Search
Svenska


Segerlind, Daniel, 2009. Biltrafikens påverkan på lavfloran : en studie med epifytiska lavar som bioindikatorer av trafikens luftföroreningar längs E4:an norr om Gävle. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Många forskare har sett att luftens föroreningar ackumuleras i bålen hos epifytiska lavar och påverkar dem. Detta gör att utifrån vilka lavar som lever i ett område går det att dra slutsatser om hur påverkad miljön är av luftföroreningar. Utifrån detta faktum har busk- och bladlavar inventerats längs en sträcka av E4:an norr om Gävle. I undersökningen inventerades 36 tallar och 6 björkar längs med E4:an och 18 tallar och 4 björkar i ett referensområde några kilometer från E4:an. På dessa 64 träd och hittades 15 olika lavarter och en alg. Med de insamlade data som utgångspunkt räknas olika index fram för att jämföra undersökningsområdet med referensområdet. De index som använts i föreliggande rapport är medelkänslighetsvärde, kvävetal och skogsytans lavkvalitetsindex. Resultaten av studien visar på en signifikant skillnad i medelkänslighetsvärde och i skogsytans lavkvalitetesindex med högst värden i referensområdet. Däremot visar resultatet av kvävetal ingen signifikant skillnad mellan undersökningsområdet och referensområdet. Detta indikerar att lavfloran längs med E4:an är negativt påverkad av luftföroreningar orsakad av trafiken. Studien visar inte vilka föroreningar som ligger bakom skillnaderna.

,

Many scientists have found that air pollutants have been accumulated in epiphytic lichens and affect them. This means that from which type of lichens that live in an area it is possible to draw conclusions about how the environment is influenced by air pollution. Based on these facts, the lichens have been inventoried along a stretch of highway E4 north of Gävle. The study includes 36 pines and 6 birches along the highway E4 and 18 pines and 4 birches in a reference area a few kilometers from the E4 that was inventoried for lichens. On these 64 trees 15 different lichens and one algae was found. With the collected data as a base various indexes were calculated to compare the survey area with the reference area. The indices used in this report are “medelkänslighetsvärde”, “kvävetal” och ”skogsytans lavkvalitetsindex”. The results of this study show a significant difference in “medelkänslighetsvärde” and “skogsytans lavkvalitetesindex” with maximum values in the reference area. However, the results of “kvävetal” show no significant difference between the survey area and the reference area. This indicates that lichens flora along the highway is negatively affected by air pollution caused by traffic. The study does not show that the pollution is the factor behind the differences.

Main title:Biltrafikens påverkan på lavfloran
Subtitle:en studie med epifytiska lavar som bioindikatorer av trafikens luftföroreningar längs E4:an norr om Gävle
Authors:Segerlind, Daniel
Supervisor:Thor, Göran
Examiner:Grandin, Ulf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2009:8
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NM012 Forest as Natural Resource - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:lavar, bioindikator, epifytiska lavar, luftföroreningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-465
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-465
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2011 12:02
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page