Home About Browse Search
Svenska


Agerberg, Alexander and Hermelin, Johan, 2011. Kreditansökan vid större investeringar i lantbruksföretag : en analys av kredithandläggares bedömningsgrunder. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Utvecklingen i det svenska jordbruket har de senaste åren gått mot en allt mer kapitalintensiv produktion. Företagen blir större och för att finansiera tillväxten krävs externt kapital. Utlåningen till lantbruket har under de senaste åtta åren fördubblats.

Värdet på en modern anläggning för mjölkproduktion är beroende av att den används för mjölkproduktion och är knuten till den plats där den uppförs. Detta innebär att andrahandsvärdet för investeringen är lågt och det blir svårt att avveckla i förtid för lantbrukaren som belånat sin fastighet för att erhålla nödvändigt kapital. En investering av denna karaktär innebär extra stora risker i förhållande till investeringar där denna problematik inte förekommer, såväl för lantbrukaren som för en extern finansiär (banken).

Studiens huvudsyfte är att belysa en del av kreditbedömningsprocessen, nämligen kreditansökans innehåll och betydelse. Syftet är att svara på hur lantbrukare ska utforma sina kreditansökningar på bästa sätt för att erhålla bankfinansiering vid större nyinvesteringar.

Studien genomfördes genom att 23 kredithandläggare ombads att var och en ta ställning till två hypotetiska kreditansökningar samt besvara en enkät. I enkäten efterfrågades vilka villkor kunden förväntades få och vilket intryck de fick av företagaren och investeringen samt vad de ansåg om informationen i kreditansökan.

De hypotetiska kreditansökningarna baserades på två verkliga företag som nyligen stått inför nyinvesteringar i mjölkproduktion. 21 av de tillfrågade kredithandläggarna besvarade studien. Resultaten från undersökningen analyserades med utgångspunkt i teorin om asymmetrisk information.

Resultatet av studien visar att ett lantbruksföretag som står inför en investering med ett starkt budgeterat resultat kan, genom att tillgodose banken med ett tillfredställande underlag, förbättra sina kreditvillkor. Om företagaren däremot står inför en investering med svagare budgeterat resultat väcks fler frågetecknen hos kredithandläggaren. Det medför att kredithandläggarna ställer högre krav på motiveringen varför investeringen ska genomföras samt på information om företagarens personliga situation, för att informationen ska anses tillfredställande.

,

The Swedish agriculture has in recent years increasingly heading towards a more capital-intensive production. The production units are getting larger and to finance the expansion external capital is required. Lending’s to the Swedish agriculture has doubled under the last eight years.

The value of a modern milking facility is dependent of its location and the fact that it only can be used for milking. This means that the resale value of an investment in milk production is low and the hold-up situation makes it difficult to liquidate the business for a farmer who has mortgaged their property to obtain necessary capital. Opposite investments where this problem doesn’t exist, an investment of this nature involves a higher risk, both for the farmer and the financier (the bank).

The aim of this study is to highlight a part of the credit assessment process, namely the credit applications content and significance. This is to answer how farmers should formulate their credit applications in the best way to facilitate bank financing for major investments.

The study was conducted by 23 credit officers who were asked to consider two hypothetical credit applications each and to answer a questionnaire. In the survey the credit officers were asked what the credit terms would be for the borrower, what impression they got from the applicant and his/her investment and also what they thought about the information given in the credit applications. The credit applications are based on two real cases, two companies who recently had to face new investments in dairy production. The responses of 21 credit officers were analyzed through the theory of asymmetric information.

The result of the study shows that a farmer facing a strong budgeted result, by addressing the bank with an application with satisfactory information, can improve their terms for the credit. In contrast not to present this information. If the farmer however is facing an investment with lower budgeted result, more question marks are raised by the credit officer. It means that the credit officer need to demand more information about the farmers’ motives and his/hers personal circumstances, if the information should be considered as satisfactory.

Main title:Kreditansökan vid större investeringar i lantbruksföretag
Subtitle:en analys av kredithandläggares bedömningsgrunder
Authors:Agerberg, Alexander and Hermelin, Johan
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:668
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kreditgivning, kreditansökan, investering, mjölkproduktion, lantbrukskrediter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-440
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-440
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Investment, finance and credit
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2011 13:15
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics