Home About Browse Search
Svenska


Isaksson, Sandra, 2011. Jämförelse av olika inlärningsmodeller hos hund och attityden till dessa hos aktiva hundinstruktörer. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
687kB

Abstract

Avsikten med undersökningen var att presentera vad forskningen har visat angående de inlärningsprinciper som finns och de vanligaste träningsmetoderna hos hund. Författaren vill också kartlägga vilken inställning aktiva hundinstruktörer har till olika träningsmetoder och förhållningssätt.

Traditionella träningsmetoder bygger på aversiva stimuli som positiv bestraffning och negativ förstärkning. När hunden gör fel eller uppvisar ett oönskat beteende korrigeras detta genom att något obehagligt tillförs, när hunden gör rätt tas obehaget bort. Forskning har visat att dessa träningsmetoder kan skapa stress och rädsla hos hunden, de kan även orsaka aggression hos hunden. Motsatsen till dessa metoder är den belöningsbaserade träningen där fokus ligger på att rätt beteende belönas och fel beteende ignoreras. Forskning har visat att hundar som är tränade med enbart positiva metoder visar färre problembeteenden.

En studie gjordes bland aktiva instruktörer i Västra Götalands län. Respondenterna fick svara på ett antal frågor i en webbaserad enkät. Frågorna var uppdelade i 4 delar, första delen handlade om vem instruktören var, frågor som utbildningsställe och år ställdes. Andra delen var riktad mot hur instruktören tränade själv, exempel på frågor var om klicker användes. Tredje delen var ett antal påståenden där instruktörerna fick svara om de höll med eller ej på en skala från 1-5. Fjärde delen var ett antal scenarion som en instruktör kan ställas inför.

Resultatet visade att hundinstruktörer i Västra Götalands län föredrar att använda sig av träningsmetoder med fokus på att belöna önskade beteenden. Resultatet visar också en viss skillnad mellan SBK-instruktörer och instruktörer inom den privata sektorn. Fram till millennieskiftet hade SBK-instruktörer större fokus på ledarskaps- och momentträning, därefter skiftade det mot positiv förstärkning och trygghet. Många av de privata instruktörerna har utbildat sig hos Anders Hallgren på 80- och 90-talet, redan då låg fokus på positiv förstärkning och belöning av önskade beteenden. Ledarskapsbegreppet associeras idag till tillit, trygghet och samarbete av respondenterna i denna studie. Vissa myter om dominansförhållanden finns fortfarande kvar i viss mån, därför är det är viktigt med fortbildning för instruktörer. För att kunna öka kunskapen om hur olika träningsmetoder påverkar hundens välfärd behöver glappet mellan den akademiska världen och den kunskap som finns hos instruktörer byggas över.

,

The purpose of the study was to present what the science has concluded regarding the learning theories and training methods for dogs that are most commonly used today. The author aimed to investigate the attitude active dog trainers has regarding the various training methods and principles of learning that are available.

Traditional training methods are based on aversive stimuli, positive punishment and negative reinforcement. When the dog does not perform correctly or displays an unwanted behaviour this is corrected by adding something unpleasant, when the dog shows the desired behaviour the unpleasant is removed. Science has shown that these training methods can create fear and anxiety with the dog, it can also cause aggression. The opposite of these training methods is the reward based training method where the correct behaviour is rewarded and an unwanted behaviour is ignored. Science has shown that a dog that only has been subject of the reward based training method tends to have less behaviour disorders.

A study was performed amongst the active dog training instructors in Västra Götalands Län. The respondents where asked to respond to a series of questions in a web based enquiry. The questions where divided into four different categories, number one was personal information such as where their training had been located and what year. The second part was about how the instructor trained his or her own dogs, the questions where for example about if they used clicker training. The third part was a number of statements that the respondent had to consider and grade on a scale from one to five. The fourth part was a number of scenarios that the respondent could face in training.

The result of the enquiry shows that dog trainers in Västra Götalands Län prefers to use the reward based training methods. The result also shows a difference between the SBK-instructors and the private based instructors. Until the end of the 20th century the SBK-instructors where more focused on leadership training and training single behaviours, in the beginning of the 21st century this changed into more reward based training. The majority of the private based instructors have had their training with Anders Hallgren during the 1980´s and 1990´s, they where already then learning about the reward based training methods. The understanding of the leadership philosophy is today associated with trust, safety and cooperation amongst the respondents of this study. Some myths about the dominance theory are still left, it is therefore important with continuous training for the instructors. To enhance the knowledge about how the different training theories affect the dog’s welfare the gap between the theoretical studies and the knowledge amongst the instructors needs to be filled.

Main title:Jämförelse av olika inlärningsmodeller hos hund och attityden till dessa hos aktiva hundinstruktörer
Authors:Isaksson, Sandra
Supervisor:Lidfors, Lena and Folkesson, Anne-Marie
Examiner:Isaksson, Daniel
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:364
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:inlärning, hund, träningsmetoder, instruktörer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-436
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-436
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2011 07:03
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics