Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Maria, 2011. Lambergstjärnet : en grön oas i östra Karlstad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

Lambergstjärnet i Karlstad är en liten tjärn som ligger inklämd mellan bostadsområden, industrier och hårt trafikerade trafikleder. Boende i denna del av Karlstad lider brist på gröna ytor och området kring Lambergstjärnet är därför ett viktigt tillägg i grönstrukturen. Området är på grund av den tunga trafiken svårtillgängligt och har därför blivit ett område som glömts bort och inte prioriterats skötselmässigt. I kommunens nya översiktsplan har området kring tjärnen pekats ut som ett framtida omvandlingsområde från industri- till bostadsområde. Kommunen skulle därför behöva undersöka vad området i framtiden kan bli.

Under mitt examensarbete har jag tagit mig an området vid Lambergstjärnet
och undersökt hur området kan utvecklas. Arbetet riktar sig främst till
kommunens tjänstemän. Min ambition med arbetet har varit att inspirera och
anvisa möjliga åtgärder för hur området kring Lambergstjärnet skulle kunna
utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för närrekreation utan att
skötselinsatsen på området i framtiden intensifieras.

I arbetets första del belyses vikten av grönska i den hållbara staden. Grönskans
vikt i den hållbara staden presenteras på ett övergripande sätt för att skapa
en kontext till arbetet. För att ytterligare klargöra arbetets kontext redovisas
kommunens visioner över framtidens Karlstad. Arbetet blir mer och mer
platsspecifikt ju längre in i arbetet läsaren kommer.

Genom inventeringar och analyser över platsen skapas en bild över vilka
möjligheter och problem som finns i området. Möjligheterna och problemen
sammanfattas i en programskiss över området. Programskissen leder vidare
till de gestaltningsmål som utvecklats under arbetets gång. Två av dessa mål
är bättre kopplingar till området samt mer varierad grönska på platsen.
Därefter följer mitt gestaltningsförslag över park- och rekreationsområdet
vid Lambergstjärnet. Förslaget presenteras med hjälp av planer, perspektiv
och principskisser. Mitt huvudsyfte med arbetet har varit att skapa ett
användarvänligt rekreationsområde som kräver en låg skötselinsats. Arbetet
innehåller slutligen ett förslag till etableringsprioriteringar samt en utvärdering
av hur min gestaltning påverkar skötseln i området.

Resultatet av arbetet är ett förslag till omgestaltning av området vid Lambergstjärnet där huvudsyftet har varit att med små medel skapa en användbar rekreationsmiljö som kräver lite skötsel men ändå är välvårdad. Genom den nya gestaltningen kommer området innehålla en varierad grönska och en kuperad terräng där vattnets kvalitéer tas tillvara. Tillsammans bidrar det till att öka upplevelsevärdet i området och dragningskraften till området. Området kring Lambergstjärnet blir en levande grön oas och en viktig del i
grönstrukturen i det framtida täta Karlstad.

,

Lambergstjärnet in Karlstad is a small tarn, located between residential areas, industrial areas and heavily trafficked roads. The residents in this part of Karlstad is short of green space. The area around Lambergstjärnet is therefore an important addition to the green structure
in this part of Karlstad. The area is difficult to access due to the heavy traffic and has therefore become a forgotten area. The area around the tarn has with the new municipal master plan been identified as an area that will be transformed from industrial areas to residential areas in the future. The municipality has therefore to examine what the area could be in the future.

The result of this work is a proposal for a redesign of the site at Lambergstjärnet. The main objective has been to create a usable recreational environment that will ultimately require little maintenance, but still feels well groomed. In the new proposal the area contain a more varied vegetation and a more hilly terrain, which takes advantage of water’s qualities. These components must contribute to increasing the value of experience in the field and thus also increase the attraction to the area. The area around Lambergstjärnet is thus a vivid green oasis that is an important part in the green structure in the future Karlstad.

Main title:Lambergstjärnet
Subtitle:en grön oas i östra Karlstad
Authors:Bengtsson, Maria
Supervisor:Lagerström, Tomas
Examiner:Sandqvist, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:extensiv skötsel, omhändertagandet av överskottsmassor, rekreationsområde, varierad grönska
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-428
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-428
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2011 10:13
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page