Home About Browse Search
Svenska


Björkqvist, Matilda, 2011. Rekreation och rehabilitering i jordbrukets kulturmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Agrosystems (until 121231)

[img]
Preview
PDF
447kB

Abstract

Det storskaliga och industrialiserade jordbruk som utvecklats under den senare hälften av nittonhundratalet har inneburit stora förändringar för odlingslandskapet. Den biologiska mångfalden har minskat kraftigt och kulturbärande landskapselement har hotats. Därför finns det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap som syftar till att forma ett produktivt odlingslandskap som främjar växt- och djurliv, men som också är värdefullt för människan utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter.

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i miljöpsykologiska teorier för att undersöka vilket värde jordbrukets kulturmiljö har för människans välbefinnande och hur den kan användas som rehabiliteringsverktyg. Företagare i Skåne som bedriver rehabilitering i gårdsmiljö har intervjuats för att ta reda på vilka förutsättningar som krävs för denna typ av verksamhet. Vidare har en fallstudie gjorts av kulturreservatet vid Norrbys museigård i Väte på Gotland där Gotlands Museum planerar att starta rehabiliteringsverksamhet under 2011.

Slutsatser som kunnat dras är att kulturlandskapet har ett högt rekreationsvärde som utgör ytterligare ett skäl till varför det är viktigt att skydda och bevara kulturmiljön, förutom värdet för kulturarv och biologisk mångfald. Rehabilitering i jordbrukets kulturmiljö kan vara en differentieringsmöjlighet för lantbruksföretagare och även en drivkraft till att skydda och vårda landskapet, vilket kan bidra till en positiv miljömålsutveckling. I ett småskaligt jordbruk där äldre metoder används finns många sysslor som är lämpliga att använda i rehabiliteringsverksamhet. För att skapa en god rehabiliteringsverksamhet i gårdsmiljö bör man ha i åtanke att deltagarnas vistelse på gården ska präglas av kravlöshet och aktiviteter ska anpassas efter individens behov, lust och ork. En småskalig verksamhet gör att deltagaren känner sig trygg och sedd. Enkla, meningsfulla aktiviteter gör att deltagaren får röra på kroppen och samtidigt får känna sig viktig och behövd. Att ta hand om djur är lugnande, stärker självförtroendet och flyttar fokus till någon annans behov. Miljön är viktig och bör vara lugnande och naturlig, och både ge deltagaren utrymme till att kunna dra sig undan och vara för sig själv och ge möjlighet till social kontakt.

,

The large scale, industrial agriculture which has developed during the later part of the 20th century has meant a dramatic change in the agricultural landscape. Biodiversity has radically been reduced and cultural environments are under threat. Hence, the national environmental objective A varied agricultural landscape has been formed in Sweden. The purpose is to develop a productive agricultural landscape and, at the same time, preserve and strengthen biodiversity as well as cultural heritage assets and aesthetic values.

This thesis is aiming to explore the value of the cultural environment of agriculture in relation to human wellbeing and how it can be used in rehabilitation, and thus research in the field of environmental psychology has been studied. To find out what conditions are necessary to manage rehabilitation business in the agricultural environment, companies in rural Scania were interviewed. To further investigate the subject, a case study was done of the cultural park at the farm “Norrbys” on Gotland, where the Museum of Gotland is planning to start rehabilitation business in 2011.

Conclusions from the study are that the cultural landscape has a high recreational value, which is one more reason to preserve it, in addition to biodiversity a cultural heritage assets. Rehabilitation in the cultural environment of agriculture could be a possibility for farmers to develop their companies. It could also be motivation to preserve and protect the landscape, which could contribute to achieving the environmental objective. On a small scale farm where old agricultural methods are used, there are many chores which are suitable to use as activities in rehabilitation. To create a good rehabilitation farm, the activities should be adjusted to fit the individual participant and his or her needs. A small scale business makes the participant feel seen and safe. Simple, but meaningful, activities give the participant physical exercise and makes him or her feel needed and important. To take care of animals is calming, strengthens self-confidence and moves focus to someone else’s needs. The environment is important and should be calming a natural, and give the participant space to both be able to draw back and be alone, and to get social contact.

Main title:Rekreation och rehabilitering i jordbrukets kulturmiljö
Authors:Björkqvist, Matilda
Supervisor:Gissén, Charlott
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK001 Countryside Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Keywords:kulturmiljö, kulturlandskap, rehabilitering, rekreation, multifunktionella landskap, trädgårdsterapi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-346
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-346
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2011 05:51
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page