Home About Browse Search
Svenska


Andersson, John, 2011. Investeringsbeslut för kraftvärmeproduktion i skogsindustrin. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Mänskligheten står inför många utmaningar. Påtaglig är den förändring av klimatet som sker till följd av mänsklig aktivitet. En förändring av den globala energiförsörjningen är ett måste för att undvika ytterligare klimatförändringar. Fortsatta åtgärder bör vidtas för att minska användandet av fossila bränslen som kol, olja, och naturgas och istället öka användningen av långsiktigt uthålliga och miljövänliga energikällor.

Skogsindustrin har alltid varit en stor användare av elkraft. Till följd av 1990-talets reformer, skärpta miljökrav och införandet av elcertifikatsystemet tillsammans med stigande elpriser har möjligheter skapats för skogsindustrin att genomföra investeringar i kraftvärmeproduktion.

Denna studie syftar till att kartlägga den framtida utvecklingen av kraftvärme i skogsindustrin (massa- och pappersindustrin), där elcertifikatsystemets påverkan är i fokus. Ett särskilt intresse riktas till vad som sker med de befintliga anläggningar som fasas ut ur elcertifikatsystemet, med början vid utgången av år 2012. Ytterligare syfte med studien är att studera hur elcertifikatsystemet påverkar investeringsbesluten hos skogsindustriföretag och hur lönsamheten för kraftvärmeinvesteringar kan se ut.

Studien vilar på en teoretisk referensram bestående av miljörelaterade styrmedel för analys av elcertifikatsystemets måluppfyllelse. Teorier för investeringskalkylering har till syfte att skapa underlag för beräkningsmodeller samt beskriva investeringsprocessen för energirelaterade objekt i skogsindustriföretag.

För att både skapa en uppfattning för den kommande utvecklingen samt förstå de bakomliggande drivkrafterna till beslutsfattandet har flera typer av datainsamlingsmetoder använts. Enkättutskick till skogsindustrins samtliga massa- och pappersbruk har följts upp med intervjuer hos några av de svarande. Slutligen utfördes ett antal exempelberäkningar för att ytterligare kunna påvisa trender och uppfattningar.

Resultatet visar på att majoriteten av den idag befintliga elproduktionen i skogsindustrin som fasas ur elcertifikatsystemet med utgången av år 2012 även fortsättningsvis kommer att finnas kvar. Drygt 15 procent av den idag befintliga elproduktionen (3 bruk) planerar att bygga ut sin kraftvärmeproduktion. Det finns även planer för helt nya kraftvärmeanläggningar. Det totala investeringsbeloppet uppgår till drygt 4 miljarder kronor och genererar en tillkommande elproduktionen i skogsindustrin på närmare 1,4 TWh t.o.m. år 2020. De tre genomförda exempelberäkningarna indikerar att tilldelningen av elcertifikat för elproduktion baserad på förnybar energi är av stor betydelse för lönsamheten. När elproduktionen tilldelas elcertifikat uppvisar kalkylerna god lönsamhet. När den genererade elproduktionen ej tilldelas den extra intäkt elcertifikatsystemet innebär blir två av tre exempelberäkningar inte lönsamma att genomföra.

De restprodukter som är ett resultat av massa- och papperstillverkningen i bruken är i dagsläget lönsamma att använda till kraftvärmeproduktion. Om detta kommer att vara möjligt även i framtiden avgörs av marknadspriset på el och de rörliga kostnaderna för bränslen och drift. Ytterligare en förutsättning för att skogsindustrin ska kunna producera massa och leverera el i framtiden är att de även fortsättningsvis undantas från kvotplikten.

Main title:Investeringsbeslut för kraftvärmeproduktion i skogsindustrin
Authors:Andersson, John
Supervisor:Bohlin, Folke
Examiner:Stendahl, Matti
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:72
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Kraftvärme, industriellt mottryck, skogsindustrin, styrmedel, investeringsbeslut/CHP
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-362
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-362
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2011 05:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics