Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Anna, 2011. Värdet av extensiva gröna tak : ett upplevelseperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Gröna tak har använts genom alla tider, men det är främst på senare år som en säker teknik i allt högre grad har bidragit till ett ökat intresse för användningen av gröna tak, i kombination med att man i allt större utsträckning har börjat förstå de positiva effekter som vegetationen har för stadens klimat och miljö. Gröna tak har i allt högre grad börjat användas för att lösa tekniska problem så som att förbättra stadsklimatet och minska dagvattenavrinning.
Men i utvecklingen, som främst drivs av en önskan och behov att lösa tekniska problem i staden, finns en risk att perspektivet för människan – upplevelsevärdet – kommer i skymundan. Detta kan märkas genom den stora mängd forskning som ur ett tekniskt, ekologiskt och miljömässigt perspektiv direkt är gjord för gröna tak. Argumenten gällande de gröna takens värde för människan ur ett upplevelseperspektiv grundas däremot främst från slutsatser dragna från andra typer av gröna miljöer, men lite information och forskning finns knuten till upplevelsen specifik för gröna tak.
Uppsatsen har därför som mål att behandla de visuella upplevelsevärden som extensiva gröna tak kan ha för människan i staden, med syftet att skapa en bild av hur de kan utvecklas och hur de kan användas för att skapa höga upplevelsevärden beroende på situation, utformning och val av vegetation i kombination med byggnaden.
För att ta reda på de argument som används gällande de upplevelsevärden som gröna tak kan ha, behandlas till en början ett resultat från litteraturgenomgång i ämnet där den forskning som argumenten baseras i närmare undersöks och diskuteras. För att bidra till forskningen om gröna tak görs även en enkätundersökning med syftet att närmare undersöka vad olika personer anser om gröna tak, hur de upplevs i förhållande till tak utan vegetation samt hur olika typer av vegetation på tak påverkar upplevelsen. Resultatet för undersökningen jämförs sedan med den teoretiska bakgrunden och argumentationen för de gröna takens upplevelse, för att kunna dra slutsatser och till viss del bidra med att styrka argumentationen utifrån undersökningen gjord specifik för gröna tak.
Resultatet från enkätundersökningen visade generellt att man föredrog tak med vegetation och även att de ansågs vackrare jämfört med hus utan vegetation på taket. Detta resultat verkar konsekvent med de resultat man kommit fram till inom miljöpsykologin, att naturliga miljöer generellt föredras framför bebyggd miljö. Däremot upplevdes olika typer av vegetation på ganska olika sätt, med övervägande preferens för mer naturlik, grön och lummig vegetation . Sammantaget var det främst faktorer så som: den totala effekten på husets utseende, i vilken grad takets vegetation och färg fungerade med husets fasad, stilen på huset i kombination med vegetationen samt hur välskött/ovårdat taket såg ut, som var anledningar till varför det ena huset föredrogs framför det andra.

,

Green roofs have been used throughout the ages, but it is mainly during recent years that a safe technology has contributed to an increased interest in the application of green roofs. In combination with a higher level of safe technology, we have also in a greater sense begun to understand the positive effects that vegetation has on the city's climate and environment. Green roofs have increasingly begun to be used in means of solving technical problems such as improving the urban environment and reduce storm water runoff.
But because the development of green roofs today mainly is driven by forces such as solving technical problems in the city there is a risk of missing out on the development on the perspective of humans – the value of experience and perception of green roofs. The arguments regarding the green roofs benefit to mankind from an experience point of view is based mainly from the conclusions drawn from other types of green areas, but little information and research is linked to the experience specific to green roofs.
This essay therefore aims to examine the visual amenity value that extensive green roofs can have on people in the city, with the aim of creating a picture of how they can develop and how they can be used to create high experience depending on situation, design and vegetation in combination with the building.
At first an overview is given on the arguments and motives that generally are used regarding the amenity values of green roofs. To contribute to research regarding green roofs a survey is made with the aim to further explore what people think about green roofs, how they are perceived in relation to roofs without vegetation, and how different types of vegetation on roofs affects the experience. The results of the survey are then compared with the theoretical background and reasoning for the green roofs experience, to draw conclusions and to some extent contribute to strengthen arguments for green roofs based on the study made specific for green roofs.
The results from the survey showed a general interest in preferring roofs with vegetation, and also that they were considered more beautiful than houses without vegetation on the roof. This result seems consistent with the results reached in environmental psychology, that natural environment generally is preferred than the built environment. However, different types of vegetation were experienced in rather different ways, with a preference for the more naturalistic, green and lush vegetation. Overall, it was primarily factors such as the total effect on the house's appearance, in what extent the roof's vegetation and color worked with the facade of the house, the style of the house in combination with vegetation, and how well maintained the ceiling appeared, that were the reasons for preference.

Main title:Värdet av extensiva gröna tak
Subtitle:ett upplevelseperspektiv
Authors:Eriksson, Anna
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Huisman, Mark
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:gröna tak, extensiva gröna tak, bruna tak, takvegetation, upplevelse, urbanisering, visuell kontakt, klimat, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-306
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-306
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2011 06:42
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 17:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics