Home About Browse Search
Svenska


Agrell, Lena, 2011. Variationsrika miljöer i tätortsnära skogar : ett projekt om Högalidskogen. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Världen blir alltmer urbaniserad och i takt med att fler människor bosätter sig i städer och tätorter ställs högre krav på kvaliteten i urbana miljöer. Många skogsmiljöer i tätorter saknar tydlig målbild för i vilken riktning de ska utvecklas i och lämnas ofta för fri utveckling vilket skapar alltför homogena och svåranvända landskap. Genom variation i karaktärer och platser kan större möjligheter för såväl rekreation som för växt- och djurliv skapas och därmed en rikare naturupplevelse. Många skogar har försvunnit som inslag i urbana områden under de senaste decennierna till följd av exploatering och en förändring av hur tätortsnära skogar behandlas är därför intressant inför framtiden.
Med grund i litteraturstudier har ett projekt genomförts på ett skogsområde i Kävlinge i sydvästra Skåne, kallat Högalidskogen. Skogsområdet valdes då det är en tätortsnära skog med centralt läge i byn med närhet till bostäder och skolor och skogen var från början tänkt att fungera som en närrekreationsskog. Högalidskogen har idag en sådan mognad att den kan betraktas som en stor tillgång för byn och kommunen, men den är i behov av en utvecklingsplan för att de ursprungliga intentionerna ska kunna förverkligas. Skogen har noggrant inventerats i fält, landskapsanalyser har genomförts och kommunens planering och visioner för området har undersökts. Utifrån denna bakgrund har ett förslag utarbetats till hur skogen kan utvecklas för att bli ett attraktivt område för rekreation i skogsmiljö.
Förslaget fokuserar på en utveckling av befintliga vegetationsbestånd och platser och hur ett sammanhang mellan dessa kan skapas genom system av gångar och karaktärer. Målbilder för vilka karaktärer, olika typer av gångstråk, platser och entréer man bör sträva efter att nå med den nya skogen beskrivs i förslaget. De vegetationskaraktärer som föreslås har utgångspunkt i den traditionella skogen ute i landskapet med mer eller mindre strukturrika miljöer som får stå i kontrast till öppen och halvöppen mark. Förslaget innefattar även det specifika projektområdets kvaliteter och särskilt utmärkande karaktärer samt de människor som ska komma att använda skogen. Med förslaget får skogen ökade kvaliteter i form av större möjligheter för olika former av rekreation, bättre tillgänglighet och en mer varierad naturupplevelse.

,

As the world becomes increasingly urbanized, higher demands are set on the quality of the urban environments. Many forested areas in densely built-up environments lack a clearly defined objective and the developments of their growth are often left unmanaged, resulting in too homogenous landscapes difficult to use. Through variation in vegetation and places, greater opportunities for recreation as well as flora and fauna are created ensuring a richer outdoor experience. As a consequence of exploitation, the forests have disappeared as elements in many urban areas during the latest decades. A future change in how these environments are treated are therefore of interest.
Based on literature studies, a project has been performed regarding the Högalid forest located in Kävlinge, southwestern Skåne. The project area was chosen by the reason that it is an urban forest centrally located in the village adjacent to residential areas and schools and the forest was originally planned to be a forest for near recreation. The Högalid Forest is today of such maturity that it can be regarded as a substantially asset to the village and the municipality. The area is though in need of a development plan for the original intentions to be incorporated. The forest has been thoroughly studied in field, landscape analyses have been made and municipal plans and visions for the area have been investigated. With this background, a proposition showing how the forest can be transformed into an attractive area for recreation has been composed.
The proposition focuses on a development of existing vegetation and places and how connections between these can be created through walking paths and links between silvicultural systems. Objectives for vegetation stands, walking paths, places and entrances to strive for in the new forest are described. The proposed changes in the nature of vegetation have its origin in the traditional forest landscape with its more or less structured milieus in contrast to open and semi open land. Included in the proposition are also the specific qualities and places within the area and the people that are to spend time in the forest. With the proposition the forest gains increased qualities by more possibilities for recreational activities, better accessibility and a more diversified nature experience.

Main title:Variationsrika miljöer i tätortsnära skogar
Subtitle:ett projekt om Högalidskogen
Authors:Agrell, Lena
Supervisor:Nielsen, Anders Busse
Examiner:Gustavsson, Roland
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:skog, tätort, rekreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-86
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-86
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2011 06:02
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics