Home About Browse Search
Svenska


Halvarsson, John, 2011. Varglav (Letharia vulpina) : en skogshistorisk analys vid Grundagssätern i Norra Dalarna. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Forskning som rör varglav (Letharia vulpina L.) är relativt ringa både i Sverige och internationellt. Idag anses varglaven vara hotad och på tillbakagång. Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka förekomsten av varglav i relation till nuvarande beståndsstruktur och skogshistorik i området kring Grundagssätern i nordvästra Dalarna. Undersökningsområdet är ca 135 ha stort och beläget ca 20 km norr om Idre tätort. Data samlades in med hjälp av transekter och provytor under juli 2007.

Varglav hittades på både döda och levande träd på de tre trädslagen tall, gran och björk. Vid en jämförelse mellan förekomsten av varglavsträd och olika variabler på nuvarande bestånds-struktur hittades inga signifikanta samband. Inte desto mindre är skogen mer sluten och äldre samtidigt som stubbtätheten är något högre i områden med hög förekomst av varglav. Vid en jämförelse mellan avverkningsintensitet och skogens nuvarande struktur upptäcktes flera tydliga samband. Grundyta, ålder samt slutenhet ökar signifikant med avverknings-intensiteten.

Utifrån befintlig kunskap om varglavens ekologi antog jag innan arbetet startade att detta område skulle bestå av äldre och gles tallnaturskog med hög andel stående döda träd. Det visar sig dock att skogen vare sig är speciellt gammal eller rik på död ved och att varglav i detta område växer på många olika typer av substrat, bland annat på levande björk. Resultaten från denna studie motsäger den i Sverige gängse uppfattningen att varglav kräver äldre bestånd med låg slutenhetsgrad och stor tillgång till lämpligt substrat i form av död ved av tall. I skogen kring Grundagssätern har en kombination av områdets karaktär och lokalklimat, äldre skogs- och fäbodbruk samt brandhistorik bidragit till dess nuvarande utseende och höga förekomster av varglav.

För att på sikt säkra en stark varglavspopulation i områden liknande Grundagssätern bör någon form av formellt skydd inrättas och en aktiv skötsel av bestånden utföras. Genom att anlägga lågintensiva bränder med återkommande intervall, utföra försiktiga plockhuggningar och aktivt skapa död ved genom att ringbarka äldre träd, samt återinföra skogsbete av frigående djur, kan den öppna strukturen i sådana områden bibehållas.

,

Research concerning wolf lichen (Letharia vulpina L) is rather scarce, both in Sweden and internationally. Today the wolf lichen is considered endangered and declining. The main purpose with this thesis is to examine the occurrence of wolf lichen in relation to stand structure and logging history in the area close to Grundagssätern situated in the northwestern part of the county Dalarna in Sweden. The size of the study area is about 135 ha and is located approximately 20 km to the north of Idre. The field data was collected by using transects and sample plots in July 2007.

Wolf lichen was found both on dead and living trees of Scots pine, Norway spruce and silver birch. No significant correlations between the density of trees with wolf lichen and different variables on present stand structure were found. However, the forest is denser, older and the occurrence of cut stumps is higher in areas with high densities of trees with wolf lichen. Comparing the density of cut stumps with present forest structure revealed several significant relationships. Basal area, tree age and canopy closure increase with logging intensity.

With present knowledge about the ecology of wolf lichen in perspective, I presumed before I started this work that the study area would consist of old and open natural forests with high amounts of standing dead trees. My results, however, show that the forest neither is especially old or rich of dead wood. Furthermore, in this area wolf lichen grows on several different substrates, e.g. on living birch trees. The results of this study contradicts the common perception in Sweden that wolf lichen demands old and open stands with high abundance of suitable substrates in the shape of dead wood of pine. In the forest close to Grundagssätern, a combination of forest characteristics and local climate, past logging and activities related to the summer farm, and fire history has contributed to present stand structure and the high abundance of wolf lichen.

In order to reassure a vigorous population of wolf lichen in areas such as Grundagssätern in the future a nature reserve should be established and an active management of the stands be performed. By arranging recurring low-intensity fires, performing careful selective cuttings and actively creating dead wood by girdling and clobbering of older trees, as well as reintroducing forest grazing, the open canopy structure in such areas can be maintained.

Main title:Varglav (Letharia vulpina)
Subtitle:en skogshistorisk analys vid Grundagssätern i Norra Dalarna
Authors:Halvarsson, John
Supervisor:Josefsson, Torbjörn and Östlund, Lars
Examiner:Schimmel, Johnny
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2011:2
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Varglav, Letharia vulpina, skogshistoria, brandhistorik, kulturspår, epifytiska lavar, signalarter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-79
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-79
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:History
Plant ecology
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Apr 2011 08:05
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page