Home About Browse Search
Svenska


Daubner, Carina, 2011. Föränderliga & ledsagande landskap : hur möjliggöra, initiera & utnyttja föränderlighet genom gestaltning & planering. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Landskapsarkitekturens utmaning, men också dess styrka, ligger i följande. Landskap är allt som omger oss, dvs. hela vår fysiska omgivning med alla naturliga och mänskliga processer. Landskap är levande och förändras ständigt; förändringar sker konstant genom naturliga processer samt genom människans skiftande behov och markanvändning. Processen att omvandla landskap tar tid, beträffande såväl processen från idé till fysisk omvandling som utvecklingen av ”mogna” och kvalitativa utemiljöer. Att arbeta med landskap innebär därför bland annat att arbeta med helhet och föränderlighet, samt med kvaliteter för idag och för framtiden.

Trots detta är det vanligt att resultatet av gestaltning/planering av landskap blir en plan med ett fast mål för en tidpunkt några tiotal år framåt i tiden. Intentionen är aldrig att göra något statiskt, men de projekt som tar utgångspunkt i föränderligheten och gör den till en viktig del av hela arbetsprocessen kunde vara betydligt fler. I detta examensarbete har därför landskapsarkitektens möjligheter att aktivt arbeta med landskapets föränderlighet och utvecklingsprocesser undersökts. Fokus har legat på att visa potentialen i denna typ av arbete. Examensarbetet är menat att fungera som inspiration till och väcka intresse för ett mer dynamiskt och hållbart förhållningssätt till landskapsarkitekturen.

Följande frågor har examensarbetet strävat efter att besvara. Hur kan man möjliggöra förändringar genom att skapa förutsättningar för dem (öppenhet/beredskap) och hitta sätt att hantera dem? Hur kan man initiera förändringar genom att aktivt möjliggöra/bidra till och guida/styra dem samt ”tjuvstarta” processer? Hur kan man utnyttja föränderligheten genom att synliggöra och använda den som en kvalitet samt ta vara på alla faser i utvecklingen? Den övergripande frågeställningen för arbetet var: Hur kan man genom gestaltning/planering möjliggöra, initiera och utnyttja landskapets föränderlighet?

Tillvägagångssättet för att hitta svar på dessa frågor var att analysera och inspireras av andras teorier och arbetssätt, genom studier av projekt och litteratur.

För att kunna skapa kvalitativa, föränderliga och långsiktigt hållbara landskap finns vissa grundläggande krav. Att ett landskap har en beredskap eller öppenhet för förändring kräver att gestaltningen/planeringen åtminstone delvis är anpassningsbar, dvs. att delar kan adderas, tas bort och arrangeras om utan negativ påverkan på helheten. Den måste även till viss del vara allmängiltig och/eller temporär, för att möjliggöra både lång- och kortsiktig anpassningsbarhet samt kvaliteter i alla utvecklingens faser. Viktigt är att föränderligheten/anpassningsbarheten genomsyrar hela projektet. Arbetet behöver också utgå från det befintliga landskapet (med dess form och processer) på den aktuella platsen. Slutligen behöver fokus fortfarande ligga på människors upplevelse av den fysiska miljön, vilket betyder att stor vikt bör läggas vid karaktär, form och detaljer.

Att arbeta med att möjliggöra, initiera och utnyttja förändringar lämpar sig generellt för alla landskap där förändringar/omvandling sker, naturliga och/eller människoskapade. Speciellt lämpligt är det dock i landskap som utsätts för ändringar i markanvändning och/eller vattennivå.

Det finns ett flertal teorier och projekt som behandlar/inrymmer arbets- och tankesätt som kan inspirera till arbete med föränderlighet. De som studerats i detta arbete presenteras i kapitel 4. För att göra arbetssätten lättare att ta inspiration ifrån analyserades vidare och förenklades/generaliserades till konceptuella principexempel. Dessa presenteras i kapitel 5 i form av en idékatalog. Principexemplen är menade att modifieras och kombineras (med varandra och andra idéer) enligt de aktuella förutsättningarna och önskemålen för varje enskilt projekt.

,

The challenge of landscape architecture, but also the strength, lies in the following. Landscapes constitute everything that surrounds us, i.e. our whole physical environment with all the natural and human processes. Landscapes are alive and constantly changing; changes occur continuously due to natural processes and man’s shifting needs and land use. The process of transforming landscapes takes time, both in terms of the process from idea to physical transformation and of the development of “mature” and high-quality outdoor environments. Working with landscapes therefore means working with entirety and changeability, as well as with qualities for the present and for the future.

Despite this, it is common that the outcome of design/planning of landscapes is a plan with a fixed goal for a point a few decades from now. The intention is never to create something static, but there could be a lot more projects that have change as a base and as an important part of the entire working process. This thesis therefore studies what possibilities a landscape architect has to actively work with the landscape’s changeability and development processes. The focus has been on presenting the potential of this kind of work. The aim of the thesis is to serve as inspiration to and create interest in a more dynamic and sustainable approach to landscape architecture.

The thesis seeks to answer the following questions. How can we enable changes by creating good conditions for them (openness/readiness) and find ways of dealing with them? How can we initiate changes by actively enabling/conducing and guiding/controlling them as well as “head start” processes? How can we use the changeability by making it visible and taking advantage of it as a quality, as well as utilizing the benefits of all phases of the development? The main question formulation for the thesis is: How can we enable, initialize and use the changeability of the landscape through design/planning?

The method chosen to find answers to these questions was to analyse and be inspired by existing theories and practises, by studying projects and literature.

In order to be able to create changeable and sustainable landscapes of high quality, there are some basic requirements. A landscape that has a readiness or openness for changes demands that the design/planning is adaptive to some degree, i.e. that elements can be added, removed and rearranged without a negative impact on the whole. It must also to some extent be universal and/or temporary, to enable both long-and short-term adaptability and qualities in all phases of the development. It is important that changeability/adaptability permeate all parts of the project. The work also needs to develop from the existing landscape (with its forms and processes) at the current location. Finally, focus still needs to be on people’s experience of the physical environment, i.e. great emphasis on character, form and details.

Enabling, initiating and using changeability is in general suitable for all landscapes where changes/transformations are taking place, natural and/or man-made. It is especially useful however, in landscapes affected by changes in land use and/or water level.

There are several different theories and projects that include/deal with working methods and ways of thinking that can inspire others to work with changeability. Those that have been studied in this thesis are presented in chapter 4. In order to make these working methods easier to take inspiration from, they have been analysed further and simplified/generalized to conceptual principle examples. These are presented in an idea catalogue in chapter 5. The principle examples are meant to be modified and combined (with each other and other ideas) to suit the circumstances and wishes in each individual project.

Main title:Föränderliga & ledsagande landskap
Subtitle:hur möjliggöra, initiera & utnyttja föränderlighet genom gestaltning & planering
Authors:Daubner, Carina
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:Bergsjö, Ann and Larsson, Marie
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:landskapsarkitektur, gestaltning, planering, landskap, förändring, föränderlighet, anpassningsbar, tid, process, arbetssätt, principer, landskapsurbanism, landscape architecture, design, planning, landscape, change, changeability, adaptive, time, process, methods, principles, landscape urbanism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-67
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-67
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2011 09:13
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page