Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Emelie, 2011. Effekt av skördetidpunkt och tillsatsmedel på kvalitet och lagringsstabilitet hos majsensilage lagrat under olika tidsperioder. Second cycle, A1E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
509kB

Abstract

Sammanfattning
Majsensilage blir allt vanligare i svenska foderstater och då är det viktigt att ha ett bra
näringsinnehåll och en god hygienisk kvalitet. Det kan uppnås genom att skörda vid rätt
tidpunkt samt att motverka värmegång i ensilaget efter öppning av silon med hjälp av
tillsatsmedel vid skörd. Syftet med detta projekt var att studera effekt av mognadsstadium vid
skörd och tillsatsmedel på näringsinnehåll, hygienisk kvalitet och lagringsstabilitet hos
majsensilage lagrat under olika tidsperioder.
Under försöket skördades majsen vid tre olika mognadsstadier R4 degmognad (28 % ts), R5
dentmognad (37 % ts) och R6 fysiologisk mognad (41 % ts) och lagrades i 28 respektive 110
dagar. Vid ensilering av grönmassa, som lagrades i 28 dagar, tillsattes två ensileringsmedel,
Kofasil Majs N (saltpreparat med natriumbenzoat och kaliumsorbat, 2 liter/ton grönmassa,
Addcon Europe GmbH, Bonn, Tyskland) och ProMyr® XR680, (syrapreparat med myrsyra,
propionsyra och formiat i lösning, 4 liter/ton grönmassa, Perstorp AB, Perstorp, Sverige),
vilka jämfördes med en obehandlad kontroll. Vid 110 dagars lagring provades ytterligare ett
tillsatsmedel, Kofasil Life ”M” (bakteriepreparat med heterofermentativa mjölksyrabakterien
Lactobacillus buchneri, 1*105cfu/g grönmassa, Addcon Europe, GmbH, Bonn, Tyskland).
Tillsatsmedlens doseringar är rekommenderade doser från tillverkarna. När silorna öppnades
togs diverse olika prover för att kontrollera ensilagets kvalitet. Dessutom gjordes det ett
lagringsstabilitetstest på majsensilaget under 14 dagar. Försöksuppläggningen var ett
fullständigt randomiserat försök med fyra upprepningar (1,7-liters silor) per behandling.
Resultat från projektet visade att ensilagen hade en låg halt av jästsvampar men att halterna
var något förhöjda i kontrollensilaget och i några av ensilagen behandlade med
bakteriepreparatet. Det fanns en obefintlig halt av mögelsvampar (< log 2cfu/g) i ensilagen.
Resultat från fermentationsanalyserna visade på att det inte behövdes något tillsatsmedel för
att få en effektiv förjäsning som resulterar i ett ensilage av god kvalitet. Grönmassaproverna
visade på en god näringsmässig kvalitet som i sin tur gav en god grund för en lyckad
ensilering. Därför hade ensilagen generellt en god kvalitet och ett bra näringsinnehåll oavsett
lagringstid. Däremot visade resultat från lagringsstabilitetstesten att majsensilage har behov
av tillsatsmedel för att förhindra eller minska risken för värmeutveckling i ensilaget efter
öppning av silon. Samtliga obehandlade ensilage tog värme oavsett skördetidpunkt redan vid
5 dagars luftning eller något senare. Under praktiska förhållanden på gårdar, då vi inte har en
kontrollerad miljö som vid lagringsstabilitetstesten, utan istället kan ha stigande
utetemperaturer på våren-sommaren, ej rengjorda ytor omkring och i silon, för låg
uttagshastighet samt otillfredsställande packning och täckning av silon, minskar tiden innan
ensilaget tar värme. Saltpreparatet Kofasil Majs N var den behandling som bäst klarade att
hålla en stadig temperatur i ensilaget oftast under hela luftningstiden på 2 veckor. Ensilage
behandlat med Kofasil Life ”M” (heterofermentativa mjölksyrabakterier) lyckades hålla nere
temperaturen vid luftning av ensilaget vid två av de tre skördetidpunkterna. Ensilage
behandlat med syrapreparatet ProMyr® XR680 förbättrade också lagringsstabiliteten i
ensilaget jämfört med det obehandlade ensilaget vid två av de tre skördetidpunkterna för varje
lagringstid. De kemiska tillsatsmedlen motverkade en minskning av ensilagets smältbarhet
under luftning.
Majsensilaget hade ett varierat näringsinnehåll vid de olika skördetidpunkterna. Ts-halten och
stärkelsehalten ökade med senare mognad hos växten medan sockerhalten minskade.
Ensilagets hygieniska kvalitet var god vid samtliga tre skördetidpunkter, troligen beroende på
en jämn packning av grönmassan i silorna vid ensilering.

Vi kan utifrån resultaten konkludera att skörd vid dentmognad ger det mest lagringsstabila
ensilaget generellt sett. Dessutom behövs tillsatsmedel användas vid ensilering av majs för att
förhindra värmeutveckling i ensilaget efter att silon har öppnats, speciellt vid uttag ur silon på
våren och sommaren. Kofasil Majs N är det tillsatsmedel som är mest effektivt i detta
avseende.

,

Abstract
Maize silage is becoming increasingly popular in Swedish feed rations. Therefore, it is
important that it has a good nutritional value and a good hygienic quality. This is obtained by
harvesting at the right time and to use additive, when needed. The purpose of this project was
to study the effects of stage of maturity at harvest and additive on the nutritional value,
hygienic quality and aerobic stability of maize silage stored for different time periods.
In the experiment, maize was harvested at three different maturity stages R4 dough (28%
DM), R5 dent (37% DM) and R6 physiological maturity (41% DM) and stored for 28 and 110
days. When ensiling the herbage, which was to be stored for 28 days, two additives were
used; Kofasil Maize N (salt mixture containing sodium benzoate and potassium sorbate, 2
liters / ton of fresh herbage, Addcon Europe GmbH, Bonn, Germany) and ProMyr® XR680,
(acid mixture containing formic acid, propionic acid and formate in solution, 4 liters / ton of
fresh herbage, Perstorp AB, Perstorp, Sweden). For silage stored for 110 days, another
additive, Kofasil Life "M" (inoculants of the heterofermentative lactic acid bacterium
Lactobacillus buchneri, 1 * 105 cfu / g fresh herbage, Addcon Europe, GmbH, Bonn,
Germany), also was used. Application rates of the additives are according to
recommendations by the manufacturers. These treatments were compared with an untreated
control treatment. When the silos were opened various analyses were performed to check
silage quality. In addition, an aerobic stability test was performed on the maize silage during
14 days. A completely randomized design with 4 replications (1.7-litre silo) was used.
Results from the project showed that the silage had a small quantity of yeast but the yeast
counts were somewhat increased in the control silage and in some of the silages treated with
the inoculant. The mould count in the silages was insignificant (< log 2 cfu/g). Results from
the fermentation analyses showed no need for additives in order to obtain an effective
fermentation that resulted in good fermentation characteristics. The fresh herbage showed a
good nutritional quality, which consequently gave a good basis for successful ensiling.
Therefore, the silage generally proved good fermentation characteristics after both storage
times.
On the other hand, results from the aerobic stability test showed that maize silage needs
additives to prevent or reduce the risk of heat development in the silage after opening of the
silo. In all untreated silages, regardless of harvest time, heat developed already at 5 days or
somewhat later. During on-farm conditions, when we do not have the same controlled
conditions as during the aerobic stability test period, the time until heating of the silage will
decrease with increasing air temperatures in spring-summer, dirtiness of the surfaces inside
and around the silo, decreasing take-out rate from the silo and insufficient compaction and
covering of the silo. The salt additive Kofasil Maize N managed to maintain a steady and low
temperature in the silage generally during the whole time (14 days) of the aeration. Silage
treated with Kofasil Life "M" (hetero-fermentative lactic acid bacteria) managed to keep
down the temperature during aeration of the silage at two of the three harvest dates. Silage
treated with the acidic additive ProMyr XR680 also improved the aerobic stability of the
silage compared with the untreated silage at two of the three harvest dates for each storage
time. The chemical additives prevented a reduction in silage organic-matter digestibility
during aeration. Maize silage had a varying nutrient content at the different harvest dates. The
contents of DM and starch increased with later maturity of the plant while the sugar content
6
decreased. The hygienic quality of the silage was good at all three harvest dates, probably due
to an even compaction of the fresh herbage in the silos at the time of ensiling.
In conclusion, harvesting at the dent stage of maturity resulted in silage that, in general, was
most aerobic stable. Furthermore, silage additives are needed when ensiling whole-crop
maize, to prevent heating of the silage after opening of the silo, especially when the silo is
open during warmer weather conditions in the spring and summer. Kofasil Majs N, the salt
additive, is most effective in improving aerobic stability of the silage.

Main title:Effekt av skördetidpunkt och tillsatsmedel på kvalitet och lagringsstabilitet hos majsensilage lagrat under olika tidsperioder
Authors:Svensson, Emelie
Supervisor:Nadeau, Elisabet and Pauly, Thomas
Examiner:Johansson, Birgitta
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:309
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Maize silage, tillsatsmedel, majsensilage, silage additive, maturity stage, majsens utvecklingsstadium
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-450
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Growth and development
Animal feeding
Feed processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:08 Mar 2011 15:12
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics