Home About Browse Search
Svenska


Ögren, Niklas, 2011. Fysiska modeller som illustration : ett verktyg inom planeringsprocessen? . Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

”Architecture has always required representation. Architects have ideas, and ideas must be visualized and communicated. Models are one of the architect's tools.” (Moon 2005)

Detta konstaterande får inleda mitt arbete som genom att tillverka modeller syftar till att undersöka modellen som verktyg, för arkitekter och planerare, samt dess plats inom planeringsprocessen. Planeraren producerar underlag och handlingar för att kommunicera förslag samt utarbeta dokumentation som slutligen kan vara juridiskt bindande. För planeraren har modellen en vedertagen plats. Med detta arbete vill jag undersöka hur en sådan modell kan se ut, tillverka den och därefter analysera vilka delar av en komplex planprocess den kan illustrera.

Arbetet har huvudsakligen fortskridit i tre sammanlänkade delmoment: modellarbete (förstudie samt modellarbete), referensobjekt (analys av planprocess och illustrationstekniker) och jämförande (mellan resultatet av modellarbetet och illustrationsteknikerna i planprogrammet). För att få en inledande koppling till modellbyggandet i arbetet och för att undersöka aspekter som skala, proportion, rumslighet, dimension, tid, materialitet och tekniska aspekter genomför jag en förstudie. Resultatet och erfarenheterna från förstudien noteras och dessa får ligga till grund för den senare modellstudien.
Användandet av ett referensobjekt har två huvudsyften. Dels att koppla min modellstudie till en verklig planeringssituation och dels att sedan kunna göra en jämförande studie av hur modellstudien föll ut i relation till referensobjektet. Som referensobjekt har jag valt en pågående planprocess i Malmö i stadsdelen Norra Sorgenfri där ett industriområde i de centrala delarna av Malmö ska få en ny planering och på sikt omvandlas till ett attraktivt område med bostäder.

Den person som tillverkar modellen kommer att ha ett stort inflytande på det uttryck som resultatet får. Modellmakaren för in sina egna erfarenheter och kunskaper i modellen och tolkningen som görs av det som ska illustreras filtreras också genom dessa erfarenheter. Resultatet eller produkten kommer därför att vara färgad av tillverkarens förutfattade meningar.

Modellens fysiska närvaro i rummet ger den särskilt stora möjligheter till kommunikation först och främst genom att den når fram till betraktaren även om den behöver konkurrera med flera andra informationer samtidigt. Tack vare sin tredimensionalitet kan modellen påverka oss intuitivt och väcka en betraktares intresse.

Min tid i verkstaden har förutom träning och nyvunna tekniska kunskaper även gett mig en starkare relation till ett ibland undanskymt område inom landskapsarkitekturen nämligen det fysiska modellbyggandet. Jag fick också en insikt i vikten av att respektera det medium man arbetar med och detta inspirerade mig i arbetet med min modellstudie.

,

”Architecture has always required representation. Architects have ideas, and ideas must be visualized and communicated. Models are one of the architect's tools.” (Moon 2005)

This statement may begin my work wich by the workshop production of models is designed to examine the model as a tool for architects and planners, as well as its function in the planning process. Planners produce material and documents to communicate their proposals to finally produce documentation that can be legally binding. For the planner, the model has an established role. In this work, I examine what such a model might look like, produce it and then analyze which parts of a complex planning process this model can illustrate.

The work has mainly proceeded in three interconnected part: model construction (preliminary study, modeling), reference objects (analysis of the planning process and illustration techniques) and comparative (between the results of the modeling and illustration techniques in the planning program . To get an initial connection to the physical model and to investigate aspects of scale, proportions, space, size, timing, technical aspects and little material I conduct a pilot study. The results and experiences from the pilot study noted, these may be the basis for the later model study.
The use of a reference object has two main objectives. Partly to provide my model study a relation to a real planning situation and partly to be able to carry out a comparison of how the model study came out in relation to the reference object. As a reference object I chose an ongoing planning process in Malmo in the district of North Sorgenfri where an industrial area in the central parts of Malmö will receive a new planning and eventually transforme into an attractive area for housing.

The model maker will have a major influence on the expression that his results will take. The model maker put his own experience and knowledge in to the model and the interpretation will be filtered through these experiences. The result or product will therefore be colored by the manufacturer’s own preconceived ideas.

The model’s physical presence in the room gives it the particularly powerful ability to directly communicate with the viewer, and in competition with other expressions it reaches the viewer regardless of disturbanses with other information. Thanks to its three dimensions the model may affect our intuitive and call for a spectators’ interest.

My time in the workshop, in addition to training and newly acquired technical skills also gave me a stronger relationship with a sometimes isolated area in the landscape architecture namely the physical model construction. I also got an insight into the importance of respecting the medium worked with and this was a great inspiration in my work with the model study.

Main title: Fysiska modeller som illustration
Subtitle:ett verktyg inom planeringsprocessen?
Authors:Ögren, Niklas
Supervisor:Peirone, Juan-Carlos
Examiner:Lindholm, Gunilla
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:fysisk modell, fysisk modelltillverkning, illustration, visualisering, representation, kommunikation, planering, planprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-386
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-386
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Mar 2011 12:49
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 15:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics