Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Madeleine, 2011. The impact of climate change on agriculture in the Republic of Mauritius : a socio-econometric study on Mauritian farming. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

"Food security is a situation that exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life" (FAO Summit, 2003, pp. 28).

Food insecurity is of concern regarding the Republic of Mauritius (ROM) since it is defined as a net food importing country. (Farming news, 2008). The impacts of climate change followed by their complexity could potentially have an increased risk effect upon the social and environmental welfare as well as the economic drivers in the ROM (www, UNESCO1, 2009). The primary victims when it comes to the impacts of climate change are the Mauritian agricultural producers since agriculture is highly dependent on climate stability, therefore affecting the yields of the producers. (Pers. com. S. Seenattun, 2010). Without increased research and development of sustainable agricultural models in order to tackle the consequences of climate change, socio-economic development risks to stagnate and affect the income of private households in Mauritius (ibid.). The main aim of the thesis is to determine, from a micro perspective using an econometric and survey approach, the impact of climate change upon tomato yields and further Mauritian agriculture.

The study is based on two methodological approaches, determining how the impacts of climate change, more precisely how temperature, rainfall, sunshine hours and other socio-economic variables are affecting the yields of tomato and agricultural practice on Mauritius. The method applies two different tools, a Ricardian model based approach and a survey. The Ricardian based model calculates and analyzes the impacts of fluctuations in climatic variables upon tomato yields. The socio-economic study examines from a Mauritian farmer perspective, the impacts of climate change upon the yields of agricultural food crops and farmers production. It shall moreover examine how they perceive changes in climate. Further, the survey will analyze the socio-economic issues experienced by the farmers.

The econometric results illustrate that increased temperatures and a decrease in precipitation would negatively affect tomato yields over the whole island, where monthly tomato yields in the Eastern region would decrease by 8.2% in the short-run and 13.3% in the long-run with a 1°C temperature increase and 10% precipitation decrease for instance. The result per region permits to analyze which area is more sensitive to an increase or decrease in a specific climatic variable. The main findings from the survey demonstrated which socio-economic variables are important according to the farmers, such as input costs and lack of labour. The survey also showed that indeed, Mauritian farmers have perceived changes in climate and that accordingly changes in climate is negatively affecting their yields.

The thesis is concluded with a table summarizing the main point from both studies followed by the main topics that should be incorporated in a Sustainable Agricultural Model for the Republic of Mauritius.

Key terms: Econometrics, Food crops, Agriculture, Mauritius, Ricardian modeling, Socio-economic survey, Farmers, SWOT-analysis, Statistical significance, ANOVA-test.

,

Sammanfattning

Den växande livsmedelsosäkerheten är ett bekymmer för Mauritius eftersom denna ö är definierad som ett importland av livsmedel. (Farming News, 2008). Klimatförändringarnas påverkan till följd av dess komplexitet skulle kunna öka riskerna för den sociala-, ekonomiska- och miljövälfärden på Mauritius. (www, UNESCO1, 2009). De först drabbade vad det gäller klimatförändringarnas effekter är Republikens bönder eftersom jordbruket är en av de första sektorerna som berörs av vädrets beteende. (Pers. com. S. Seenattun, 2010). Vid instabila väder- omständigheter påverkas grödorna, avkastningen och därmed böndernas inkomst och leverne. Utan ökad forskning och utveckling av hållbara jordbruksmodeller för länder placerade i övärldar för att kunna hantera klimatförändringarnas påföljder, riskerar den socioekonomiska utvecklingen att stagnera och påverka de privata hushållens ekonomi. (ibid). Huvudsyftet med denna uppsats är att examinera, utifrån ett mikroperspektiv med användning av en ekonometrisk- och en enkätmodell, klimatförändringarnas influens på Mauritius tomatavkastning samt deras jordbruk.

Studien är baserad på två metoder kapabla att analysera hur det förändrade klimatet, mer precist hur temperatur, regnfall, timmar solsken och olika socioekonomiska variabler påverkar avkastningen av tomat samt jordbrukssektorn på Mauritius. Den första metoden är baserad på en Rikardiansk modell, vilken räknar ut och examinerar hur förändringar i klimatet påverkar tomatavkastning såväl för hela ön, som regionvis. Enkäten undersöker, från en bondes perspektiv, hur klimatförändringarna inverkar på deras produktion och avkastningen på deras grödor. Enkäten utreder även hur jordbrukarna upplever klimatförändringarna och vilka socioekonomiska problem de upplever.

De ekonometriska resultaten visar att ökade temperaturer och minskning i regnfall och solskenstimmar skulle negativt påverka tomatavkastning för ön då t.ex. en temperaturökning på 1°C samt 10 procent regnfallsminskning på den Östra delen, skulle innebära en 8.2 procents minskning på kort sikt och 13.3 procent på längre sikt i tomatavkastning per månad. Resultaten per område klargör vilka delar av ön som är mer eller mindre känsliga i förhållande till en ökning eller minskning av en särskild klimatvariabel. Det socioekonomiska perspektivet, exempelvis insatskostnader samt brist på arbete, visade sig vara statistiskt signifikanta gällande enkätresultaten. Undersökningen påvisade även att jordbrukarna på Mauritius har upplevt förändringar i klimatet och att denna omväxling berör negativt deras avkastning.

Uppsatsen avslutas med en tabell vilken sammanfattar de väsentliga slutsaterna från båda studierna. Dessa följs av förslag till de huvudämnen som borde integreras i en hållbarutvecklingsmodell specifik för Mauritius.

Nyckelord: Ekonometri, livsmedelsgrödor, jordbruk, Mauritius, Rikardiansk modellering, enkät, jordbrukare, SWOT-analys, statistisk signifikans, ANOVA-test.

Main title:The impact of climate change on agriculture in the Republic of Mauritius
Subtitle:a socio-econometric study on Mauritian farming
Authors:Jönsson, Madeleine
Supervisor:Surry, Yves
Examiner:Hansson, Helena
Series:Thesis / SLU, Department of Economics
Volume/Sequential designation:645
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM002 Agricultural Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:econometrics, socio-economic survey, SWOT-analysis, statistical significance, ANOVA-testing, food crops, agriculture, Mauritius, Ricardian modelling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-979
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-979
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Agricultural economics and policies
Production economics
Mathematical and statistical methods
Research methods
Economics and management
Language:English
Deposited On:23 Feb 2011 14:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page