Home About Browse Search
Svenska


Alfredius, Hanna, 2011. Svenska mjölkkor på bete : värmens påverkan på beteende och produktion hos mjölkkor i en besättning med AMS. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
651kB

Abstract

Svenska mjölkkor ska enligt djurskyddsförordningen och de svenska djurskyddsföreskrifterna hållas på bete i en sammanhängande period under ett visst antal månader varje sommar. I många varmare länder uppträder stora problem med värmestress hos mjölkkor som hålls ute på sommaren, med minskad produktion och försämrad välfärd som följd. När nötkreatur hålls som utegångsdjur under vintern ska de enligt djurskyddsföreskrifterna skyddas mot väder och vind, så är dock inte fallet under sommarens betesperiod. Få studier i Sverige har undersökt om även våra svenska mjölkkor får problem med värmen på sommaren och således skulle ha behov av tillgänglig skugga på betet.

Målet med projektet var att undersöka om beteendemönstret och mjölkproduktionen hos svenska mjölkkor ändras i samband med ökad temperatur och luftfuktighet när korna själva kan välja när de vill gå ut på betet. Lagrad information från mjölkkor i ett automatiskt mjölkningssystem (AMS) under fyra års tid användes avseende mjölkproduktion, väder och tid för passage genom en grind mellan stallet och betesmarken. Effekten av temperatur och temperatur – luftfuktighetsindex (THI) på mjölkkors benägenhet att vara på ute bete samt på daglig mjölkproduktion undersöktes. Totalt analyserades produktionsdata (genomsnitt 26,8 kg mjölk/dag) från 144 kor, över laktation 1-8, och förflyttningsdata från 71 kor över laktation 1-6, för tid på bete, andelen djur som vistades ute under en viss tid, och daglig mjölkproduktion i förhållande till THI och temperatur. Korna kunde röra sig fritt mellan stallet och den betesmark som är belägen runt stallet (mellan 50-260 m från stallet till ingången till betesmarken). Väderdata samlades in från en väderstation 3 km från stallet. I genomsnitt spenderade korna 7,43 timmar på bete per dygn.

Tiden som tillbringades utomhus per dygn var starkt påverkad av dygnsmedeltemperaturen och minskade med 6,71 minuter för varje grad medeltemperaturen ökade (P<0,0001). En ökning av den dagliga maxtemperaturen påverkade också tiden korna spenderade på betet negativt, och för varje grads ökad maxtemperatur spenderade korna 5,08 minuter mindre på bete per dygn (P<0,0001). Även THI hade stor effekt på tiden på betet. När medelvärdet för THI per dygn och maximala THI per dygn ökade med ett, minskade utevistelsetiden med 4,31 (P<0,0001) respektive 3,33 minuter (P=0,0004).

Vid jämförelse av hur stor andel av korna som vistades ute en viss tid på dygnet var det tydligt att fler kor gick ute mitt på dagen de dagar när dagligt maximalt THI var under stressvärdet 72. De dagar THI översteg 72 höll sig däremot de flesta korna inne i stallet och gick inte ut förrän sen eftermiddag. Det var också en större andel kor utomhus mitt på natten de varma dagarna än de svalare dagarna. Närmare studier av en varm kontra en sval vecka gav snarlika resultat.

Medelvärdet för THI påverkade inte mjölkproduktionen samma dag, dock minskade mjölkproduktionen två dagar senare med 0,026 kg/dygn när det dagliga medelvärdet för THI ökade med ett (P <0,01), och likaledes minskade mjölkproduktionen två dagar senare med 0,033 kg/dygn när den dagliga medeltemperaturen ökat med en grad (P < 0,01).

Resultaten visar att värme påverkar mjölkkor även under svenska förhållanden. En ökning av medeltemperatur och medelTHI minskade tiden djuren spenderade på bete, påverkade deras beteendemönster och dygnsrytm samt sänkte mjölkproduktionen två dagar senare.

,

According to Swedish animal protection regulations Swedish dairy cows older than 6 months of age are to be kept on pasture in a continuous period for a given number of months each summer. In many warmer countries major problems with heat stress occur for dairy cows that are kept outdoors in summer, with falling productivity and declining welfare and health as a result. When cattle are kept outside during the winter the management is regulated trough the animal protection law regarding provision of shelter against bad weather conditions. This is, however, not the case during the summer grazing period. Very few studies in Sweden have investigated whether our Swedish dairy cows also have difficulties coping with the summer heat and thus would have need of accessible shade on pasture.

The objective of the project was to investigate whether behavioural patterns and milk production in Swedish dairy cows would change in correspondence with increasing temperature and humidity. Four years of information regarding weather, milk production and time for passing a gate between the barn and pasture of dairy cows milked in an automatic milking system (AMS) was studied. The effect of temperature and temperature – humidity index (THI) on the tendency of dairy cattle to be on pasture and on milk production were so investigated. The cows could move freely between the barn and pasture which is situated around the barn (between 50-260 m from the barn to the entrance of the pasture). In total the production data from 144 Swedish cows (average 26.8 kg milk/day), spread over lactation 1 to 8, and behaviour data from 71 Swedish cows, spread over lactation 1 to 6, was analysed for time spent on pasture, time for leaving the barn to go to the pasture and daily milk yield in relation to THI and temperature. Weather data was collected from a weather station 3 km from the barn. On average the cows spent 7.43 hours on pasture per 24 hours.

The duration spent outdoors was highly affected by the daily average and maximum temperatures, and the time decreased with 6.71 min, and 5.08 min per day when the average and maximum temperature increased with one degree (P<0.0001). THI was also shown to have an effect on time spent on pasture and an increase by one in the daily average and maximum THI decreased the time with 4.31 (P<0.0001) and 3.33 min (P=0,0004) respectively.

When comparing the proportion of cows that spent time on pasture a certain time of day it was clear that many cows spent time outside around midday on days when the daily maximum THI was lower than the critical stress threshold 72. On days when THI exceeded 72, however, most of the cows stayed inside the barn and did not go out until late afternoon. There were also a greater number of cows that stayed outside late at night on the warmer days than there was on the cooler days. Comparison of a warm versus cool week gave similar results.

The daily average THI did not affect the milk production on the same day, but when the daily average THI increased with one, the milk production decreased two days later with 0.026 kg per day (P<0.01).

The results show that the heat affects dairy cows even under Swedish conditions. An increase in average temperature and THI decreased time cows spent on pasture, it affected their behavior patterns and lowered the milk production two days later.

Main title:Svenska mjölkkor på bete
Subtitle:värmens påverkan på beteende och produktion hos mjölkkor i en besättning med AMS
Authors:Alfredius, Hanna
Supervisor:Peetz Nielsen, Per
Examiner:bertilsson, jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:333
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Mjölkko, Bete, Värme, THI, Temperatur, Beteende , Produktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-419
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-419
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2011 11:32
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics