Home About Browse Search
Svenska


Knutsson, Therése, 2010. Optimering vid nyttjande av röntgenutrustning hos Moelven Valåsen AB : för furu diameterklasserna 17 cm och 18 cm och för gran diameterklassen 19 cm. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Eftersom allt fler sågverk från start vill veta vad stocken kommer att generera för slutprodukt, har röntgenutrustningar blivit vanliga vid inmätningsstationer. På Moelven Valåsen AB (MVAB) används en röntgenutrustning benämnd RemaLog Xray. Den sänder ut röntgenstrålar som mäter dimensioner och inre kvaliteter i stocken, vilket ger information som underlättar beslutet om vilket postningsmönster som ska användas för att ta fram den mest lämpliga slutprodukten.

I utrustningen finns en sorteringsorder, som styr att sortering av stockar sker efter önskade kriterier. Kriterier finns av olika modeller för olika trädslag och diametrar, och är framtagna för att passa råvaran som kommer till MVAB. Sorteringsordern leder till att stockarna sorteras i två klasser, där de som uppfyller kriteriet från ordern benämns F-märkta, och övriga benämns omärkta.

Syftet med examensarbetet var att ta fram kriterier för sorteringsordern till Xrayutrustningen, så att utfallet av sorteringen blir så korrekt som möjligt. Det innebär att de F-märkta stockarna verkligen är de stockar som genererar centrumplankor av en högre kvalitet. I arbetet visas hur utfallet påverkas vid ändringar av kriterierna. De slutgiltiga kriterierna sammanställs i en tabell som ska nyttjas som en manual för utrustningen. Vidare har en kalkyl tagits fram, för den ekonomiska vinsten av att kunna sortera i F-märkta och omärkta stockar, jämfört med att såga osorterat.

Studien genomfördes som ett antal provsågningar, efter att sorteringsorderns inställningar varierats enligt förutbestämda värden. För furu 18 cm (fyra provsågningar) och furu 17 cm (tre provsågningar) skedde sorteringen i syfte att få rätt sorterade stockar för panel. För gran 19 (tre provsågningar) skedde sorteringen med syfte att få fram stockar för beklädnads-/panelvirke.

Resultatet visar att de F-märkta stockarna för furu 17 cm och furu 18 cm fick störst volym i den önskade panelsorten. Dock hamnade även en viss volym från det omärkta i panelsorten, men inte alls i samma omfattning som för det F-märkta. För gran 19 cm var det nästan samma volymutfall i den önskade beklädnadssorten för både den F-märkta och den omärkta klassen. Stockutfallet för furu 17cm och 18 cm varierade med inställningen på sorteringsordern. Ett högt värde på sorteringsordern gav få stockar i den F-märkta klassen, men stockar som gav centrumplankor som uppfyllde det önskade kravet. Med ett lägre värde i sorteringsordern sorterades fler stockar in i den F-märkta klassen, men centrumplankorna från dessa uppfyllde inte det önskade kravet. Stockutfallet för gran 19 cm följde inte samma princip. Där föll mest stockar i den F-märkta klassen för samtliga inställningar. Där höll även de omärkta stockarnas centrumplank kravet för beklädnad.

Den största förbättringen av att använda sig av sortering med RemaLog Xray återfanns för diameterklassen furu 17 cm och inställning 65-, där förbättringen blev 78 SEK/m3sv jämfört med att såga osorterat. Den största förbättringen för furu 18 cm blev 25 SEK/m3sv, för inställningen 80-. För gran 19 cm blev den största förbättringen 2 SEK/m3sv, för inställningen 0-30.
Den procentuella förbättring för F17 med inställning 65- att såga sorterat istället för osorterat var 28%. Med inställning 50- var det 29 % och med inställning 35- var det 24 %. Den procentuella förbättringen för F18 med inställning 80- att såga sorterat istället för osorterat var 37 %. Med inställning 65- var det 17 % , med inställning 50- blev den en försämring med 7 % och med inställning 35 blev det en förbättring med 22%. Den procentuella förbättringen med G19 med inställning 0-30 att såga sorterat istället för osorterat var 8 %. Med inställning 0-50 blev det en försämring med 4 % och med inställning 0-70 blev det också en försämring med 3 %.
Inga statistiska beräkningar ingår i arbetet, då den osorterade klassen som fungerar som kontroll är en beräknad klass. Det innebär att det alltid kommer att vara en skillnad mellan den osorterade klassen och den F-märkta respektive omärkta klassen. Anledningen till att den osorterade klassen beräknades, var framförallt det faktum att MVAB inte ville genomföra körningar med avstängd X-rayutrustning, då detta skulle innebära inkomstförluster. Eftersom ett stort antal stockar (37 536 st) ingått i provsågningarna kan resultaten och diskussionen kring dem ändå vara av intresse.

,

An increasing number of sawmills want to identify the end product a log will generate and hence X-ray equipment has become common in scaling stations. Moelven Valåsen AB (MVAB) uses an X-ray equipment called RemaLog Xray. It measures dimensions and inner qualities of the log by emitting X-rays, which provides information that facilitates decision on which sawing pattern to be used to get the most appropriate end product. The equipment controls the sorting of logs according to sorting criteria, dependent on tree species and diameter, and is designed to fit material delivered to MVAB. Logs are sorted into two classes, where those who meet the criterion of the order are known as F-marked and the others are called unmarked.

The aim of the project is to develop criteria for the sorting order of the RemaLog Xray equipment so that the outcome of sorting is as accurate as possible. This means that the F-marked logs really are the logs that produce a center plank of higher quality. It is shown in the project how the outcome is affected by changes in sorting criteria. The final criteria are compiled in a table to be used as a manual for the device. Further, a spreadsheet has been developed for the economic benefit of being able to sort logs as F-marked and unmarked compared to saw unsorted. The study was conducted as a sample sawing, after the sorting criteria had been varied according to predetermined values. For pine 18 cm (four samples sawing) and pine 17 cm (three samples sawing) the sorting was carried out in order to get right sorted logs for furniture grade. For spruce 19 (three samples sawing) the sorting was carried out to obtain logs for panel quality or lining quality.

The result shows that the F-marked logs for pine 17 cm and 18 cm had the greatest volume in the desired panel quality. Still, a certain volume from the unmarked was collected in the desired panel quality, but not to the same extent as the F-marked. For spruce 19 cm, it was almost the same volume results in the desired lining quality for both the F-marked and the unmarked category. The outcome of pine logs for 17 cm and 18 cm varied with the setting in sorting criteria. Narrower margins resulted in few logs in the F-marked class, but logs that gave center planks that met the desired requirement. With wider margins more logs were sorted in the F-marked class, but the centre planks from these did not meet the desired requirement. The outcome for spruce logs 19 cm did not follow the same principle, with more logs in the F-marked class for all settings. For spruce 19 cm even the unmarked logs produce centre planks with desired requirements.

The biggest improvement when sorting with RemaLog Xray was found for pine diameter class 17 cm and setting 65 -, where the improvement was 78 SEK/m3sv compared to sawing unsorted. The biggest improvement for pine 18 cm was 25 SEK/m3sv, for setting 80 -. For spruce 19 cm the largest improvement was 2 SEK/m3sv, for setting 0-30. No statistical calculations have been carried out, due to the fact that the unsorted class is not a true control, but calculated from the two other classes, F-marked and unmarked. Thus, there will always be a difference between them. The reason for choosing this approach is that MVAB did not want to carry out test sawings without the X-ray equipment, since that would mean income losses. In this context, it was decided that the control class had to be calculated. Since a large number of logs (37 536 units) were included in the test sawings, the result and discussion of them still may be of interest.

Main title:Optimering vid nyttjande av röntgenutrustning hos Moelven Valåsen AB
Subtitle:för furu diameterklasserna 17 cm och 18 cm och för gran diameterklassen 19 cm
Authors:Knutsson, Therése
Supervisor:Walfridsson, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2010:15
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:x-ray-utrustning, röntgenutrustning, sågad vara, paket, kriterier, provsågningar, optimering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-528
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-528
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:03 Feb 2011 11:52
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics