Home About Browse Search
Svenska


Dahl, Lisa, 2011. Blodtryck och hjärtfrekvens hos friska hundar under olika situationer i klinik- och hemmiljö. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
450kB

Abstract

Blodtrycksmätning på hund har utförts i ett flertal tidigare studier. Fokus har framförallt legat på att jämföra indirekta och direkta mätmetoder i och med att det visat sig svårt att validera indirekta metoder för blodtrycksmätning på hund. Friska hundar har studerats tidigare, men få har genomfört standardiserade mätningar på friska hundar. Syftet med denna studie var således att undersöka blodtrycksvariabler och hjärtfrekvens hos friska hundar i olika standardiserade situationer i klinikmiljö och därefter göra jämförelser dels mellan de olika situationerna och dels mellan de olika deltagande raserna i studien. Dessutom jämfördes mätningarna gjorda på klinik med samma typ av mätningar i hemmiljö på ett mindre antal hundar. Deltagande hundar var hanhundar i åldern 2-6 år av raserna labrador retriever, tax, boxer och Cavalier King Charles spaniel (CKCS). Totalt inkluderades 112 hundar. Hundarna undersöktes i fyra olika standardiserade situationer i klinikmiljö; standardsituation, djurägarmätning, stressmätning samt mätning med pipleksak. 17 hundar undersöktes även i hemmiljö på ett likadant sätt. Resultatet visar att då övriga situationer jämfördes med standardsituationen var hjärtfrekvensen signifikant lägre då veterinären lämnade rummet vid djurägarmätningen (p=0,0023) samt att hundarna fick ett signifikant ökat systoliskt (p=0,0082) och diastoliskt blodtryck (p=0,0256) då djurägaren lämnade rummet vid den så kallade stressmätningen. Vid mätning med pipleksak hade hundarna signifikant högre diastoliskt blodtryck (p=0,0080). Vid jämförelser mellan raserna kunde inga signifikanta skillnader i systoliskt blodtryck noteras, däremot hade labrador signifikant lägre diastoliskt blodtryck än samtliga övriga raser i standardsituationen (p≤0,0004) och signifikant lägre än CKCS och tax vid djurägarmätningen (p≤0,0013). CKCS hade signifikant högre hjärtfrekvens än labrador i alla fyra situationerna; i standardsituationen, vid djurägarmätning och stressmätning (p<0,0001) samt mätning med pipleksak (p=0,0075). Inga statistiskt signifikanta skillnader påvisades mellan klinik- och hemmiljö i denna studie. Vår studie visade sålunda i likhet med tidigare studier att rasskillnader föreligger beträffande såväl blodtryck som hjärtfrekvens hos friska hundar, och vi har även visat att skillnader föreligger mellan olika standardiserade situationer i klinikmiljö. Detta är något som kan vara av klinisk betydelse och bör tas i beaktande av veterinärer vid mätning av blodtryck och/eller hjärtfrekvens hos hund.

,

Blood pressure measurement in dogs has been carried out in several previous studies. The focus has mainly been on comparing the indirect and direct methods because it has proved difficult to validate the indirect methods of blood pressure measurement in dogs. Previous studies in healthy dogs exist, but few have investigated standardized measurements in healthy dogs. The purpose of this study was to investigate blood pressure variables and heart rate in healthy dogs in different standardized situations in the clinical environment and then make comparisons both between the different situations and between the various breeds participating in the study. In addition, the measurements made at the clinic were compared to the same type of measurements performed in a home environment in a small number of dogs. Participating dogs were males between the age of 2-6 years of the breeds Labrador Retriever, Dachshund, Boxer and Cavalier King Charles Spaniel. A total of 112 dogs were included. The dogs were examined in four different standardized situations in the clinical environment; the standard situation, dog owner measurement, stress measurement and measurement with squeaky toy. 17 dogs were also examined in their home environment in a similar manner. The results show that when comparing the other situations to the standard situation the heart rate was significantly lower when the veterinarian left the room during the dog owner measurement (p=0.0023) and that the dogs had an increased systolic (p=0.0082) and diastolic blood pressure (p=0.0256) when the dog owner left the room during the stress measurement. When alerted with the squeaky toy, dogs had significantly higher diastolic blood pressure (p=0.0080). The comparisons between breeds showed no significant differences in systolic blood pressure. Labradors had significantly lower diastolic blood pressure than all the other breeds in the standard situation (p≤0.0004) and lower than CKCS and dachshund in the dog owner measurement (p≤0.0013). CKCS had significantly higher heart rate than Labradors in all four situations; in the standard situation, dog owner measurement and stress measurement (p<0.0001) and measurement with squeaky toy (p=0.0075). No statistically significant differences were found between the clinic and home environment in this study. The results of our study are in accordance with previous studies, in that differences exist between different breeds of dogs in both blood pressure and heart rate. We have also shown that differences exist between various standardized situations in the clinical environment in healthy dogs. These findings may be of clinical significance and should be considered by veterinarians when measuring blood pressure and/or heart rate in dogs.

Main title:Blodtryck och hjärtfrekvens hos friska hundar under olika situationer i klinik- och hemmiljö
Authors:Dahl, Lisa
Supervisor:Höglund, Katja and Häggström, Jens
Examiner:Dahlborn, Kristina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2011:14
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:blodtryck, hjärtfrekvens, hund, klinik, hemmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-958
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-958
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 Feb 2011 07:22
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page