Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Pernilla, 2011. Andrologisk undersökning av unga individprövade köttrastjurar : med särskilt fokus på pungomkrets. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
427kB

Abstract

I Sverige ser vi idag ett ökat intresse för uppfödning av köttrasdjur. Då de flesta av hondjuren går med tjur för naturlig betäckning, är det av stor betydelse att välja en frisk, högfertil tjur för att få god reproduktion och avkastning i besättningen. För att undersöka tjurens potentiella fertilitet görs en så kallad Bull Breeding Soundness Evaluation, där bland annat mätning av pungomkrets ingår. Mätning av pungomkretsen används som ett indirekt mått på testiklarnas spermieproducerande förmåga.
Syftet med studien var att undersöka om pungomkretsen hos de köttrastjurar som individprövas vid prövningsstationen i Gismestad har förändrats under årens lopp.
Totalt 1332 tjurar från fyra av de vanligaste köttraserna i Sverige (Angus, Charolais, Hereford och Simmental) från 13 prövningsomgångar under åren 1997-2010 ingick i studien. Journalanteckningar från slutbesiktningen av tjurarna sammanställdes och analyserades.
Resultatet visade att pungomkretsen i medeltal var 34,7 cm för samtliga tjurar oavsett ras eller ålder, vilket är väl över de fastställda minimigränser som används vid prövningsstationen. Endast elva tjurar uppnådde inte dessa minimimått vid slutbesiktningen. En ökning av pungomkretsen sågs för alla raser med mellan 0,06 och 0,07 cm/år under perioden 1997 till 2010, vilket lett till att medelpungomkretsen (oavsett ras och ålder) hos unga svenska individprövade avelstjurar sammanlagt ökat med ca 1 cm under denna period. Ökningen var dock endast statistiskt signifikant för rasen Charolais.
I de senaste två prövningsomgångarna undersöktes också andelen tjurar som hade storleksskillnader mellan testiklarna. Under dessa år (2008-2010) uppvisade
19,4 % av tjurarna skillnader i storlek mellan testiklarna, och av dessa var i
93,9 % av fallen vänster testikel mindre än den högra.
Resultaten från den här undersökningen visar att det är möjligt att öka pungomkretsen hos avelstjurar, vilket förbättrar förutsättningarna för att få fram högfertila individprövade elittjurar i Sverige, med ett bra dräktighetsresultat i köttdjursbesättningarna som följd.

,

Today in Sweden, we see a growing interest in breeding cattle for meat production. Since the majority of the females are bred naturally, it is therefore important to choose a healthy bull with good fertility to get a good reproduction and profitability in the herd. To examine the bull´s potential fertility, a Bull Breeding Soundness Evaluation can be performed, where the scrotal circumference among other things is measured. The scrotal circumference can be used as a predictor of the sperm producing capacity of the testicles.
The aim of this study was to find out if the scrotal circumference of Swedish performance tested beef bulls has changed over the years.
In total 1332 bulls from four of the most common beef breeds in Sweden (Angus, Charolais, Hereford and Simmental) from 13 rounds during 1997-2010 were included in the study. Case book entries from the final evaluation occasion of the bulls were compiled and analyzed.
The results showed an overall mean scrotal circumference of 34.7 cm independent of breed and age, which is well above the established minimum levels. Only eleven bulls did not reach the minimum levels at the time of the final evaluation. An increase in scrotal circumference of 0.06-0.07 cm/year was shown for all breeds throughout the studied period (1997-2010) which have led to a total increase of the average scrotal circumference (independent of breed and age) among young Swedish progeny tested beef bull of 1 cm. However, the increase was only statistically significant for the breed Charolais. During the last two testing rounds the incidence of differences in testicular size was also investigated. In 2008-2010 19.4 % of the bulls showed differences in size between the testicles, and in 93.9 % of these cases the left testicle was smaller than the right one.
The results from this study show that it is possible to increase the scrotal circumference in beef bulls, which improves the conditions for obtaining highly fertile progeny tested beef sires in Sweden, with good pregnancy rates as a result.

Main title:Andrologisk undersökning av unga individprövade köttrastjurar
Subtitle:med särskilt fokus på pungomkrets
Authors:Lindberg, Pernilla
Supervisor:Söderquist, Lennart and Persson, Ylva
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:92
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:testikelundersökning, individprövning, besiktning, pungomkrets, minimimått, fruktsamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-391
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-391
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:20 Jan 2011 12:33
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics