Home About Browse Search
Svenska


Bäckman, Karin, 2010. Tekniska och biologiska faktorers inverkan på lönsamhet inom mjölkproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svensk mjölkproduktion är under ständig strukturell förändring och utveckling. Besättningarna blir allt större, men färre, och den genomsnittliga mjölkavkastningen per ko ökar. I takt med den förändrade strukturen har förutsättningarna för inhysnings- och mjölkningssystem förändrats, liksom förutsättningarna för att få mjölkproduktionen ekonomiskt lönsam. Precis som inom andra produktionsgrenar och företagsverksamheter, är ekonomi och lönsamhet centrala och viktiga delar inom mjölkproduktionen. I Sverige har mjölkproduktionen under en tid varit svår att få lönsam. Detta på grund av historiskt låga avräkningspriser och höga foderkostnader. I syfte att förbättra lönsamheten väljer många mjölkproducenter att utöka sina besättningar. Lönsamheten inom mjölkproduktionen påverkas av en rad olika faktorer, en del generella och andra mer specifika för den enskilda gården.

Syftet med detta projekt var att utröna huruvida det finns några tydliga skillnader mellan gårdar som har bra lönsamhet och andra med sämre, och vilka tekniska och biologiska faktorer inom mjölkproduktionen som är betydande för lönsamheten. I resultaten analyserades och belystes vilka faktorer som inverkar på mjölkavkastningen, foderkostnaderna och arbetstiden, och därmed lönsamheten. I studien ingick åtta sydsvenska, konventionella mjölkgårdar, som valdes ut av affärsrådgivaren, tillika uppdragsgivaren, Kenneth Olsson i analysgruppen på LRF Konsult i Ängelholm.

Den enskilt största intäkten inom mjölkproduktionen är från mjölk, som i huvudsak påverkas av avkastning och aktuellt avräkningspris. På gårdarna i den här studien utgjorde mjölkintäkterna runt 80-90 % av de totala intäkterna, vilket visar att det är av stor vikt att hålla mjölkavkastningen på en tillfredsställande nivå. Resultaten tyder på att mjölkavkastningen ökar med ökad beläggningsgrad. I övrigt kunde inga skillnader eller samband påvisas mellan mjölkavkastning och tekniska och biologiska faktorer. Inga skillnader eller samband kunde påvisas mellan tekniska och biologiska faktorer och foderkostnader respektive arbetstid.

Lönsamheten inom mjölkproduktion mäts ofta i nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad per kg mjölk. Resultaten i studien påvisade ett samband mellan nyckeltalet och rekryteringsprocent. Med ökad rekryteringsprocent minskade mjölkintäkt minus foderkostnad, vilket skulle kunna tyda på att det är ekonomiskt fördelaktigt att hålla rekryteringsprocenten på en lägre nivå. För att kunna dra tillförlitliga slutsatser kring vilka tekniska och biologiska faktorer inom mjölkproduktionen som är avgörande för lönsamheten och kring lönsamheten i storskalig kontra småskalig mjölkproduktion, skulle mer omfattande studier behöva genomföras.

,

The structure in Swedish milk production is constantly changing and developing. The herds are getting bigger, but fewer, and the average milk yield per cow is increasing. Following the structural changes, the conditions for housing and milking systems also change, which leads to changes in the prerequisites for profitability in milk production. Like in other branches of production and corporate enterprises, the economy and profitability are crucial and important parts of milk production. Due to historically low milk prices and high feed costs, profitability has been a challenge for Swedish dairy farmers. In order to increase the profitability, many producers choose to expand their herds. Profitability in milk production is affected by different factors, some general and others more specific for the individual farm.

The aim of this study was to analyze if there are any obvious differences between farms with high profitability and others with lower, and which factors within milk production that are essential for profitability. Technological and biological factors’ impact on milk yield, feed costs and work consumption, and consequently profit, were analyzed and highlighted. The study included eight conventional farms, all located in the south of Sweden and all selected by business advisor and assignor Kenneth Olsson at LRF Konsult in Ängelholm.

The most important income in milk production is from milk, which is mainly affected by milk yield and milk price. The milk income represented about 80-90 % of the total income at the farms included in this study, which shows that it is of great importance to keep the milk yield at a satisfying level. The results showed that milk yield increase with increased occupation rate. No other differences or correlations between milk yield and technological and biological factors were found. No differences or correlations were found between technological and biological factors and feed costs and work consumption respectively.

In milk production, profitability is commonly measured in the key figure milk income minus feed cost per kg milk. The results showed a correlation between the key figure and replacement rate. Milk income minus feed cost is decreasing with increased replacement rate, which could indicate that it is economically beneficial to keep the replacement rate at a lower level. To obtain reliable results and conclusions about which technological and biological factors in milk production that are crucial for profitability, and about profitability in large-scale versus small-scale milk production, more research has to be done.

Main title:Tekniska och biologiska faktorers inverkan på lönsamhet inom mjölkproduktion
Authors:Bäckman, Karin
Supervisor:Herlin, Anders and Olsson, Kenneth
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:325
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC, VM001 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:tekniska och biologiska faktorer, lönsamhet, mjölkproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-363
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-363
Language:Swedish
Deposited On:03 Dec 2010 11:42
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:16

Repository Staff Only: item control page