Home About Browse Search
Svenska


Trolme, Kajsa and Elmermark, Olivia, 2024. Redovisningsbyråns perspektiv på utformning och motiv till hållbarhetsredovisning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
953kB

Abstract

Hållbarhetsredovisning är ett ämnesområde som blir allt viktigare i samband med ökade klimatförändringar. Företag har en central roll i arbetet mot en hållbar värld och uppfyllandet av EU:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Idag saknas tydliga riktlinjer för hur en hållbarhetsrapport ska utformas vilket försvårar hållbarhetsarbetet för företag. Detta är något som EU uppmärksammat och agerar på genom det nya EU-direktivet CSRD. Det nya direktivet kommer att implementeras i svensk lagstiftning år 2025.
Denna studie behandlar frågeställningen om hur hållbarhetsrapporter utformas idag och hur CSRD kommer att påverka rapporterna i framtiden. Vidare behandlar studien även vilka motiv det finns bland företag till att hållbarhetsredovisa samt om det finns en koppling mellan utformning och motiv. Studien ämnar att beskriva hållbarhetsrapporters utformande och motiv utifrån ett redovisningsbolags perspektiv. Därav är studien upplagd som en fallstudie mot ett av revisions- och redovisningsbolagen inom “the big four” med en kvalitativ forskningsmetod. Den huvudsakliga empiriinsamlingen består av två semistrukturerade intervjuer med anställda på redovisningsbolaget.
Slutsatserna i studien visar på att det finns kopplingar mellan hur utformandet på hållbarhetsrapporter är och vilket motiv företag har att upprätta rapporten. De olika utformanden som framgår i studien är att hållbarhetsrapporter utformas i enlighet med; GRI-standarden, TBL samt företagets väsentlighetsanalys. Motiven som framgår i studien är; intressenter, finansiering, lagkrav samt egenintresse. Studien har således lett fram till en djupare förståelse för vilka påverkande faktorer och motiv det finns på utformande av hållbarhetsrapporter.

,

Sustainability reporting is a subject area becoming increasingly important in connection with escalating climate change. Companies play a crucial role in the pursuit of a sustainable world and in meeting the EU's sustainability goals, as outlined in Agenda 2030. Currently, there is a lack of clear guidelines for the design of sustainability reports, which complicates the efforts of companies to engage in sustainable practices. This issue has been recognized by the EU, which is addressing it through the introduction of the new CSRD directive. This directive will be incorporated into Swedish legislation in 2025.
This study investigates the current design of sustainability reports and the anticipated impact of the CSRD on future sustainability reports. Additionally, the study examines the motivations behind companies' engagement in sustainability reporting and whether there is a correlation between report design and these motivations. The objective of this study is to elucidate the design and underlying motivations of sustainability reports from the perspective of an accounting firm. Consequently, the study is designed as a case study focusing on one of the "Big Four" accounting firms, utilizing a qualitative research methodology. The primary data collection comprises two semi-structured interviews with employees of the accounting firm.
The study's conclusions indicate a relationship between the design of sustainability reports and the motivations driving companies to produce these reports. The study identifies several reporting frameworks used, including the GRI standard, TBL, and the company's materiality analysis. The motivations identified include stakeholder demands, financing considerations, legal requirements, and self-interest. This study thus provides a deeper understanding of the factors and motivations influencing the structuring of sustainability reports.

Main title:Redovisningsbyråns perspektiv på utformning och motiv till hållbarhetsredovisning
Authors:Trolme, Kajsa and Elmermark, Olivia
Supervisor:Robling, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1586
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK013 Agricultural Business and Economics, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20292
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20292
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2024 08:29
Metadata Last Modified:09 Jul 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics