Home About Browse Search
Svenska


Berglert, Gustav and Larsson, Karl, 2024. Resiliens i lantbruket : Slaktkycklingproducenters uppfattning om motståndskraft. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Swedish broiler producers today face challenges because of climate change, high prices of ingredients and a volatile food market. At the same time, rising interest rates and inflation have forced Swedish farmers to analyze their production to
design their activities to become as resilient as possible.

The purpose of the study is to map out what perspective’s broiler producers have on resilience in their company, how they work with resilience in their business and what opportunities and challenges towards resilience producers faces in their specific context. The study has been written with a qualitative research approach. A case study has been conducted in which three case companies, with broiler production as the main branch of activity, have been interviewed to identify the above substances. The interviews have been conducted in semi-structured form. All producers are in the south and are all members of the
industry organization Svensk fågel.

The empirical data shows that the case companies see resilience as crucial to coping with shocks and financial difficulties. They emphasize that the work on resilience is integrated into everyday work and as a part of entrepreneurship. The interview participants consider resilience to be linked to profitability, and for companies to work actively with strategies such as increasing self-sufficiency and managing financial risks, for example by binding loans and prices long-term to a level they know they can handle. Safety thinking throughout the company and good staff are also factors that were mentioned to influence resilience. The relationship with the slaughterhouses and the broiler producers is crucial to the business, and these have a strong impact on the resilience that the entrepreneurs consider themselves to have. They see that cooperation between these actors throughout the value chain is important in order for the industry to continue to develop positively.

The conclusions that were drawn are that in recent years entrepreneurs have become more resilient conscious and that resilience is integrated into the day-to-day operations. They work primarily aims to make the company financially strong to be able to cope with large strikes in prices, but also by integrating a safety thought into the entire organization and using good staff to quickly make the right actions.

,

Svenska slaktkycklingproducenter står idag inför utmaningar till följd av klimatförändringar, höga priser på insatsmedel och en volatil livsmedelsmarknad. Samtidigt har höjda räntor och inflation tvingat svenska lantbrukare att analysera sin verksamhet till att utforma sin verksamhet till att bli så motståndskraftig som möjligt.
Studiens syfte är att kartlägga vilka perspektiv slaktkycklingproducenter har på resiliens i sitt företag, hur de arbetar med resiliens i sitt företag samt vilka möjligheter och utmaningar på resiliens producenterna ser i sina specifika kontexter. Studien har skrivits med en kvalitativ forskningsstrategi. En fallstudie har genomförts där tre fallföretag med slaktkycklingproduktion som huvudsaklig verksamhetsgren intervjuats för att kartlägga ämnena ovan. Intervjuerna har gjorts genom semistrukturerad form. Samtliga producenter är belägna i Sydsverige och är alla medlemmar i svensk fågel.
Empirin visar att fallföretagen ser resiliens som avgörande för att klara chocker och ekonomiska svårigheter. De betonar att arbetet med resiliens är integrerat i det vardagliga arbetet och är del av företagandet. Fallföretagen anser att resiliens kopplas till lönsamhet samt att företagen arbetar aktivt med strategier som att öka självförsörjningen och hantera ekonomiska risker, genom att exempel binda lån och priser långvarigt till en nivå de vet de klarar. Säkerhetstänk i hela företaget och kompetent personal är även något som togs upp att vara påverkande på resiliensen. Relationen med slakterier och kläckerierna är avgörande för företagarnas verksamhet och dessa har en stark inverkan på resiliensen som företagarna anser sig själva ha. Intervjudeltagarna ser att samarbetet dessa aktörer emellan är viktigt för att branschen ska fortsättas utvecklas positivt.
Slutsatserna som drogs är att företagarna under senare år blivit mer medvetna om vikten av att vara resilient och att dessa insikter integreras i den dagliga verksamheten. Producenterna arbetar främst med att göra företaget ekonomiskt starkt för att kunna klara av stora förnedringar i priser, men även genom att integrera ett säkerhetstänk i hela organisationen och använda sig av kompetent personal för att snabbt kunna göra rätt åtgärder för att hålla sig motståndskraftig ifall en kris skulle inträffa.

Main title:Resiliens i lantbruket
Subtitle:Slaktkycklingproducenters uppfattning om motståndskraft
Authors:Berglert, Gustav and Larsson, Karl
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1592
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK013 Agricultural Business and Economics, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Slaktkycklingproduktion, resilienskraft, entreprenörskap, kontext
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20281
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20281
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2024 05:54
Metadata Last Modified:09 Jul 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics