Home About Browse Search
Svenska


Sjölander, Isabelle, 2024. Intressenternas uppfattning av European Sustainability Reporting Standards : analys av utmaningar och möjligheter i intressenternas feedback. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Oftare än sällan hör vi att det rapporteras om vilka utmaningar vi står inför kopplat till klimatförändringar och användning av icke förnybara resurser. Företagen bär ansvar både för ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet likväl ansvar för sin inverkan på miljön. Ett direktiv om hållbarhetsrapportering, kallat Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), har instiftats som ett initiativ från EU i deras arbete för att uppfylla FN:s mål i Agenda 2030, i och med detta direktiv kom förslag på de nya rapporteringsstandarderna European Sustainability Reporting Standards (ESRS). För att få standarderna så bra som möjligt gavs intressenter möjligheten att lämna feedback på standarderna. Syftet med detta arbete är att undersöka intressentfeedback inskickad till EU om vad intressenter som antingen är producenter eller konsumenter av hållbarhetsrapporter ser för utmaningar och möjligheter till följd av de nya ESRS-standarderna. Denna studie har genomförts genom en kvalitativ undersökning med en induktiv ansats då detta arbete utgår ifrån text och tolkning av intressenternas åsikter. Det teoretiska ramverket är grundas i intressentteorin. Den empiriska delen strävar efter att identifiera teman som belyser de utmaningar och möjligheter olika intressenter associerar med de nya standarderna.
Resultaten visar att intressenter från båda grupperna välkomnar de föreslagna utkasten till ESRS-standarder och erkänner deras betydelse för att främja EU:s arbete mot en hållbar utveckling, de lyfter att det är ett bra initiativ. Samtidigt som de belyser oroligheter kring dubbelarbete och oro för att väsentlighetsprincipen utnyttjas påpekas en avsaknad av branschstandarder. Båda intressent-grupperna lyfter betydligt fler utmaningar jämfört med vad de ser som möjligheter, vilket kan härledas till den omfattande tiden som företagen lägger på att ge feedback. Sammanfattningsvis erbjuder denna studie en inblick i trender rörande hur olika intressentgrupper har resonerat i sin feedback av ESRS. Den belyser de utmaningar som intressenter ser med de nya standarderna, såväl som de potentiella möjligheter som intressenter ser med de nya standarderna.

,

More often than not we hear reports in various channels highlighting the challenges associated with climate change and non-renewable resources. Companies bear responsibility for both economic and social sustainability, as well as for their environmental impact. In its efforts to align with the UN's Agenda 2030 goals, the EU has introduced the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). This directive has led to the proposal of new standards known as European Sustainability Reporting Standards (ESRS). To optimize these standards, stakeholders were invited to provide feedback. The aim of this study is to analyze the feedback submitted to the EU by various Scandinavian stakeholders, examining their perspectives on the challenges and opportunities these standards present, particularly in relation to their roles as producers or consumers of sustainability reports. This study was conducted as a qualitative inquiry, employing an inductive approach based on textual analysis and human interpretation. The theoretical framework is grounded in stakeholder theory. The empirical section endeavors to identify themes that shed light on the challenges and opportunities different stakeholders associate with the new standards.
The findings reveal that stakeholders from both groups welcome the proposed ESRS standard drafts recognizing its significance in promoting sustainable development. Even though there are differences among the stakeholder groups, they commend it as a positive initiative. However, they also raise concerns about potential redundant efforts, the misuse of the materiality principle, and the lack of industry-specific standards. Notably, these groups tend to emphasize the challenges more than the opportunities, a perspective that may stem from the extensive time invested in providing feedback. In conclusion, this study provides insight into trends regarding how various stakeholder groups have reasoned in their feedback of the ESRS. It highlights the challenges they perceive with the new standards, as well as the potential opportunities.

Main title:Intressenternas uppfattning av European Sustainability Reporting Standards
Subtitle:analys av utmaningar och möjligheter i intressenternas feedback
Authors:Sjölander, Isabelle
Supervisor:Gottlieb, Uliana
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1583
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK017 Business and Economics - Sustainable Development (BSc), 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:ESRS, CSRD, NFRD, Väsentlighet, Ickefinansiell redovisning, Intressentteorin, Hållbarhetsredovisning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20235
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20235
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2024 10:22
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics