Home About Browse Search
Svenska


Hedfors, Olle, 2024. Resiliens i en icke vinstdrivande organisation : en studie om hur Djurgårdens IF hanterar kriser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
881kB

Abstract

Icke vinstdrivande organisationer bedrivs ofta på lite annorlunda sätt i jämförelse med till exempel aktiebolag. Därmed uppstår andra typer av utmaningar för dessa organisationer som innebär att de nödvändigtvis inte har samma möjlighet att ta sig an vissa problem. Ett vanligt problem alla organisationer ställs inför är hantering av olika typer av kriser. Den här studien ämnar därför att undersöka hur icke vinstdrivande organisationer hanterar kriser. Undersökningen grundar sig i fenomenet resiliens och syftet med den här rapporten är att ta reda på hur icke vinstdrivande organisationer hanterar olika sorters kris. För att besvara syftet presenteras två frågeställningar. Den första är “Hur hanterar icke vinstdrivande organisationer processen med att upprätthålla resiliens?” Den andra är “När anses en icke vinstdrivande organisation vara resilient?”

Arbetet grundar sig huvudsakligen i tre teorier. Den första är SWOT-analysen som är ett sätt för organisationer att analysera deras egen verksamhet i relation till omvärlden. Den andra teorin är Contingency teorin och den handlar om att det inte finns ett optimalt sätt att driva en organisation på. Den sista teorin är organisatorisk resiliens och den handlar om att resiliens är en process i tre stadier: före en kris, under en kris och efter en kris. Därefter samlar studien in empiri genom två semistrukturerade intervjuer med idrottsklubben Djurgårdens IF. De två intervjurespondenterna är ansvariga för var sin avdelning vid namn “omvärld och utveckling” respektive säkerhet. Intervjuerna berörde flera olika teman, bland annat hur Djurgårdens IF arbetar med analyser av omvärlden och hur Djurgårdens IF arbetar inför, under och efter en kris. Dessutom utgick respondenterna från en del egna exempel för att förtydliga sina tankar.

Studiens slutsats är att Djurgårdens IF hanterar processen på ett liknande sätt jämfört med hur den förklaras i teorin. I första stadiet fokuserar Djurgårdens IF på att analysera den egna organisationen och omvärlden. I det andra stadiet är det viktigt för Djurgårdens IF att nyttja erfarenheter från tidigare kriser. Djurgårdens IF gör detta bland annat genom att använda krishanteringsplaner som skapats i första stadiet. I det sista stadiet av processen analyserar och bedömer Djurgårdens IF den tidigare situationen samt hur de själva agerade under den. De vill därigenom dra lärdomar från krisen och ta med sig de till framtiden. Angående frågan när en icke vinstdrivande organisation kan anses vara resilient har studien inget fulländat svar. Detta grundar sig främst i att fenomenet resiliens tenderar att vara

,

Non-profit organizations often tend to operate in different ways compared to, for example, companies. Therefor these organizations face different kinds of challenges in their daily operations that could lead to them not having the same basis to deal with certain challenges. A common problem that all organizations face is having to deal with different types of crises. The purpose of this study was therefor to examine how non-profit organizations handle crises. The investigation was based on the concept of resilience and the purpose was to figure out how non-profit organizations handles different types of crises. To answer the purpose, the study addresses two research questions. The first research question is “How do non-profit organizations handle the process to be resilient?” and the second research question is “Which criteria need to be met to consider a non-profit organization resilient?”

The study is based on three theories. The first theory is called SWOT-analysis, which allows organizations to analyse their operations in comparison to the surrounding environment. The second theory is the Contingency theory, as regards the lack of a perfect way to run an operation. The last theory is called organizational resilience, which describes the process of resilience in three stages: before a crisis, during a crisis and after a crisis. The study then gathers empirical data through two semi-structured interviews with the sports club Djurgårdens IF. The two interviewees are responsible for departments named "external environment and development" and "security", respectively. The interviews covered various themes, including how Djurgårdens IF analyses its environment and how it works before, during and after a crisis. Additionally, the respondents used some personal examples to clarify their thoughts.

The study concludes that Djurgårdens IF manages the process similarly to how it is described in theory. In the first stage, Djurgårdens IF focuses on analysing their organisation and the surrounding environment. In the second stage, they use their knowledge from past experiences. This is partly done by creating crisis management plans which they can use when a crisis occurs. In the final stage, they analyse and review the previous situation together with their own actions with the purpose to learn and prepare for the future. Regarding when a non-profit organization can be considered resilient, the study finds no definite answer. This is mainly based on resilience which tends to be characterised as being constantly ongoing. However, the study claims that it is possible to a certain extent measure how resilient an organization is.

Main title:Resiliens i en icke vinstdrivande organisation
Subtitle:en studie om hur Djurgårdens IF hanterar kriser
Authors:Hedfors, Olle
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1601
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK017 Business and Economics - Sustainable Development (BSc), 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Organisatorisk resiliens, icke vinstdrivande organisation, kris, krishantering, organisatorisk utveckling, ideell organisation, Organizational resilience, non-profit organization, crisis, crisis management, organizational development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20225
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20225
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2024 10:20
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics