Home About Browse Search
Svenska


Fihlén Olsson, Sofia, 2024. Lokalsamhällets tillit i förändring : konsekvenser av en skolnedläggning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
775kB

Abstract

Denna kanditatuppsats inom landsbygdsutveckling syftar till att undersöka hur tilliten till kommunen inom ett lokalsamhälle har förändrats till följd av byskolans nedläggning. Det insamlade materialet från intervjuer med lokalinvånare analyseras med hjälp av en teoretisk utgångspunkt ur Rothsteins (2003, 1998) teori kring tillit till den offentliga sektorns institutioner, och Trägårdhs et al (2013) teori om variationer i lokalsamhällestillit för att därmed bättre förstå de resultat som framkommer. Därmed används formuleringen ”tillit till kommunen” under uppsatsen för att visa på användning av Rothsteins (2003, 1998) mer övergripande teorier om staten och tillit och Trägårdhs et al (2013) teorier om tillit på en mer lokal nivå, därav min koppling till kommunen.

Det har gjorts fyra intervjuer med olika lokalinvånare i byn Folkärna där mellanstadiet Lunds skola lades ner 2021. Under intervjuerna berördes frågor kring skolans betydelse för platsen, vilket samtliga informanter uttryckte starka känslor kring. Det yttrade att skolan hade en stor betydelse för byns gemenskap, i och med anordning av aktiviteter, rörelse i byn, nätverksskapande mellan föräldrar/barn/lärare/familjer. Informanterna yttrade även hur skolan spelade roll för barnens platsidentitet och känsla av att höra hemma och ha en koppling till byn.

Byskolans betydelse och platsidentitet är ämnen som berörs i syfte att lägga grund till det huvudsakliga fokuset för uppsatsen, nämligen den förändrade relationen till kommunen i och med skolnedläggningen och processen kring besluttagandet. Nedläggningen av Lunds skola har varit ett mycket omtalat och omskrivet ämne i Folkärna, även i Avesta kommun i stort. I och med en skolreform i Avesta kommun 2020 ställdes många av kommunens byskolor inför nedläggningshot, varav Lunds skola kom att bli den enda att lägga ner. Intervjuerna med informanterna visade att processen genom skolnedläggningen skedde har påverkat deras förtroende till kommunen till det negativa, tilliten har alltså försämrats. Varför det kom att resultera i det undersöks genom Rothstein (2003) teori om tilliten till det offentliga, på vilka grunder vi känner tillit och av vilka anledningar denne tillit skulle kunna försämrats. Detta kompletteras även med Trädgårdhs (2013) teori om lokalsamhälletillit och på vilka grunder tilliten i ett lokalsamhälle existerar, och hur den kan variera beroende på lokalitet. Detta för att öka förståelsen om tillitens betydelse i olika beslutsprocesser, som inom exempelvis landsbygdsutveckling.

Slutligen knyts resonemangen ihop med en beskrivning av en önskan från informanternas sida om delaktighetsprocesser, bland annat medborgardialoger, under beslutsprocessen kring nedläggningen av Lunds skola. Detta för att avsluta uppsatsen med exempel på tillvägagångssätt som hade kunnat förbättra erfarenheterna hos informanterna som var engagerade i beslutsprocessen och på så sätt eventuellt bidragit med att tilliten till kommunen inte minskat lika mycket eller inte alls.

,

This bachelor's thesis in rural development aims to investigate how trust in the municipality within a local community has changed over time as a result of the closure of the village school. The collected material is analyzed using a theoretical approach based on Rothstein's (2003, 1998) theory on trust in public sector institutions, and Trägårdh's et al (2013) theory on variations in local community trust to explain the results. Thus, the term "trust in the municipality" is used throughout the thesis to indicate the application of Rothstein's (2003, 1998) more overarching theories about the state and trust, as well as Trägårdh et als (2013) theories about trust on a more local level, hence my connection to the municipality.

Four interviews were conducted with various local residents in the village of Folkärna, where Lund’s middle school was closed in 2021. During the interviews, questions were raised about the school's significance to the area, which all informants expressed strong feelings about. They stated that the school had great significance for the village's community, organizing activities, creating movement in the village, fostering networking between parents/children/teachers/families, and so on. The informants also mentioned how the school played a role in the children's place identity and sense of belonging, and connection to the village.

The significance of the village school and place identity are subjects touched upon as a foundation for the main focus of the thesis, namely the changed relationship with the municipality due to the school closure and the process surrounding that decision. The closure of Lund's school has been a highly discussed and written-about topic in Folkärna, as well as in the larger Avesta municipality. Due to a school reform in Avesta municipality in 2020, many of the municipality's village schools were threatened with closure, of which Lund's school was the only one to actually close. The interviews with the informants revealed that the process by which the school closure occurred has negatively affected their trust in the municipality; in other words, trust has deteriorated. The reasons for this result are examined through Rothstein's (2003) theory on trust in the public sector, the foundations of this trust, and the reasons why it might have deteriorated. This is complemented by Trägårdh's (2013) theory on local community trust, the foundations of trust in a local community, and how it can vary depending on locality. This aims to increase the understanding of importance of trust in various decision-making processes such as in rural development for example.

Finally, the arguments are tied together with a description of the informants’ desire for participation processes, including citizen dialogues, during the decision-making process regarding the closure of Lund School. This aims to conclude the thesis with examples of approaches that could have improved the experiences of the informants who were involved in the decision-making process and thereby potentially contributed to a lesser or no decrease in trust in the municipality.

Main title:Lokalsamhällets tillit i förändring
Subtitle:konsekvenser av en skolnedläggning
Authors:Fihlén Olsson, Sofia
Supervisor:Cras, Patrik
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK015 Rural Development - Societal Change, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:tillit, lokalsamhälle, gemenskap, platsidentitet, kommun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500795
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500795
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2024 08:54
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics