Home About Browse Search
Svenska


Fezarit, Imee Louiza and Jungbeck, Caroline, 2024. CSRD och dess påverkan på revisionsbranschen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det nya hållbarhetsdirektivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är en viktig del
av EU:s agenda för en hållbar utveckling. Direktivet innebär strängare krav på hur hållbarhetsrapporteringen
ska utformas. Det kommer att medföra en del förändringar för företag på det viset
att betydligt fler kommer att inkluderas i denna mer omfattande hållbarhetsrapportering. Ett krav
som medföljer direktivet är att hållbarhetsrapporterna behöver granskas av en extern revisor. Detta
kommer följaktligen få en stor påverkan på revisionsbranschen som står inför den här relativt nya
typen av granskning. I grunden är revisorer väl rustade men flera kommer nu att ställas inför att
bestyrka en hållbarhetsrapport för första gången i samband med CSRD-implementeringen.
Denna uppsats har avsikten att skaffa en ökad förståelse och kunskap kring revisionsbranschens
förberedelser inför det nya hållbarhetsdirektivet CSRD. Detta genom att undersöka vilka potentiella
utmaningar som kan uppstå för revisionsbolag samt hur de tar sin an dessa utmaningar.
Legitimitetsteorin och CSR används för att förklara frivillig hållbarhetsrapportering innan CSRD,
därefter blir nyinstitutionell teori relevant eftersom den bidrar till en ökad förståelse för hur företag
blir påverkade av regelverk och anpassar efter sin omvärld. Litteratur kring standardisering och
byråkrati bidrar till kunskap om för- och nackdelar med standarder såsom CSRD och hur dessa kan
vara möjliggörande eller begränsande för den berörda organisationen. Denna uppsats är baserad på
en kvalitativ metod med en flerfallstudiedesign. De två organisationerna som har studerats är EY
och KPMG, där semistrukturerade intervjuer har genomförts.
Slutsatserna tyder på att det finns utmaningar kopplade till EU:s nya hållbarhetsdirektiv CSRD.
Dessa utmaningar är främst förknippade med att det nya direktivet är nytt och omfattande, med
fastställda krav som vänder sig mot en stor krets, och att det därför kommer medföra en stor påverkan
på revisionsyrket. För att ta sig an dessa utmaningar har de valda revisionsbolagen infört flera
strategier såsom god planering, prioritering av utbildning inom hållbarhet, strategisk rekrytering och
implementering av granskningsprogram. Revisionsbranschen verkar därmed vara förberedda inför
CSRD. Dessutom visar studien även på att det nya direktivet kan vara möjliggörande på det viset att
det bidrar till nya möjligheter för revisionsbolag, utifrån en möjliggörande byråkrati.

,

The new sustainability directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is an
important part of EU:s plan for a sustainable development. The directive involves stricter demands
on how sustainability reporting is disclosed and designed. This will include some changes for
companies because there will be significantly more companies that will be included in this more
massive sustainability reporting. One requirement along with this directive is that the sustainability
reporting needs to be reviewed and assured by an external auditor. This will have a major effect on
the auditing industry that faces this kind of fairly new review. Auditors are well equipped but more
and more will now face to certify sustainability reportings for the first time in connection to the
CSRD implementation.
This thesis intend to examine what challenges the auditor industry might face related to CSRD.
Furthermore, this report intend to study how auditor companies address these challenges, with the
aim of gaining an increased understanding and knowledge about the preparations due to CSRD.
Legitimacy theory and CSR is used to explain voluntary sustainability reporting. Thereafter, new
institutional theory becomes relevant because it contributes to a greater understanding of how
companies are affected by regulatory framework and adapt to the surrounding environment.
Literature about standardization and bureaucracy contributes to knowledge about pros and cons with
standardizations like CSRD, and in what way it can be enabling or coercive for the relevant
organization. This thesis is based on a qualitative method and a several case study design. The
organizations studied are EY and KPMG, where semi-structured interviews have been conducted.
The conclusions suggest that there are challenges linked to the new sustainability directive CSRD.
These challenges are mainly associated with this directive being new and extensive, with established
requirements that address a wide circle and therefore have a major impact on the audit profession.
To meet these challenges the selected audit companies have introduced several strategies such as
good planning, prioritized education in sustainability, strategic recruitment and implementation of
audit programs. Thus, the audit industry seems to be prepared facing CSRD. Besides, this thesis also
shows that this new directive can be enabling because it contributes with new possibilities for audit
companies, from an enabling bureaucracy.

Main title:CSRD och dess påverkan på revisionsbranschen
Authors:Fezarit, Imee Louiza and Jungbeck, Caroline
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Langendahl, Per-Anders
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1574
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK017 Business and Economics - Sustainable Development (BSc), 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:revision, assurance, hållbarhetsrapportering, CSRD, möjligheter, utmaningar, strategier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20208
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20208
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2024 07:20
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics