Home About Browse Search
Svenska


Haggren, Tova and Eriksson, Tilda, 2024. Inneliggande katters intag av sitt dagliga energibehov på en intensivvårdsavdelning i Sverige : en retrospektiv journalstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Nutrition är tillsammans med temperatur, puls, respiration samt smärta en av WSAVA’s fem vitala
parametrar, och en god nutrition främjar kroppens förmåga att fungera optimalt. Hos katter inskrivna
på intensivvårdsavdelningen är inappetens ett vanligt problem som kan bero av flera olika
anledningar. Syftet med denna studie var att undersöka om inneliggande katter på en
intensivvårdsavdelning i Sverige uppnår sitt dagliga viloenergibehov, resting energy requirement
(RER), identifiera eventuella brister kring rutinerna gällande utfodring samt undersöka om och i så
fall hur läkemedel kan påverka aptiten.
För att undersöka detta utfördes en litteraturstudie samt en retrospektiv journalstudie. I studien
inkluderades 13 katter där data från journaler under 20 observationer hämtades, där en observation
definierades som ett dygn på intensivvårdsavdelningen. Resultatet fördes in i ett protokoll.
Parametrarna som undersöktes var bland annat mängden foder som katterna ordinerats samt
mängden foder som katterna enligt journalen konsumerade. Även vilka utfodringsmetoder som
användes och vilka läkemedel som ordinerats undersöktes.
Resultatet visade att katterna under majoriteten av observationerna inte konsumerade tillräcklig
mängd foder för att uppnå ordinerade andel av sitt RER. Detta sågs till största del bero på inappetens
och ordinerad svält, men även val av utfodringsmetod hade kunnat påverka energiintaget.
Utfodringsmetoderna som fanns antecknade i katternas journaler var fri tillgång (både buffé och
enskilda foder), sondmatning, sprutmatning och trugning. Fri tillgång förekom flest gånger och
sondmatning var den metod som resulterade i konsumtion vid varje utfodringstillfälle. Slutsats kring
läkemedlens påverkan på aptiten kunde inte dras då inget tydligt samband sågs Vid administrering
av aptitstimulerande läkemedel fanns katter som både åt samt åt inte. Det samma sågs vid
administration av opioider.
Studiens resultat är baserat på ett begränsat urval vilket gör att detta kandidatarbete inte är
representativt för alla intensivvårdsavdelningar i Sverige eller världen. Det är heller inte
representativt för intensivvårdsavdelningen på detta djursjukhus under andra tidsperioder. För att
undersöka detta vidare krävs att större och mer omfattande studier utförs, något som detta arbete
förhoppningsvis kan motivera till.

,

Nutrition, along with temperature, pulse, respiration, and pain, is one of WSAVA’s five vital signs,
and good nutrition promotes the body’s ability to function optimally. Inappetence is a common
problem in cats admitted to the intensive care unit and can be due to several reasons. The aim of this
study was to investigate whether hospitalized cats in an intensive care unit in Sweden meet their
daily resting energy requirement (RER), identify if there were any deficiencies in feeding routines,
and examine if and how medications may affect appetite.
To investigate this, a literature review and a retrospective study of medical records were
conducted. Thirteen cats were included in the study, and data from the medical records were
observed over a total of 20 care days, where one observation were defined as 24 hours in the
intensive care unit. The results were inserted in a protocol. Parameters examined included the
amount of food prescribed to the cats and the amount of food consumed according to the records.
The feeding methods used, and the medications prescribed were also examined.
The results showed that during most observations, the cats did not consume enough food to meet
the prescribed RER. This was largely attributed to inappetence and prescribed fasting, but the choice
of feeding method could also have affected the energy intake. The feeding methods noted in the
cat’s medical records included free access (both buffet and individual feeding), tube feeding, syringe
feeding and coaxing. Free access occurred most frequently, and tube feeding was the method
resulting in consumption at each feeding opportunity. Conclusions regarding the effect of
medications on appetite could not be drawn as no clear correlation was observed. With the
administration of appetite-stimulation medications, some cats ate while others did not. The same
was observed with opioid administration.
The results of this study were based on a limited sample, making this thesis not representative
of all intensive care units in Sweden or worldwide. It is also not representative of the intensive care
unit at this animal hospital during other time periods. Further investigation requires larger and more
comprehensive studies, something that this study hopefully can inspire to.

Main title:Inneliggande katters intag av sitt dagliga energibehov på en intensivvårdsavdelning i Sverige
Subtitle:en retrospektiv journalstudie
Authors:Haggren, Tova and Eriksson, Tilda
Supervisor:Fischer, Hanna and Gille, Sanna
Examiner:Palmqvist, Hanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för Kliniska vetenskaper (KV-UDS)
Keywords:aptit, foderintag, inappetens, intensivvård, katt, läkemedel, nutrition, RER, utfodring, utfodringsmetoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20177
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20177
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 08:02
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics